Óvodai beiratkozás a 2023/2024. nevelési évre

Kiskunmajsai Napsugár Óvoda


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti,( 2023. november 1-ig) feltéve, hogy a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. (Rendelet 20. § (2)). (Oktatási Hivatal honlapja – Köznevelés  – Külföldre távozás bejelentése)

Az óvodai felvételről:

  • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1)).

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kiskunmajsai Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. § (2)).

  • Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes önkormányzati fenntartású, óvodában lehet.
  • A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.
  • A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A beíratás időpontja:

2023. április 20. (csütörtök); április 21. (péntek); április 24. (hétfő) Minden nap 8.00 – 15.00 óráig.

A beíratás helyszíne:

Kiskunmajsai Napsugár Óvoda, Bajcsy-Zs. u. 14. – székhely intézmény.

A beíratáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
  • a lakcímét igazoló hatósági igazolvány
  • továbbá a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,
  • A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos csoportban történhet (Nkt. 47. § (3)).

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban - értesíti a szülőket 2023. május 20-ig.

Az első óvodai foglalkozási nap, a nevelési év első napja:
2023. szeptember 1. (péntek)

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város