Vakok és Gyengénlátók számára
Helyi hírek
Tájékoztató zenés, táncos rendezvények tartásáról, engedélyezési eljárásárólAz ügyintézést érintő kérdéseivel telefonon a 77/481-144, illetve személyesen a Hivatal ügyfélfogadási idejében a Vörös Andrea ügyintézőt szíveskedjen keresni, e-mail elérhetőség: vorosandrea@kiskunmajsa.hu

 

 

A zenés, táncos rendezvények tartásának feltételeit a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza.

 

A rendelet hatálya kiterjed az alkalmi vagy a rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket:

 • tömegtartózkodásra szolgáló építményben (bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható) tartanak, illetve
 • szabadban, és a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja.

A rendeletet nem kell alkalmazni:

 • a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre,
 • a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre,
 • a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartásokra, rendezvényekre,
 • a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
 • a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható.

 

Ki a kérelmező?

 

Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó

 • építmény üzemeltetőjének, vagy
 • szabadtéri rendezvény esetén a rendezvény szervezőjének kell benyújtania 

a zenés, táncos rendezvény helye szerinti település jegyzőjéhez. Az engedélyezési eljárásban a szakhatóságok közreműködése szükséges. A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg arról igazolást állít ki és a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi.

A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt a jegyző az önkormányzat honlapján közzéteszi.

 

A kérelmet a letölthető formanyomtatványon kell benyújtani.

 

A kérelemhez csatolni kell:

 • a helyiség használatára vonatkozó dokumentumot másolatban (pl.: bérleti szerződés),
 • közös tulajdonban álló épület esetén, társtulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát (haszonélvező hozzájáruló nyilatkozatát) eredetben,
 • ha a kérelmező egyéni vállalkozó, egyéni vállalkozói igazolvány másolatát, jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolatot, aláírási címpéldányt, vagy aláírási minta másolatot,
 • biztonsági tervet eredetben (a Korm. rendelet 8. § -ban foglalt adattartalommal) (6 példányban),
 • tűzvédelmi szabályzatot, amennyiben ezt külön jogszabály (30/1996. BM rendelet alapján) kötelezővé teszi (2 másolati példányban),
 • biztonsági személyzet képzettségét igazoló okiratot,
 • építészeti-műszaki dokumentációt (2 másolati példányban) az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 5. melléklete szerint, és tervezői nyilatkozatot (másolatban) az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 19. §-a szerint 

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni.

A tevékenység megszűntetését az engedélyről szóló igazolás leadásával egyidejűleg haladéktalanul be kell jelenteni.

Az ügyekkel kapcsolatban bővebb felvilágosítást a fentebb megjelölt ügyintézőtől a megadott elérhetőségeken szíveskedjen kérni.

 

A rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem illetéke: 2.200,-Ft.

A rendezvénytartási engedély adataiban bekövetkezett változás bejelentésének illetéke: 3000.-Ft.

 

Szakhatóságként közreműködik:

Megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézete (eljárási díj: nincs)

Építésügyi hatóság (eljárási díj: nincs)

Tűzvédelmi hatóság (eljárási díj: nincs)

Rendőrség (eljárási díj: nincs)

 

A tájékoztatóban szereplő információk változhatnak, az adatok 2011. július 14-i állapotnak megfelelőek. Az adatváltozásokról a lakosságot tájékoztatjuk.

 

 

 

 

                                                                                                                      Dr. Tóth Mária

                                                                                                                              jegyző

 

       


Vissza

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel