Közzétételi szabályzat

Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatalának közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét meghatározó szabályzata

 

 

 KÖZZÉTÉTELI  SZABÁLYZAT

 

 

 

 

Kiadta:

 

 

Terbe Zoltán

 polgármester

 

 

Dr. Tóth Mária

jegyző

 

 

 

 

 

 

                                                                                  2010. március 30.

 

 

Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatalában

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét meghatározó szabályzat

 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 20.§ (3) és (8) bekezdésében, valamint az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. Törvény ( továbbiakban Eitv.)  4.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 292/2009. (XII.19) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről 231-233 § és 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje a következőképpen kerül szabályozásra Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatalában:

1.      A szabályzat célja, hatálya

 

1.1.            A Szabályzat célja, hogy meghatározza Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) keletkező közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét.

1.2.            A Szabályzat személyi hatálya kiterjed Kiskunmajsa Város polgármesterére, alpolgármestereire, a Hivatal valamennyi köztisztviselőjére, valamint a hivatali eljárásban résztvevő egyéb közreműködőkre (szerződéses jogviszonyban állókra).

1.3.            A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok (a továbbiakban együttesen: közérdekű adat) teljes körére, tehát az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal tevékenységével kapcsolatos, működése során keletkező közérdekű adatra.

 

2.      Alapfogalmak

 

Alapfogalmak az Avtv. 2.§-ának megfelelően:

 1. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől;

 1. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

 1. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 1. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-vagy tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

 1. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

 1. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik

 1. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges;

 1. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

 1. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 1. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől

 1. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

 1. személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 1. adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

 1. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Értelmező rendelkezések a Eitv. 2 §-nak megfelelően:

 

 adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

 közzététel: az ( Eitv-ben )  meghatározott adatoknak internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen történő hozzáférhetővé tétele.

Értelmező rendelkezések a 292/2009. (XII.19.) korm. 2 §-nak megfelelően:

adatfelelős: az államháztartás valamely alrendszerébe tartozó azon szervezet, amely - tevékenységével, feladatellátásával kapcsolatban, illetve jogszabály alapján - előállítja a kötelezően közzéteendő közérdekű adatot és felelős annak tartalmáért;

adatközlő: az államháztartás valamely alrendszerébe tartozó azon szervezet, amely az adatfelelős által szolgáltatott adatokat külön törvényben vagy e rendeletben meghatározott módon közzéteszi;

 

3.      A közérdekű adatok köre, a közérdekű adatok közzététele

 

3.1.            Az Önkormányzat és a Hivatal, mint helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni a közvélemény gyors és pontos tájékoztatását.

3.2.               A Hivatal rendszeresen

-          elektronikusan a www.kiskunmajsa.hu honlapon,

3.3.               A 3.2. pontban megjelölt fontos adatok köre különösen

-          a hatáskörre,

-          illetékességre,

-          szervezeti felépítésre,

-          szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésre,

-          a Hivatal birtokában lévő adatfajták,

-          és a működéséről szóló jogszabályok, valamint

-          a gazdálkodásra vonatkozó adatok.

A tájékoztatás módját, a vonatkozó adatok körét, illetve adatkezelési rendelkezéseket az Avtv. rendelkezésein kívül más jogszabály is megállapíthat.

3.4.            Az Önkormányzat és a Hivatal lehetővé teszi, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot bárki megismerhesse, kivéve - az Avtv. 19.§-a értelmében -, ha az adatot törvény alapján az arra jogosult szerv állam-vagy szolgálati titokká nyilvánította, illetve ha az nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján minősített adat, továbbá, ha a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot - az adatfajták meghatározásával - törvény

-          honvédelmi

-          nemzetbiztonsági

-          bűnüldözési vagy bűnmegelőzési

-          központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből

-          külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra

-          bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel korlátozza.

3.5.            Ha törvény másképp nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat az Önkormányzat és a Hivatal feladat-és hatáskörében eljáró személy feladatkörével összefüggő személyes adata, továbbá egyéb, közfeladatot ellátó személy e feladatkörével összefüggő személyes adata. Ezen adatok megismerésére az Avtv. közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3.6.            Közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy állami, illetve helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében levő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat.

3.7.            A közérdekű adatok megismerésével és nyilvánosságával összefüggésben az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak.

Az Avtv. 19.§ (7) bekezdése értelmében a közérdekű adatok nyilvánosságát korlátozhatja, továbbá az Európai Unió jogszabálya, az Európai Unió jelentős pénzügyi-gazdaságpolitikai érdekére tekintettel, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adópolitikai érdeket is.

3.8.            Jogszabály további adatokat is közérdekűnek nyilváníthat, illetve megismerhetőségének korlátozására a fent meghatározottaktól rövidebb időtartamot állapíthat meg.

3.9.            A 3.3.,3.5.,3.6.,3.8., pontban meghatározott közérdekű adatok nyilvánosságra hozásától minden szervezeti egység vezetője feladatkörében köteles gondoskodni, az adatvédelmi felelős egyidejű írásbeli tájékoztatása mellett.

3.10.        A 3.2. pont szerinti, honlapon történő közzététel a honlap menedzsment szabályzatban megjelölt felelős személy, illetve a közzététel technikai feltételeinek biztosítása a honlap menedzsment szabályzat által kijelölt honlapfelelős munkatárs feladata.

 

4.      A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és teljesítése

 

4.1.            A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton igényt nyújthat be. A kérelem teljesítésére jelen szabályzat és az Avtv. 20.§-ában foglalt rendelkezések irányadóak.

4.2.            Szóbeli igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha az igényelt adat a www.kiskunmajsa.hu honlapon már közzétételre került vagy az alkalmazott jogszabályra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető és az igénylő szóban kéri a választ, illetve az számára kielégítő.

4.3.            Az elektronikus formában történő igénylést a pgmhmajsa@satnet.hu e-mail címre ( központi e-mail cím ) kell elküldeni. A központi e-mail címről a rendszergazda továbbítja azt a jelen szabályzat 1. sz. mellékletében megjelölt, adatközlésért felelős személy részére az adatvédelmi felelős egyidejű tájékoztatása mellett. A Hivatal minden dolgozója köteles bármely más, hivatali e-mail címre érkezett igényt a központi e-mail címre továbbítani.

4.4.            A közérdekű adat megismerésére irányuló igényt írásban, az erre rendszeresített nyomtatvány - igénybejelentő lap (2.sz. melléklet) - kitöltésével, az adatvédelmi felelősnek címezve lehet benyújtani, aki azt továbbítja az adatközlés céljából az 1. sz. mellékletben megjelölt adatfelelősök részére.

4.5.            Az igénybejelentő lap a Hivatal bármely szervezeti egységénél igényelhető és benyújtható, valamint az önkormányzat honlapjáról - www.kiskunmajsa.hu - is letölthető.

4.6.            Az adatszolgáltatást akkor is teljesíteni kell, ha az nem az igénybejelentő lap kitöltésével került benyújtásra.

4.7.            A közérdekű adat szolgáltatását a Hivatal osztályainak kijelölt köztisztviselői (adatfelelősök) végzik (1. számú melléklet).

4.8.            Amennyiben a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítésére adott osztály nem illetékes, 3 nap áll rendelkezésre az áthelyezésre, az adatvédelmi felelős egyidejű értesítése mellett.

4.9.            A beérkező igényeket 5 napon belül kell megvizsgálni. Amennyiben az adatfelelős a közölt adatok alapján nem tud eleget tenni a megkeresésnek, fel kell vennie a kapcsolatot az igénylővel a még szükséges adatok megismerése végett.

4.10.        Az igénynek a tudomásra jutástól számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül kell eleget tennie annak az adatfelelősnek, aki az igényelt közérdekű adatot kezeli.

4.11.        Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A fénymásolat elkészítése annak a szervezeti egységnek a feladata, amelynél az igénylést leadták.

4.12.        Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által jogszabály szerint meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, illetve más személy jogait a megismerés sértené, a másolaton ezen adatot felismerhetetlenné kell tenni.

4.13.        Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben az aránytalan költséggel nem jár - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

4.14.        A másolat készítése díjköteles, amely összegeket ezen szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza. A fizetendő díjról a Pénzügyi Osztály Gazdálkodási Csoportja számlát állít ki.

4.15.        Amennyiben az adatigénylő a másolatot személyesen veszi át, a felmerülő költségeket befizetheti a Hivatal házipénztárában. A postai úton történő adatszolgáltatás esetében a számlához mellékelt készpénzátutalási megbízással teljesíthető a fizetési kötelezettség.

4.16.        Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban vagy - amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus úton értesíteni kell az igénylőt, az adatvédelmi felelős egyidejű értesítése mellett.

4.17.        Az Avtv. 20.§ (9) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése az adatvédelmi felelős feladata. Az adatvédelmi felelős feladata az adatvédelmi biztos felé a jelentés összeállítása.

 

5.      A közérdekű adatok helyesbítése, frissítése és eltávolítása

 

5.1.            A honlapon szereplő közérdekű adatok helyesbítéséért, frissítéséért a tartalomfelelős felel.

5.2.            A honlapon szereplő közérdekű adatok honlapról történő eltávolítására és megőrzésére az 1. számú melléklet irányadó azzal, hogy a közzétett adatok - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a közzétételtől számított egy évig a honlapról nem távolíthatók el.

5.3.            A honlapon szereplő közérdekű adatok helyesbítése és frissítése során utalni kell a változásra, valamint a korábbi adat elérhetőségére.

5.4.            A közérdekű adatok közzétételével, helyesbítésével, frissítésével vagy eltávolításával kapcsolatban naplózni kell a bekövetkező esemény dátumát és időpontját, valamint az azt kezdeményező felhasználó nevét.

5.5.            A naplózott adatállományt védeni kell a megsemmisítéstől, az illetéktelen személy általi módosítástól, az egyes bejegyzések törlésétől vagy a bejegyzések sorrendjének megváltoztatásától.

 

6.      Jogorvoslati eljárás

 

6.1.            Ha a közérdekű adatra vonatkozó igényt határidőn belül nem teljesítik vagy megtagadják, az igénylő a bírósághoz fordulhat. Ezen jogáról az igénylőt tájékoztatni kell a válaszban.

6.2.            A megtagadás jogszerűségét és meglapozottságát az 1. sz. mellékletben megjelölt  adatfelelős köteles bizonyítani.

6.3.            A pert a megtagadás közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén az Avtv. 20.§ (2) bekezdésében meghatározott határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül az ellen a szerv ellen kell megindítani, amely a kért felvilágosítást megtagadta.

6.4.            Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, határozatában az adatkezelőt a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. Ez esetben a közlést haladéktalanul teljesíteni kell.

7.      Adatvédelmi előírások

 

7.1.            A közzétett adatok megismerése személyazonosító adatok közléséhez nem köthető. Az elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes adat csak annyiban kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges; a személyes adatokat ezt követően haladéktalanul törölni kell.

7.2.            Igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez - beleértve az esetleges költségek megfizetését is - elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, illetőleg a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

7.3.            Mivel a közérdekű adatok megismeréséhez bárkinek joga van, az azokhoz való hozzáférés során főszabályként nincs alkotmányos lehetőség az adatot megismerni kívánó személy azonosítására. Közzétett közérdekű adatok esetében személyes adat csak a technikailag objektíven kikerülhetetlen esetekben (ilyen lehet a felhasználó számítógépének IP-címe) kezelhető, ennek megfelelően az elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz való hozzáférés regisztrációhoz nem köthető. Közérdekű adat igénylése esetében az azonosítást valamely jogszerű szempont, így például a másolat költségének megfizetése megalapozhatja, azonban személyes adatok kezelésére ebben az esetben is csak a cél eléréséhez feltétlenül szükséges adatok vonatkozásában, és csak addig van lehetőség, amíg az adott szempont érvényesülése ezt elkerülhetetlenné teszi.

 

Kiskunmajsa, 2010. március 30.

 

 

                                Dr. Tóth Mária                                                          Terbe Zoltán

                                      jegyző                                                                   polgármester


Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város