Árverési hirdetmény Kiskunmajsa, 6602 és 6603 hrsz-ú ingatlanok értékesítése

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselö-testülete a 84/2024.(IV.25.) határozata alapján értékesíti jelenlegi állapotában a Kiskunmajsa, 6602 és 6603 hrsz-ú 784 és 2971 m2 nagyságú, kivett mủvelési ágú zártkerti területeket nyilvános árverés útján. Az ingatlan nem közművesített és 10% a beépíthetősége.

Az árverés idôpontja: 2024. június 12. (szerda) de. 10:00 óra.

Az árverés helye: Kiskunmajsa Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme.

Kikiáltási ár bruttó: 400.000,−Ft

Licitlépcső: 10.000,−Ft.
Az árverésen való részvétel feltétele 40.000,- Ft összegũ árverési biztosíték (bánat pénz) átutalása Kiskunmajsa Város Önkormányzatának OTP-nél vezetett 11732143-15339010-06530000 számú letéti számlájára 2024. június 11 -én (kedd) 16 óráig.

Az árverésen a kikiáltási ár nem csökkenthető. A biztosíték összegének befizetésével a pályázó a kikiáltási árat és a kiírt feltételeket elfogadja.

A nyertes pályázónak a képviselő-testület erről szóló döntését követően, 30 napon belül szerződést kell kötnie a teljes vételár egyidejủ megfizetésével, melybe az árverési biztositék összege beszámításra kerül. Amennyiben a szerződés megkötése a vevőnek felróható okból meghiúsul, a vételár nem kerül befizetésre, vagy a pályázó a kiírás feltételeinek nem tesz eleget, a biztosíték (bánat pénz) összegét elveszíti.

A többi árverezőnek a biztosíték összege az árverést követően azonnal visszafizetésre kerül.

Nem természetes személy árverezö tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján átláthatósági nyilatkozatot köteles tenni, az adásvételi szerzödés csak ennek birtokában köthető meg. Abban az esetben, ha a nem természetes személy vevő nem nyilatkozik, vagy úgy nyilatkozik, hogy nem átlátható szervezet, az adásvételi szerzödést árvereztetỏ nem köti meg, s ebből eredően árvereztetőt semmilyen kártéritési kötelezettség nem terheli.

Benyújtandó iratok
Az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet az alábbi iratok bemutatásával:
Természetes személy esetén a személyazonosság igazolására személyi igazolvány vagy útlevél, vagy új típusú, kártya formátumú gépjárművezetői engedély és adókártya; lakcímkártya.
Jogi személyek esetén 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített cégkivonat, vagy ecégkivonat, amelyen egyértelmủen kivehetô a nyomtatás dátuma, ami nem régebbi 10 napnál, vagy a bejegyeztetés folyamatba tételét igazoló cégeljárási igazolás. Ezen felül közjegyzơ által hitelesitett aláirási címpéldány, vagy aláirás minta eredetben.
Egyéb jogi személy esetén a bírósági nyilvántartásba vételről szóló okirat másolata vagy bírósági igazolás a képviseleti jogosultság mellett.
Egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolvány vagy az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentésről szóló okirat másolata, vagy hatósági bizonyítvány az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adattartalma alapján, vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásából kinyomtatott kivonat.

Meghatalmazás esetén közjegyző által hitelesített közokiratba vagy teljes bizonyító erejü magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges.
Az árverés megkezdése előtt az árvereztetơ tételesen ellenőrzi az előír dokumentumok meglétét. Amennyiben az elöirt dokumentum hiányzik, úgy a jelentkezõ az árverésen nem vehet részt, nem licitálhat.

A vételár egy számlában kerül kiszámlázásra a licit alapján megemelt vételár megállapítása esetén is.

Árverezö Kiskunmajsa Város Önkormányzata felhívja a figyelmet arra, hogy az árverést követően az eljárás eredményességének megállapítása tárgyában a képviselő-testület jogosult dönteni és az elbírálás során fenntartja annak jogát, hogy az eljárást eredménytelenné nyilvánítsa és ebben az esetben a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel sem köt szerződést.

Bővebb információ kérhető a Polgármesteri Hivatal 70/510-7909 telefonszámán.

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város