Ismételt "A" típusú pályázati felhívás

Esély Otthon „Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatásairól

Lakhatási támogatás, lakáscélú megtakarítással
(„A” típusú pályázat)


Az önkormányzat az Esély otthon projekt keretében felújított és berendezett lakásokat az alábbi feltételek szerint hasznosítja:

 

a) Egy fiatal, vagy pár, illetve család legfeljebb 16 hónapon keresztül lehet lakója a projekt keretében felújított ingatlannak.
b) A kiválasztott bérlőnek a lakhatásért nem kell lakbért fizetnie, de a rezsi költség megfizetése a bérlőt terheli.  
c) A bérlőnek  kötelezettséget  kell  vállalnia  arra,  hogy  a  lakásba  költözés időpontjától számított 3 napon belül a bérleményben lakóhelyet létesít.

 

(1) A támogatásra Pályázatot nyújthat be, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a) A pályázó 18-35 év közötti személy vagy a vele együtt költöző nagykorú személy is  (a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az ösztönző támogatás végéig, azaz 2021. március 31-ig nem tölti be a 35. életévét).
b) Kiskunmajsán lakcímmel rendelkezik, vagy Kiskunmajsára kíván költözni (lakcím létesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be).
c) A pályázó vagy a vele együtt költöző nagykorú személy Kiskunmajsai székhelyű, vagy telephelyű munkáltatóval munkaviszonnyal, munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonnyal, vagy szándéknyilatkozattal rendelkezik arról, hogy adott munkáltató a pályázóval végzettségének megfelelő munkakörben munkaviszonyt létesít, vagy Kiskunmajsai székhelyű, vagy telephelyű vállalkozásban vállalkozó tevékenységet végez.
d) A pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személy vállalja, hogy a pályázat programjaiban részt vesz és közösségi célú önkéntes tevékenység végez Kiskunmajsa város területén
e) A pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személy vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Kiskunmajsán marad a lakhatási támogatást követő legalább 1 évig.
f) A pályázó vállalja, hogy a támogatásról szóló szerződés megkötésével egyidejűleg lakáscélú megtakarításra hitelintézettel szerződést köt vagy meglévő szerződését fenntartja, és a szerződésben vállalt befizetéseket legalább a lakhatási támogatás végéig teljesíti.
g) A pályázónak vagy a vele együtt költöző személynek lakás vagy üdülő céljára szolgáló ingatlan nincs a tulajdonában 25% tulajdoni hányadot meghaladó mértékben.

 

(2) A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:

a) e rendelet 4. melléklete szerinti pályázati adatlap
b) személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
c) a pályázó részletes önéletrajza
d) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó, ezen rendelet 6. melléklete  szerinti nyilatkozat
e) Kiskunmajsa Város közigazgatási területén lévő munkáltatóval fennálló munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy ezek létesítésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat, vállalkozói igazolvány
f) nyilatkozat a Kiskunmajsán végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (motivációs levél 5. melléklet)
g) nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat Képviselő-testületének tagjával nem áll közeli hozzátartozói viszonyban (ha van vele költöző felnőtt személy, az ő nyilatkozata is szükséges 7. melléklet)
h) nyilatkozat, hogy a pályázó vonatkozásában vagy a vele együtt költöző személy vonatkozásában 25% tulajdoni hányadot meghaladóan lakás vagy üdülő céljára szolgáló ingatlan nincs az említett személyek tulajdonában. (8. melléklet)

 

(3)   A pályázat részeként meglétük esetén benyújtandó, nem kötelező jellegű iratok, igazolások:

a) házassági anyakönyvi kivonat, vagy közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozat másolata, közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozattal nem rendelkező pár esetén nyilatkozat arról, hogy együtt kívánnak költözni az ingatlanba
b) meglévő lakáscélú megtakarításról szóló igazolás
c) a pályázó kiskorú gyermekének/ gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatának másolata
d) iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás
e) korábbi munkaviszony igazolása
f) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás

  

(1) A lakhatási lehetőség igénybevételére vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2019. augusztus 21. napjáig hirdeti meg Kiskunmajsa város honlapján, illetve a helyben szokásos módon.
(2) A pályázat benyújtásának határideje 2019. szeptember 11.
(3) pályázat elbírálásának határideje 2019. szeptember 30.
(4)     A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.
(5) A támogatás keretében 2 lakás kerül bérbeadásra maximum 16 hónap időtartamig.

 


Képzési támogatás ,,Kiskunmajsát választom” pályázat
(„B” típusú pályázat)

 

(1) A támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a) aki Kiskunmajsán lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Kiskunmajsán él, vagy Kiskunmajsára kíván költözni és a pályázat benyújtásával egyidejűleg az új kiskunmajsai lakcíme vonatkozásában az érintett ingatlan tulajdonosától a lakcím keletkeztetésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be,
b) a pályázat benyújtásakor nappali, esti vagy levelező tagozaton felsőfokú, vagy érettségire épülő szakképesítés megszerzésére irányuló iskolai tanulmányokat folytat,
c) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a képzési támogatás folyósításának végéig nem tölti be a 35. életévét,
d) Vállalja, hogy Bács-Kiskun megye közigazgatási területén lévő munkahelyen dolgozik vagy folytat vállalkozási tevékenységet a támogatott képesítés megszerzését követően legalább 1 évig.
e) vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Kiskunmajsán marad a képzés befejezését követő minimum 1 évig,
f) vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, pl.: önkéntes tevékenységek.

 

(2) A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:

a) e rendelet 4. melléklete szerinti pályázati adatlap
b) személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
c) a pályázó részletes önéletrajza
d) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó, ezen rendelet 6. melléklete  szerinti nyilatkozat
e) nyilatkozat a Kiskunmajsán végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (motivációs levél)
f) nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat Képviselő-testületének tagjával nem áll közeli hozzátartozói viszonyban
g) tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás

 

(5) A pályázat részeként meglétük esetén benyújtandó, nem kötelező jellegű iratok, igazolások:

a) a pályázó kiskorú gyermekének/gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatának másolata
b) iskolai végzettséget tanúsító oklevél
c) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás
d) munkaviszony, vagy egyéb foglalkoztatásra irányú jogviszony igazolása, vállalkozói igazolvány

 

(1) A lakhatási lehetőség igénybevételére vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2019. augusztus 21. napjáig hirdeti meg Kiskunmajsa város honlapján, illetve a helyben szokásos módon.
(2) A pályázat benyújtásának határideje 2019. szeptember 11.
(3) pályázat elbírálásának határideje 2019. szeptember 30.
(4) A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.
(5) A képzési támogatás összege 40.246.-Ft/hó. folyósításának időtartama maximum 16 hónap.

 

 

Támogatás kisgyermekes családok számára
(„C” típusú pályázat)

 

(1) Az támogatás célja, hogy minél több 18-35 év közötti kisgyermekes család éljen Kiskunmajsán.
(2) A támogatás keretében Kiskunmajsa Város Önkormányzata 16 hónapon keresztül 40.246 Ft/hó támogatásban részesíti azokat a kisgyermekes családokat, akik vállalják, hogy a támogatás ideje alatt és azt követően legalább 1 évig életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Kiskunmajsán maradnak és legalább a szülők egyike Bács-Kiskun megye közigazgatási területén lévő munkahelyen dolgozik, vagy folytat vállalkozói tevékenységet.

(1) A támogatásra pályázatot nyújthatnak be azok a családok, akiknél fennállnak az alábbi együttes feltételek (pályázó a család bármelyik felnőtt tagja lehet):

a) a pályázó és a vele költöző felnőtt személy 18-35 év közötti (a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az ösztönző támogatás végéig, azaz 2021. március 31-ig nem tölti be a 35. életévét),
b) a családban legalább 1 fő kiskorú vérszerinti vagy örökbe fogadott gyermeket nevelnek vagy a meg nem született gyermekkel történő várandósság igazoltan eléri a 91. napot,
c) a pályázó és a vele költöző felnőtt személy Kiskunmajsán lakcímmel rendelkezik, vagy Kiskunmajsára kíván költözni (lakcím létesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be).
d) A család felnőtt korú tagjai vállalják, hogy a pályázat programjaiban részt vesznek. A támogatásban részesített család felnőtt korú tagjai számára kötelező a közösségi célú önkéntes tevékenység végzése Kiskunmajsán. A pályázó motivációs levelében kitér ez irányú elképzeléseikre.
e) A család felnőtt korú tagjai vállalják, hogy az ösztönző támogatás kifizetése alatt és azt követően legalább 1 évig életvitelszerűen, állandó lakcímmel rendelkezve Kiskunmajsán maradnak.
f) A család felnőtt korú tagjai vállalják, hogy legalább az egyik felnőtt családtag Kiskunmajsa Város közigazgatási területén lévő munkáltatóval foglalkoztatási jogviszonyban áll vagy vállalkozási tevékenységét Kiskunmajsa Város közigazgatási területén végzi az ösztönző támogatás kifizetése alatt és azt követően legalább 1 évig.

(2) A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:

a) e rendelet 4.  melléklete szerinti pályázati adatlap
b) személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
c) a pályázó részletes önéletrajza
d) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó, ezen rendelet 6. melléklete  szerinti nyilatkozat
e) Kiskunmajsai székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval fennálló munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony igazolása, vagy ezek létesítésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat, vállalkozói igazolvány
f) nyilatkozat a Kiskunmajsán végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (motivációs levél)
g) nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat Képviselő-testületének tagjával nem áll közeli hozzátartozói viszonyban (a vele költöző felnőtt személy nyilatkozata is szükséges)
h) a pályázó kiskorú gyermekének/gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatának másolata, vagy Szakorvos, illetve védőnő által kiállított igazolás 91. terhességi napról

(3)     A pályázat részeként meglétük esetén benyújtandó, nem kötelező jellegű iratok, igazolások:

a) iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás
b) korábbi munkaviszony igazolása
c) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás

 

1) A lakhatási lehetőség igénybevételére vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2019. augusztus 21. napjáig hirdeti meg Kiskunmajsa város honlapján, illetve a helyben szokásos módon.
(2) A pályázat benyújtásának határideje 2019. szeptember 11.
(3) pályázat elbírálásának határideje 2019. szeptember 30.
(4) A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.


Pályázatok beadása személyesen vagy postai úton:

6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82. , Falusi Nikolett számára
Beadási határidő (mind három esetében): 2019. szeptember 11. 16.00 óra


Bővebb információ:
Falusi Nikolett
+36 70/510-6758


Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város