Köztemetés

Az eljárás jogi alapja:

 
 

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

 

Kérelemre mentesíthető a köztemetés költségeinek megtérítése alól, környezettanulmány készítését követően az az eltemettetésre köteles személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

 

Kérelemre a köztemetés költségének megfizetése alól, környezettanulmány készítését követően legfeljebb a költségek 30%-ának  mértékéig mentesíthető, az eltemettetésre köteles személy, amennyiben családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg, a fennmaradó 70% tekintetében  részletfizetés engedélyezhető.

 

Kérelemre, környezettanulmány készítését követően, a köztemetés költségének megtérítésére részletfizetés engedélyezhető, különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén, az eltemettetésre köteles személy részére, ha családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét.

 

Az ügymenet leírása

I.  Az eljárás a kérelem benyújtását követően vagy hivatalból indul. 


A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező köztemetésre irányuló egyedi kérelmét a személyi adatainak, lakóhelyének, értesítési címének feltüntetésével, és az elhunyttal való rokonsági fokának megnevezésével
 • a kérelmező és családtagjai nettó jövedelemigazolása a kérelem benyújtását megelőző hónapról, 
 • 18. életévét betöltött nappali tagozaton tanuló gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,
 • amennyiben a kérelmező egyedül élő, illetve egyedülálló, az erről szóló nyilatkozat
   

Hivatalból induló eljárás

 • halottvizsgálati bizonyítvány
 • halotti anyakönyvi kivonat
 • egyéb értesítés beérkezését követően.
   

II.  Hivatalból induló eljárás során a halálesetről való tudomásszerzést követően az ügyintéző megvizsgálja, hogy van-e, illetőleg fellelhető-e az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy.


Amennyiben fellelhető ilyen személy, határidő tűzésével fel kell szólítani, hogy gondoskodjék az elhunyt személy eltemettetéséről.


Nemleges nyilatkozat esetén, valamint kérelemre indult eljárás során határozat formájában érdemi döntés születik a köztemetés megrendeléséről. 


III.  A temetkezési vállalat a köztemetés költségét tartalmazó temetési számlát megküldi hivatalunknak. Az ügyintéző a köztemetés költségét tartalmazó temetési számlát megküldi a Pénzügyi Osztály részére a temetés költségeinek kiegyenlítése céljából, és egyben megküldi a Szervezési és Igazgatási Osztály részére, hogy hagyatéki teher címén a közjegyző által bejegyzésre kerüljön.


IV. Amennyiben hagyatéki eljárás indult, a hagyatéki eljárást lezáró okiratban megnevezett örökös a köztemetés költségét - minden más hagyatéki tartozást megelőzve - a hagyatéki vagyon erejéig köteles hivatalunknak visszafizetni. A köztemetés visszafizetéséről az örökös határozatban értesül.

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város