Hirdetmény

Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti ingatlan értékesítése


Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 138/2021. (VI.14.) határozata alapján értékesíti a Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám, 893 hrsz alatti ingatlanban található társasházi albetéteket egybefoglalt vételáron, nyilvános árverés útján.


Az ingatlan adatai:

  • terület: 474 m²
  • Az ingatlan társasház az 1-4 különlapok szerinti megosztásban
  • 893/A/1 lakás 116 m²
  • 893/A/2 lakás 31m²
  • 893/A/3 üzlethelyiség 73 m²
  • 893/A/4 raktár 13 m²

A telek összközműves, vízzel, villannyal ellátott. Az épület gázkonvektoros fűtéssel rendelkezik.

Az árverés időpontja: 2021. augusztus 11. (szerda) de. 1000 óra.

Az árverés helye: Kiskunmajsa Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme.

Kikiáltási ár bruttó: 33.800.000,- Ft

Licitlépcső: 500.000,-Ft.

Az árverésen való részvétel feltétele 3.380.000,- Ft összegű biztosíték (bánat pénz) átutalása Kiskunmajsa Város Önkormányzatának OTP-nél vezetett 11732143-15339010-06530000 számú letéti számlájára 2021. augusztus 10-én (kedden) 24 óráig.

Az árverésen a kikiáltási ár nem csökkenthető. A biztosíték összegének befizetésével a pályázó a kikiáltási árat és a kiírt feltételeket elfogadja.

A nyertes pályázónak az árverést követő 30 napon belül szerződést kell kötnie a teljes vételár egyidejű megfizetésével, melybe a biztosíték összege beszámításra kerül. Amennyiben a szerződés megkötése a vevőnek felróható okból meghiúsul, a vételár nem kerül befizetésre, vagy a pályázó a kiírás feltételeinek nem tesz eleget, a biztosíték (bánat pénz) összegét elveszíti.

A többi árverezőnek a biztosíték összege az árverést követően azonnal visszafizetésre kerül.

Nem természetes személy árverező tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján átláthatósági nyilatkozatot köteles tenni, az adásvételi szerződés csak ennek birtokában köthető meg. Abban az esetben, ha a nem természetes személy vevő nem nyilatkozik, vagy úgy nyilatkozik, hogy nem átlátható szervezet, az adásvételi szerződést árvereztető nem köti meg, s ebből eredően árvereztetőt semmilyen kártérítési kötelezettség nem terheli.

Benyújtandó iratok

Az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet az alábbi iratok bemutatásával:

Természetes személy esetén a személyazonosság igazolására személyi igazolvány vagy útlevél, vagy új típusú, kártya formátumú gépjárművezetői engedély és adókártya;

Jogi személyek esetén 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített cégkivonat, vagy e-cégkivonat, amelyen egyértelműen kivehető a nyomtatás dátuma, ami nem régebbi 10 napnál, vagy a bejegyeztetés folyamatba tételét igazoló cégeljárási igazolás. Ezen felül közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, vagy aláírás minta eredetben.

Egyéb jogi személy esetén a bírósági nyilvántartásba vételről szóló okirat másolata vagy bírósági igazolás a képviseleti jogosultság mellett.

Egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolvány vagy az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentésről szóló okirat másolata, vagy hatósági bizonyítvány az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adattartalma alapján, vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásából kinyomtatott kivonat.

Meghatalmazás esetén közjegyző által hitelesített közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges.

Az árverés megkezdése előtt az árvereztető tételesen ellenőrzi az előírt dokumentumok meglétét. Amennyiben az előírt dokumentum hiányzik, úgy a jelentkező az árverésen nem vehet részt, nem licitálhat.

Az elkészített értékbecslés alapján az üzlethelyiség bruttó értéke: 18.600.000,-Ft, míg a további lakóépületek bruttó értéke: 15.200.000,-Ft. A vételár fenti értékek arányában két számlában kerül kiszámlázásra a licit alapján megemelt vételár megállapítása esetén is. Az üzlethelyiség bruttó értéke 27%-os ÁFÁ-t tartalmaz, a további lakóépületek bruttó értéke ÁFA mentes.

A 893/A/1 hrsz-ú lakással kapcsolatban használati szerződés van érvényben a Kecskeméti Tankerületi Központtal. A használati díj összege: bruttó 59.690,-Ft/hó. A határozatlan időre kötött használati szerződést 6 hónapos határidővel lehet felmondai június 30., vagy december 31-i időponttal.

A 893/A/3 hrsz-ú üzlethelyiséggel kapcsolatban bérleti szerződés van érvényben a Csillag-Text Bt-vel. A bérleti díj összege: bruttó 79.021,-Ft/hó. A határozott időre kötött szerződés megszűnésének határideje 2024. február 28.

Az ingatlanra vonatkozó bérleti, illetve használati szerződések alapján vevő köteles a továbbiakban is biztosítani a jelenleg érvényben lévő bérleti, illetve használati jogviszonyt jogosultak részére.

Az ingatlant érintően, a bérlőt és az államot elővásárlási jog illeti meg az ingatlan vonatkozásában.

Bővebb információ kérhető a Polgármesteri Hivatal 70/510-8106 és 70/510-7909 telefonszámokon.

Az ingatlan előzetes egyeztetés alapján megtekinthető.


Vissza