Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki

A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői megbízás) feladatainak ellátására


Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20./A §-a valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet  alapján pályázatot ír ki Kiskunmajsa Város Önkormányzatának fenntartása alá tartozó


a Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény
(6120 Kiskunmajsa, Fő u. 79. )

intézményvezetői (magasabb vezetői megbízás)

 feladatainak ellátására.


Az intézményvezetői megbízás időtartama:
A magasabb vezetői megbízás 2022. január 1.-től 1 év határozott időtartamra szól.

A munkavégzés helye:
6120 Kiskunmajsa, Fő utca 79.

Az intézményvezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését,
 • Az intézményvezető a magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény Alapító Okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását és ellenőrzését,
 • felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért,
 • gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat, képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat valamint hatóságok előtt.  

A megbízás feltétele:

a.) Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező illetve bevándorolt vagy letelepedett,
b.) büntetlen előélet,
c.) cselekvőképesség,
d.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet  2. sz. melléklet Alapellátások. 1. pontjában a magasabb vezetői megbízás betöltéséhez meghatározott képesítés megléte,
e) Legalább 5 év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
f.) a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással  egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
g.) vagyonnyilatkozat tétel vállalása,
h.) az intézményvezető közalkalmazotti munkaköre: esetmenedzser

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • magasabb vezetői gyakorlat,
 • szociális szakvizsga megléte
 • család és gyermekjóléti szolgálatnál szerzett szakmai gyakorlat

 

Illetmény és egyéb juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, és a vonatkozó önkormányzati döntések az irányadóak azzal, hogy a leendő intézményvezető iskolai végzettsége, egyéb képesítései, végzettsége, korábbi munkaviszonyainak időtartama, vezetői megbízása alapján kiszámolt illetménye a munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel kiegészítve kerülhet majd megállapításra az intézményvezető kinevezésekor a Képviselő-testület döntése alapján.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • az iskolai és a szakmai  végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát,
 • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programját a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel együtt, 
 • legalább 5 éves szakmai gyakorlat igazolása,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkaköre részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy ezen dokumentum megkérésének igazolását.
 • az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyok, munkaviszonyok hitelt érdemlő igazolását tartalmazó dokumentumok másolatát,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul-e a személyét érintő ügy nyilvános ülésen történő tárgyalásához,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • nyilatkozatot a Kjt. 41.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi okokra.
 • Nyilatkozatot, miszerint az 1997. évi XXXI. Tv. 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
 • Nyilatkozatot a 257/2000. (XII.26.) korm. rend 3/A §-a alapján, miszerint nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

 

A pályázat kiírója hiánypótlásra 1 alkalommal ad lehetőséget.

A  pályázat benyújtásának határideje:   2021. december 1., oly módon, hogy a megadott határidőig a pályázatnak be kell érkeznie a beadás helyére.

A  pályázat benyújtásának helye:
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Titkárság 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot zárt borítékban „Pályázat a Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény  intézményvezetői beosztására„ valamint „csak a pályázati határidő lejártakor bontható fel” megjelöléssel 1 példányban kérjük benyújtani.

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás és az intézmény megtekintése kérhető:
Patkós Zsolt polgármestertől
6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.  tel: 77/481-144

A pályázat elbírálásának határideje:
A szakértő bizottság írásbeli véleményezését követően, a pályázat benyújtási határidejétől számítva a döntéshozó Képviselő-testület első ülésének időpontja, legkésőbb 60 napon belül.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás 2022. január 1.-től tölthető be.


Vissza