Telepengedély, bejelentés-köteles ipari tevékenység

Telepengedély, bejelentés-köteles ipari tevékenység

Alkalmazott jogszabályok:

 1. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 2. 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 3. 57/2013. ( II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
 4. 35/1999 BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról
 5. 1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól

     

A tevékenység típusától függően bejelentésre vagy engedélyre kötelezett az ipari tevékenységet végző vállalkozó. Emellett a fontosabb változásokat is haladéktalanul jelezni kell a hatóságnak, amely nyilvántartást vezet a területén folytatott ipari tevékenységekről.

Amennyiben ipari tevékenységet kíván végezni, ennek szándékát be kell jelentenie a telep fekvése szerinti illetékes jegyzőnél. Bizonyos ipari tevékenységek továbbra is kizárólag telepengedély birtokában folytathatók, míg más ipari tevékenységek esetén csak bejelentés szükséges.

Szükséges dokumentumok:

 • vállalkozói igazolvány vagy cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat
 • aláírási címpéldány, meghatalmazás
 • a telep használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (bérleti szerződés, használatra vonatkozó egyéb okirat)
 • helyszínrajz (telepengedély köteles tevékenység esetén)
 • környezetvédelmi terv fejezet (telepengedély köteles tevékenység esetén)

Emellett be kell fizetni az eljárás díját is.

Az ipari tevékenység végzője haladéktalanul köteles bejelenteni a nyilvántartás tartalmát érintő adatváltozást. Ide tartozik:

 • cégnév
 • székhely
 • cégjegyzékszám
 • egyéni vállakozói nyilvántartási szám
 • ipari tevékenység változása
 • nyitvatartási idő változása

A módosítás bejelentéséhez eljárási díjat kell fizetni.

Az ipari tevékenység megszűnését az üzemeltető köteles hatóságunknak haladéktalanul bejelenteni.

Jogszabályok:
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) kormányrendelet 

 • az 1. számú melléklet: bejelentés-köteles tevékenységek
 • a 2. számú melléklet: telepengedély-köteles tevékenységek

 

A telepekről hatóságunk nyilvántartást vezet az alábbiak szerint:

Telepengedélyezési és bejelentési eljárás

A 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt ipari tevékenységek végzése esetén bejelentés alapján a telepet a jegyző nyilvántartásba veszi, a jogszabályi feltételek (övezeti besorolás, illeszkedés) meglétének vizsgálatát követően.

A 57/2013. (II.27.)  Korm. rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt ipari tevékenységek végzése esetén kérelemre a jegyző telepengedélyezési eljárást folytat le.

A bejelentést, ill. a telepengedély iránti kérelmet a telep fekvése szerint illetékes Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél kell benyújtani, az erre rendszeresített formanyomtatványokon.

A csatolandó okiratok közül a telep használatának jogcímére vonatkozó okiratban ( pl. bérleti szerződés) kérjük, szíveskedjenek pontosan feltűntetni a telep címét (épület, emelet, ajtó stb.) hrsz.-t, elhelyezkedését, alapterületét, a helyiségek felsorolását, funkcióját.

A jegyző az ipartelepet telepengedély köteles tevékenység esetén a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a jogszabályi feltételek vizsgálatát követően haladéktalanul nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni.

Az ipari tevékenység megszűntetését az ipari tevékenység végzője köteles a megszűntetést követően haladéktalanul bejelenteni, és - a telepengedély köteles tevékenység esetében - a telepengedélyt leadni.

Tekintettel az ügyek egyedi jellegére bővebb felvilágosítással az ügyintézőnél kérhető.

Csontos Henrietta
előadó

Tel: 06-77-481-144 mellék:130
Email: kereskedelem@kiskunmajsa.hu

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város