Kiskunmajsa Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Kiskunmajsai Biztos Kezdet Gyerekház gyerekház vezető munkakör betöltésére


Kiskunmajsa Város Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Kiskunmajsai Biztos Kezdet Gyerekház

gyerekház vezető
munkakör betöltésére.


 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, három hónap próbaidő kikötése mellett

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6120 Kiskunmajsa, Szabadkai u. 60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szakmai vezetői és gyerekház vezetői feladatok ellátása, napi munkafolyamatok megszervezése, munkatárs irányítása, fejlesztő szakemberek munkájának koordinálása, családokkal való napi kapcsolattartás, heti és havi csoportmegbeszélések szervezése, irányítása, a gyerekház dokumentációs rendszerének működtetése, kezelése. Kapcsolattartás a partnerekkel, együttműködő szervezetekkel. Egyéb, jogszabály által előírt feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, pedagógiai, egészségügyi, pszichológusi, szociálpedagógiai vagy a 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet 1. Rész I. Alapellátások cím 2.A) és 2.B) pontjában a bölcsődei igazgatóság, egyesített bölcsődék, önálló bölcsőde magasabb vezetőjére meghatározott képesítések valamelyike, vagy egyéb felsőfokú végzettség mellett Biztos Kezdet Gyerekházban eltöltött legalább kétéves szakmai tapasztalat,
 • vállalja, hogy a vezetői munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától számított két éven belül eredményesen elvégzi a Biztos Kezdet Alapképzést.
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Biztos Kezdet Gyerekházban szerzett tapasztalat.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ára vonatkozóan
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyok, munkaviszonyok hitelt érdemlő igazolását tartalmazó dokumentumok másolatát,
 • nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • nyilatkozat arról, hogy a Képviselő-testület a pályázat elbírálását nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
 • nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • nyilatkozat arról, hogy a vezetői munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától számított két éven belül vállalja a Biztos Kezdet Alapképzés elvégzését.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2022. szeptember 1-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. augusztus 12. 12.00, oly módon, hogy a pályázatnak a megjelölt időpontig meg kell érkeznie a beadás helyszínére. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Patkós Zsolt polgármester nyújt, a 0677/481-144-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kiskunmajsa Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/4680-3/2022., valamint a munkakör megnevezését: gyerekház vezető.
 • Személyesen: Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal titkársága, 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően döntés a pályázók meghallgatásáról, értesítés a személyes interjú időpontjáról. A meghallgatásokat követően a kinevezésről Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Eredménytelen pályázati eljárás esetén újabb pályázat kiírására kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje:
A bizottság véleményezését követően, a pályázat benyújtását követő első testületi ülés.


Vissza