Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 28/2020.(XI.11.) önkormányzati rendelete

Kiskunmajsa Város közterületein és nyilvános helyein történő maszkhasználatról


Kiskunmajsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – a védelmi intézkedésekről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja és személyi hatálya

1. §

 

(1) Jelen rendelet célja Kiskunmajsa Város közigazgatási belterületén lévő közterületeken és nyilvános helyeken a maszkviselés szabályainak meghatározása.
(2) Jelen rendelet hatálya nem terjed ki Kiskunmajsa Város közigazgatási külterületére.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed Kiskunmajsa Város közigazgatási területén tartózkodó természetes személyekre.


2. A közterületen és nyilvános helyen a maszkviselés szabályai

2.  §


(1) Kiskunmajsa város közigazgatási belterületének a közterületén tartózkodó minden személy – a 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével – köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot  (a továbbiakban: maszk) oly módon viselni, hogy az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
(2) Továbbá kötelező a - 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével – a szájat és orrot elfedő maszk viselése Kiskunmajsa Város belterületén, a közterületnek nem minősülő, de mindenki számára nyitva álló, nyilvános helyen pl. játszóterek, piactér, vásártér, parkolók, használata esetén.
(3) Nem kötelező a maszk használata a közúton járművel, illetve gépjárművel történő közlekedés során, valamint a zöldterületeken, parkokban, illetve a sporttevékenység végzése során.

 

3. Záró rendelkezés

3.  §


Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a védelmi intézkedésekről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 27.§  a) pontjának hatályvesztésével veszti hatályát.Kiskunmajsa, 2020. november 11.


Némethné  dr. Varga Tímea Gabriella jegyző
tartós távollétében és helyett:

 


                 Patkós Zsolt                                               Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna

                 polgármester                                                              aljegyző

 

 

A rendelet kihirdetve.

 

Kiskunmajsa, 2020. november 11.


Némethné  dr. Varga Tímea Gabriella jegyző
tartós távollétében és helyett:Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna
aljegyző

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza