Pályázati felhívás

A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár (6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6.) intézményvezetői feladatainak ellátására


Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján pályázatot ír ki Kiskunmajsa Város Önkormányzata fenntartása alá tartozó


a Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár
(6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6.)
intézményvezetői

 

feladatainak ellátására.

A vezetői megbízás időtartama:
Az intézményvezetői megbízás 5 év (2022. január 1 – 2026. december 31.) határozott időtartamra szól.

A munkavégzés helye:
6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6.

A munkakör megnevezése: igazgató

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Az intézményvezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését, az intézmény székhelyén és telephelyein egyaránt,
 • az intézményvezető a magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény Alapító Okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását és ellenőrzését,
 • felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért,
 • gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat, képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint hatóságok előtt.  

 

A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvénynek megfelelően a közművelődési intézményben vezetői beosztás ellátásával olyan személy bízható meg, aki az alábbi megbízási feltételekkel rendelkezik:

 

A megbízás feltétele:

a.) Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,
b.) büntetlen előélet,
c.) cselekvőképesség,
d.) a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet „Intézménytípusok vezetőivel szemben támasztott speciális szakmai követelményekről” szóló 1. mellékletben meghatározott feltételeknek való megfelelés,
e.) az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (vagy annak vállalása, hogy két éven belül elvégzi),
f.) a munkáltatóval munkaviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg munkaviszonyban létesítendő munkakörbe kinevezhető,
g.) vagyonnyilatkozat tétel vállalása,
h.) az intézményvezető kulturális szakmai munkaköre: közművelődési szakember.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • vezetői gyakorlat,
 • tárgyalóképes angol / német nyelvtudás,
 • közművelődésben szerzett gyakorlat,
 • közérdekű muzeális kiállítóhelynél szerzett gyakorlat,
 • turizmus területén szerzett gyakorlat,                                
 • helyi értékek, sajátosságok ismerete.

 

Bérezés és egyéb juttatások:
A vezető bérezése a hatályos jogszabályok és a munkáltatói döntésen alapuló esetleges kiegészítések figyelembevételével az intézményvezető megbízásakor a Képviselő-testület döntése alapján kerül megállapításra.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • az iskolai és a szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát, nyelvismeretet igazoló okmányok másolatát,
 • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési programját, 
 • legalább 5 éves szakmai gyakorlat igazolását,
 • kiemelkedő szakmai tevékenység igazolásaként referenciák,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkaköre részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy ezen dokumentum megkérésének igazolását,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul-e a személyét érintő ügy nyilvános ülésen történő tárgyalásához, vagy kéri a zárt ülés tartását,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy megbízása esetén vállalja az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzését, vagy ha már elvégezte, akkor az erről szóló tanúsítvány másolatának becsatolása szükséges.

 

A pályázat kiírója hiánypótlásra egy alkalommal lehetőséget biztosít, 3 napos határidő tűzésével.     

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. november 3. napja 17.00, oly módon, hogy a pályázatnak a megjelölt időpontig meg kell érkeznie.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2022. január 1.

A pályázat benyújtásának helye:
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Titkárság, 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton Kiskunmajsa Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82.) Kérjük a borítékon feltüntetni a „Pályázat a Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár intézményvezetői beosztására”,valamint „csak a pályázati határidő lejártakor bontható fel”,
 • Személyesen: Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Titkárság, 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82.
 • A pályázatot zárt borítékban 1 eredeti példányban papír alapon, továbbá 1 példányban az eredeti aláírásokat is tartalmazó teljes pályázati anyagot CD lemezen szkennelt formában kell benyújtani.

 

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás és az intézmény megtekintése kérhető:
Patkós Zsolt polgármestertől
6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82., tel: 77/481-144

A pályázat elbírálásának határideje:
A bizottság írásbeli véleményezését követően, a pályázat benyújtását követő első testületi ülés.

A pályázati kiírás közzétételének helye:


Vissza