Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény pályázatot hirdet

Óvodai és iskolai szociális segítő munkakör betöltésére


Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ


Óvodai és iskolai szociális segítő
munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 79.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998 (IV.30.) NM rendelet alapján a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. Prevenciós csoportok szervezése és vezetése, egyéni és fogadóórák szülőknek és pedagógusoknak, a jelzőrendszer működésének segítése, team munkában való részvétel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola,
  • a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete szerinti képesítés, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettség okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. július 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deményi Ernő nyújt, a 06-70-4502253 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény címére történő megküldésével (6120 Kiskunmajsa, Fő utca 79. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 134/2022. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodai és iskolai szociális segítő.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 19.


Vissza