Gazdálkodási osztály


Gulyás Jánosné osztályvezető 
gazdálkodási osztályvezető

 • Kiskunmajsa Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek (Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal, Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény, Kiskunmajsai Napsugár Óvoda, Városgazdálkodási Intézmény, Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár), valamint Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata gazdasági vezetője
 • Gazdálkodási Osztály vezetése, irányítása, koordinálása, ellenőrzése, az osztályhoz tartozó ügyek intézése
 • Az osztály feladatait érintő jogszabályi változások figyelemmel kísérése, az érintettek tájékoztatása
 • Kiskunmajsa Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletének összeállítása, képviselő-testület elé terjesztésre előkészítése
 • FEUVE betartatásának ellenőrzése a Gazdálkodási Osztály munkavállaló tekintetében
 • A Képviselő-testület- és szakbizottságai elé kerülő valamennyi előterjesztés tartalmának ellenőrzése, az azokkal kapcsolatos észrevételek jelzése
 • Gazdálkodási, adóigazgatási tartalmú képviselő-testületi, szakbizottsági előterjesztések készítése
 • Részvétel a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság ülésein, a Képviselő-testület ülésein, illetve szükség esetén az egyéb szakbizottsági ülésen
 • A helyi adóbevételek beszedése kapcsán az adóztatási folyamatot figyelemmel kísérése
 • Az év közben igényelhető támogatások, hozzájárulások, egyéb források igénylése kapcsán az igénylések rendjének, illetve azok teljesítésének figyelemmel kísérése az igénylő dokumentumok, valamint a támogatást megítélő értesítések alapján
 • Az osztály munkavállalói teljesítménykövetelmény céljainak/követelményeinek meghatározása, azok értékelése, minősítése, munkaköri leírásaik elkészítése, aktualizálása

  Tel: 0677/481-144/129
  e-mail: gulyasne@kiskunmajsa.hu

 

 

Abonyi Andrea
adóigazgatási ügyintéző

 • Helyi iparűzési adóval, eljárási illetékkel, tartozatlan túlfizetéssekkel, meghatalmazásokkal, csoportos beszedési megbízásokkal kapcsolatos feladatok
 • Részletfizetésekkel, helyi adók mérséklésével illetve elengedésével kapcsolatos feladatok
 • Bevallási, bejelentési kötelezettség elmulasztása miatti jogszabály szerinti bírságok megállapításával, mérséklésével kapcsolatos feladatok
 • Behajthatatlan adótételek döntésre való előkészítése, ASP adószakrendszerben behajthatatlanként történő kijelölése, elévült tételek kigyűjtése, törlése
 • Közreműködés az adózók részére kiküldendő adókötelezettségről szóló adószámla kivonatok és a befizetési csekkek elkészítésében, továbbá azok kiküldésre történő előkészítésében
 • Részvétel a vendégéjszakák után járó idegenforgalmi adóval kapcsolatos helyszíni ellenőrzésekben, vendégkönyvek ellenőrzésében

  Tel: 06/77/481-144/130 mellék
  e-mail: abonyia@kiskunmajsa.hu

 

 

Baloghné Vékony Margit
pénzügyi ügyintéző

 • Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok teljeskörű ellátása (ebédjegyek kinyomtatása, kiosztása, napi megrendelések, összesítések elkészítése, megrendelés leadása, térítési díjak kiszámlázása, azok beszedése a kedvezményekről szóló határozatok, igazolások figyelembe vételével, a beszedett térítési díjról külön házi pénztár vezetése,  egyenlegközlők megküldése, a hátralékosok felszólítása, adatszolgáltatás az étkeztetési normatíva igényléshez, vásárolt élelmezési számlák egyeztetése a napi étkezők nyilvántartásával és a megrendelésekkel/teljesítésigazolásokkal, a hó végi zárással összesítő készítése a bölcsődei, óvodai, iskolai étkezők részére megrendelt adagszámokról, az összesítés alapján a vásárolt élelmezést szolgáltató által kiszámlázott étkezés egyeztetése, a számlamegbontás elkészítése és átadása a könyvelés részére.

  Tel: 06/77/481-144/134 mellék
  e-mail: margobalogh@kiskunmajsa.hu; etkezesovi@gmail.comBenedek Nóra
könyvelő

 • Kiskunmajsa Város Önkormányzata, a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal és Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata vonatkozásában a vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, az analitikus nyilvántartások kialakított rendjének betartásával és naprakész vezetésével (Üzembe helyezési- állományba vételi okmányok elkészítése, beszerzett vagyon állományba vétele, az állományba vett vagyon felvezetése alleltárakra, szobaleltárakra, személyi felszerelési lapokra, vagyon nyilvántartása, változások nyomon követése, év végi egyeztető leltárak elkészítése, selejtezések előkészítése, végrehajtása, dokumentálása, a selejtezett tárgyi eszközök kivezetése, feleslegessé vált vagyontárgyak előkészítése, dokumentálása, kivezetése, hasznosítási eljárás lebonyolítása, 3 évente mennyiségi felvétellel történő leltározás előkészítése, elvégzése, beruházási statisztikai jelentések (negyedéves, éves) elkészítése és megküldése, bélyegző, kulcs, könyv, munka- és védőruha, védőszemüveg, szigorú számadású nyomtatványok analitikus nyilvántartásának vezetése, munkaerőmozgáskor az átvett eszközökkel történő elszámoltatás az analitikus nyilvántartások alapján, változások átvezetése, átadás/átvétel dokumentálása).
 • Az önkormányzati vagyonkataszter vezetése
 • Vagyonbiztosítási feladatok ellátása
 • Önkormányzati vagyonrendelet módosítás mellékleteinek előkészítése a vagyonváltozások és befejezetlen beruházások kimutatásával
 • Ingatlanvagyon-statisztikai jelentés elkészítése

  Tel: 06/77/481-144/134 mellék
  e-mail: benedek.nora@kiskunmajsa.hu

 


Fehérné Juhász Julianna
adatrögzítő

Kiskunmajsa Város Önkormányzata vonatkozásában

 • Utalandó számlák előkészítése
 • Függő kötelezettségek, függő és biztos (jövőbeni) követelések, szerződések, megállapodások folyamatban lévő pályázatok, kötelezettségvállalások, követelések, egyéb sajátos kötelezettségvállalások, követelések, valamint más fizetési kötelezettségek, sajátos elszámolások nyilvántartása
 • Letéti számlához, Lakásépítési Alap számlához, Bérlakás értékesítési számlához kapcsolódó nyilvántartás vezetése
 • Értékpapírok, részesedések nyilvántartása
 • Energia felhasználások nyilvántartása felhasználó helyenként
 • Havi áfa bevallás, negyedéves rehabilitációs hozzájárulás, cégautó fizetési előlegről bevallás
 • Üzemanyag elszámolás készítése, ellenőrzése

  Tel: 06/77/481-144/119 mellékHachbold Lilla
gazdasági ügyintéző


Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény vonatkozásában:

 • tervezés, költségvetés, gazdálkodás, beszámolás
 • előirányzatok módosítása, átcsoportosítása
 • havi, negyedéves és éves adatszolgáltatások elkészítése a KGR rendszerben
 • ÁFA és egyéb adóhatósággal kapcsolatos bevallások
 • banki, pénztári tételek kontírozása, könyvelése
 • számlázás, adatszolgáltatás az adóhatóság felé
 • béren kívüli juttatással kapcsolatos feladatok
 • analitikus nyilvántartások vezetése, egyeztetése
 • havi bérfeladások, bérterhelések egyeztetése, kontírozása, könyvelése
 • közfoglalkoztatás keretében támogatott pályázatok nyilvántartása, könyvelése
 • gazdálkodási szabályzatok készítése, aktualizálása

  Tel: 06/77/481-144/105 mellék
  e-mail: hachboldlilla@kiskunmajsa.huHalász Mónika
számviteli ügyintéző

Kiskunmajsai Napsugár Óvoda vonatkozásában:

 • tervezés, költségvetés, gazdálkodás, beszámolás
 • előirányzatok módosítása, átcsoportosítása
 • havi, negyedéves és éves adatszolgáltatások elkészítése a KGR rendszerben
 • ÁFA és egyéb adóhatósággal kapcsolatos bevallások
 • banki, pénztári tételek kontírozása, könyvelése
 • számlázás, adatszolgáltatás az adóhatóság felé
 • béren kívüli juttatással kapcsolatos feladatok
 • analitikus nyilvántartások vezetése, egyeztetése
 • havi bérfeladások, bérterhelések egyeztetése, kontírozása, könyvelése
 • közfoglalkoztatás keretében támogatott pályázatok nyilvántartása, könyvelése
 • gazdálkodási szabályzatok készítése, aktualizálása

Kiskunmajsa Város Önkormányzata vonatkozásában:

 • Kiskunmajsa Város Önkormányzata gazdálkodási szabályzatainak készítése, aktualizálása
 • Központi költségvetésből normatív támogatások igénylése, évközi módosítása

  Tel: 06/77/481-144/105 mellék
  e-mail: halasz.monika@kiskunmajsa.hu


 

Lehóczki István
gazdálkodási ügyintéző

Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal vonatkozásában: 

 • tervezés, költségvetés, gazdálkodás, beszámolás
 • előirányzatok módosítása, átcsoportosítása
 • havi, negyedéves és éves adatszolgáltatások elkészítése a KGR rendszerben
 • ÁFA és egyéb adóhatósággal kapcsolatos bevallások
 • banki, pénztári tételek kontírozása, könyvelése
 • számlázás, adatszolgáltatás az adóhatóság felé
 • béren kívüli juttatással kapcsolatos feladatok
 • analitikus nyilvántartások vezetése, egyeztetése
 • havi bérfeladások, bérterhelések egyeztetése, kontírozása, könyvelése
 • közfoglalkoztatás keretében támogatott pályázatok nyilvántartása, könyvelése
 • gazdálkodási szabályzatok készítése, aktualizálása

  Tel: 06/77/481-144/112 mellék
  e-mail: istvan.lehoczki@kiskunmajsa.hu


 

Magyar Brigitta
pénzügyi ügyintéző

Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár vonatkozásában:

 • tervezés, költségvetés, gazdálkodás, beszámolás
 • előirányzatok módosítása, átcsoportosítása
 • havi, negyedéves és éves adatszolgáltatások elkészítése a KGR rendszerben
 • ÁFA és egyéb adóhatósággal kapcsolatos bevallások
 • banki, pénztári tételek kontírozása, könyvelése
 • számlázás, adatszolgáltatás az adóhatóság felé
 • béren kívüli juttatással kapcsolatos feladatok
 • analitikus nyilvántartások vezetése, egyeztetése
 • havi bérfeladások, bérterhelések egyeztetése, kontírozása, könyvelése
 • közfoglalkoztatás keretében támogatott pályázatok nyilvántartása, könyvelése
 • gazdálkodási szabályzatok készítése, aktualizálása

  Tel: 06/77/481-144/112 mellék
  e-mail: magyar.brigi@kiskunmajsa.hu 

Rávai Adrienn
adóigazgatási ügyintéző

 • Építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó és talajterhelési díj ügyintézése
 • Adók módjára behajtandó köztartozások behajtása
 • Adótartozások végrehajtása
 • Adóigazolások kiállítása
 • Vagyoni igazolások kiadása
 • Közreműködés az adózók részére kiküldendő adókötelezettségről szóló adószámla kivonatok és a befizetési csekkek elkészítésében, továbbá azok kiküldésre történő előkészítésében
 • Részvétel a vendégéjszakák után járó idegenforgalmi adóval kapcsolatos helyszíni ellenőrzésekben, vendégkönyvek ellenőrzésében

  Tel: 06/77/481-144/107 mellék
  e-mail: ravai.adri@kiskunmajsa.hu


 

Takács Ibolya
pénzügyi ügyintéző

Városgazdálkodási Intézmény vonatkozásában:

 • tervezés, költségvetés, gazdálkodás, beszámolás
 • előirányzatok módosítása, átcsoportosítása
 • havi, negyedéves és éves adatszolgáltatások elkészítése a KGR rendszerben
 • ÁFA és egyéb adóhatósággal kapcsolatos bevallások
 • banki, pénztári tételek kontírozása, könyvelése
 • számlázás, adatszolgáltatás az adóhatóság felé
 • béren kívüli juttatással kapcsolatos feladatok
 • analitikus nyilvántartások vezetése, egyeztetése
 • havi bérfeladások, bérterhelések egyeztetése, kontírozása, könyvelése
 • közfoglalkoztatás keretében támogatott pályázatok nyilvántartása, könyvelése
 • gazdálkodási szabályzatok készítése, aktualizálása

  Tel: 06/77/481-144/112 mellék
  e-mail: penzugy@kiskunmajsa.hu


 

Takács Mária
pénzügyi és humán ügyintéző

 • Kiskunmajsa Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása
 • Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár, Városgazdálkodási Intézmény, Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény, Kiskunmajsai Napsugár Óvoda vonatkozásában a vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása az analitikus nyilvántartások kialakított rendjének betartásával és naprakész vezetésével (Üzembe helyezési- állományba vételi okmányok elkészítése, beszerzett vagyon állományba vétele, az állományba vett vagyon felvezetése alleltárakra, szobaleltárakra, személyi felszerelési lapokra, vagyon nyilvántartása, változások nyomon követése, év végi egyeztető leltárak elkészítése, selejtezések előkészítése, végrehajtása, dokumentálása, a selejtezett tárgyi eszközök kivezetése, feleslegessé vált vagyontárgyak előkészítése, dokumentálása, kivezetése, hasznosítási eljárás lebonyolítása, 3 évente mennyiségi felvétellel történő leltározás előkészítése, elvégzése, beruházási statisztikai jelentések (negyedéves, éves) elkészítése és megküldése, bélyegző, kulcs, könyv, munka- és védőruha, védőszemüveg, szigorú számadású nyomtatványok analitikus nyilvántartásának vezetése, munkaerőmozgáskor az átvett eszközökkel történő elszámoltatás az analitikus nyilvántartások alapján, változások átvezetése, átadás/átvétel dokumentálása)

  Tel: 06/77/481-144/106 mellék
  e-mail: takacsmaria@kiskunmajsa.hu


 

Tímárné Szűcs Ilona
számviteli ügyintéző 

Kiskunmajsa Város Önkormányzata vonatkozásában:

 • Fizetési számla pénzforgalmának, azok helyesbítésének kontírozása, könyvelése, számlaforgalomhoz kapcsolódó bizonylatolás, rögzítés az ASP programmal, számlaforgalom nyilvántartása a fizetési számla forgalmáról a számlakivonatok alapján, banknaplók nyomtatása
 • Havi bérfeladások, bérterhelések kontírozása, könyvelése ASP programmal, a havi bérterhelésekben elszámolásra kerülő állami támogatások egyeztetése
 • Egyéb nem jogszabályi kötelezettség alapján előírt analitikák vezetése
 • Közreműködés az elemi költségvetés, költségvetési jelentések, éves beszámoló, valamint a negyedéves, éves mérlegjelentések elkészítésében, az éves mérlegjelentés tételeinek alátámasztása analitikával

  Tel: 06/77/481-144/104 mellék
  e-mail: gazdalkodas@kiskunmajsa.hu

 

 

Tóth Erzsébet
könyvelő

Kiskunmajsa Város Önkormányzata, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata vonatkozásában:

 • Házipénztári feladatok ellátása a hozzá kapcsolódó alpénztárakkal együtt  az ezekhez kapcsolódó bejövő számlák iktatásával (forint- és valutapénztárak)
 • A nem rendszeres személyi juttatások számfejtése, lejelentése – közcélú foglalkoztatottak nélkül-

Kiskunmajsa Város Önkormányzata tekintetében

 • a pénzforgalom, valamint a hozzá kapcsolódó alpénztárak pénzforgalmának - valutapénztárak is -, azok helyesbítésének vezetése, kontírozása, könyvelése, bizonylatolása, rögzítése az ASP programmal, pénztárnaplók kinyomtatása
 • Számlázási feladatok (kimenő számlák iktatásával együtt), egyenlegközlők és fizetési felszólítások megküldése

  Tel: 06/77/481-144/106 mellék; Pénztár 06/77/481-144/128 mellék
  e-mail: tothzsoka@kiskunmajsa.hu

 

 

Úr Andrea
számviteli ügyintéző

 • Számlavezető pénzintézettel kapcsolatos ügyintézés
 • Fizetési számlák nyitása, aláírás bejelentők elkészítése, módosítása, fizetési számlák megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása Kiskunmajsa Város Önkormányzata, az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata tekintetében
 • Banki átutalások az OTP Elektra rendszerén keresztül
 • Kiskunmajsa Város Önkormányzata által átadott pénzeszközök - államháztartáson belülre és kívülre – elszámolásának elkészítése a támogatási megállapodásban rögzítettek alapján
 • Közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos adatszolgáltatás a rendszergazda részére–adóigazgatásra vonatkozók kivételével - Kiskunmajsa Város Önkormányzatára, az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatára vonatkozóan.

  Tel: 06/77/481-144/105 mellék
  e-mail: ur.andrea@kiskunmajsa.hu

 

  

Vízi Jánosné
számviteli ügyintéző

Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata tekintetében

 • tervezés, költségvetés, gazdálkodás, beszámolás
 • előirányzatok módosítása, átcsoportosítása
 • havi, negyedéves és éves adatszolgáltatások elkészítése a KGR rendszerben
 • ÁFA és egyéb adóhatósággal kapcsolatos bevallások
 • banki, pénztári tételek kontírozása, könyvelése
 • számlázás, adatszolgáltatás az adóhatóság felé
 • béren kívüli juttatással kapcsolatos feladatok
 • analitikus nyilvántartások vezetése, egyeztetése
 • havi bérfeladások, bérterhelések egyeztetése, kontírozása, könyvelése
 • közfoglalkoztatás keretében támogatott pályázatok nyilvántartása, könyvelése
 • gazdálkodási szabályzatok készítése, aktualizálása

Kiskunmajsa Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata tekintetében

 • Alapító okiratok és azok módosításának megküldése a MÁK felé a törzskönyvi nyilvántartás módosítása végett, törzskönyvi nyilvántartásba vételek vezetése
 • Alapító okirat és SZMSZ módosításának előkészítése a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal vonatkozásában.

Kiskunmajsa Város Önkormányzata tekintetében

 • Adószámlák pénzforgalmi számlakivonatainak napi rendszerességgel vezetett nyilvántartása, bankszámlakivonatok folyamatos, napi rendszerességgel történő feldolgozása ASP adó szakrendszerben, átvezetések kezelése.

  Tel: 06/77/481-144/135 mellék
  e-mail: vizine@kiskunmajsa.hu

Vissza