Kiskunmajsa Város Önkormányzata pályázatot hirdet óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 73. § alapján
pályázatot hirdet a

Kiskunmajsai Napsugár Óvoda (6120 Kiskunmajsa, Bajcsy-Zs. utca 14.)
intézményvezetői feladatainak ellátására

igazgató munkakör betöltésére


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvényben (továbbiakban: Púétv.), valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Púétv. vhr.) foglaltakra. Az igazgató feladata, felelőssége a Púétv. 17. §-a és 75. §-a szerint: az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának, nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

FEOR besorolás: 1328 Oktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetője

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Felsővezetői

Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő - 5 évre (2024. augusztus 1 – 2029. július 31.) szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 6120 Kiskunmajsa, Bajcsy-Zs. utca 14. (székhely intézmény) és Fő utca 111. (telephely intézmény).

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a Púétv. vhr. rendelkezései az irányadók.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, vagy személyesen a pályázatnak Kiskunmajsa Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82.). Kérjük a borítékon feltüntetni az intézményi iktatószámot: HR/100-1/2024, valamint a munkakör megnevezését:
„Kiskunmajsai Napsugár Óvoda igazgatói pályázat”.

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

 Elvárt végzettség/képesítés:

Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, m.n.s., óvodapedagógusi felsőfokú végzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői/igazgatói szakképzettség,
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés,
 • a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan benyújtása,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt bizottsági és képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásához járul hozzá,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Púétv. 74. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • a pályázó nyilatkozata a számítógépes ismeretek felhasználói szintű tudásáról.

 Egyéb pályázati előnyök:

 • intézményvezetői/igazgatói munkakörben legalább 3 év vezetői tapasztalat.

 A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

 • Szövegszerkesztő (pl. Word) - Középszint
 • Levelező (pl. Outlook) - Középszint
 • Táblázatkezelő (pl. Excel) - Középszint

 A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 • Kommunikációs készség (vezetői)
 • Konfliktus-kezelés, érdekérvényesítés (vezetői)
 • Munkatársak motiválása (vezetői)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

 A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • adatkezelési nyilatkozat
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • szakmai program
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • vezetői program
 • szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • eddigi munkaviszonyokról szóló igazolás.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.30. 16:00

A pályázat elbírálásának módja: A megbízásról a Képviselő-testület dönt, a benyújtási határidő lejártát követő 30 napot követő első ülésén, fenntartva a jogot a pályázati felhívás visszavonására, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.15. 18:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kiskunmajsa.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Patkós Zsolt polgármester nyújt, a 70/456-7994 telefonszámon.

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város