Ipari és kereskedelmi ügyek

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység, üzlet működési engedély

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

 

I. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
 • 57/2010. (V.7.) FVM rendelet
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
 • 21/2010. (V. 14) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
 • 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenység gyakorlásához szükséges képesítésekről
 • 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpntokról
 • 4/2009. (I. 30) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól
 • 213/2008. (VIII.29.) Korm.rendelet az üzleten kívüli fogyasztóval kötött szerződésekről
 • 2000. évi CXVII. Törvény az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről

A kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedő  maga választhatja meg.
A kereskedelmi tevékenység formája lehet:

 • üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
 • mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység,
 • bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,
 • vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,
 • közterületi értékesítés,
 • közvetlen értékesítés,
 • üzleten kívüli kereskedelem,
 • csomagküldő kereskedelem,
 • automatából történő értékesítés.

 

Hatáskörrel rendelkezik: csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén a kereskedő székhelye szerinti település (a fővárosban a kerület) jegyzője, minden más kereskedelmi forma (mozgóbolt, üzleten kívüli, üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység, vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység, közterületi értékesítés,valamint közvetlen értékesítés) esetében a tevékenység helye szerinti település (a fővárosban a kerület) jegyzője.

 

Lényeges rendelkezés, hogy a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a már működő, működési engedéllyel rendelkező vállalkozásokat nem érinti, a hatálybalépést követően a már működő és engedéllyel rendelkező üzletek esetében csak az 1. melléklet szerinti adatokban bekövetkezett változásnál kell a kereskedőnek új működési engedély kérelmet benyújtani.

 

II. KÉRELEM


A kereskedők a kérelmüket meghatározott adattartalommal, rendszeresített nyomtatványon személyesen, meghatalmazott útján, postai úton is benyújthatják.

A forgalmazott termékköröktől függően egyes kereskedelmi tevékenységek bejelentés- köteles, mások működési engedélyhez kötött tevékenységek.

A kereskedelmi tevékenység bejelentése illetve engedélyezése kérelemre indul. A jogszabály meghatározza a kizárólag működési engedély birtokában forgalmazható termékek körét.

 

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a bejelentést követően megkezdhető a működés, működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység csak jogerős működési engedély birtokában végezhető.


A kizárólag üzletben forgalmazható (működési engedély köteles) termékek:

 • a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények;
 • az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
 • állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
 • fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel;
 • növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 • nem veszélyes hulladék;
 • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

Fenti termékek kizárólag jogerős működési engedély birtokában forgalmazhatók!

Bejelentés köteles tevékenység minden olyan termék forgalmazása, amely nem tartozik a Rendelet 3. számú mellékletében megjelölt, kizárólag üzletben forgalmazható termékek közé.

A kérelemhez mellékelni kell:

 • Vállalkozói igazolványt vagy gazdasági társaságok esetében cégkivonatot/végzést és aláírási címpéldányt
 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével);
 • Haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;
 • Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,
 • A eljáráshoz szükséges illetékbélyeget (10.000-, Ft. működési engedély, 3.000,- Ft bejelentés esetén)
 • Vásárlók könyvét hitelesítésre
 • Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást


III. FIZETENDŐ DÍJAK, ILLETÉKEK:


Üzlet működési engedélye iránti eljárás illetéke: 10.000,- Ft

A működési engedélyben feltüntetett adatok módosítása: 3.000,- Ft

A megrongálódott, megsemmisült, elveszett működési engedélyről kiállított másodlat illetéke: 3.000,- Ft

Kereskedelmi tevékenység bejelentésének illetéke: 3.000,-Ft.

Fizetés módja: illetékbélyeg

Bejelentett adatok módosítása: illetékmentes

A szakhatósági eljárásért fizetendő illetéket vagy díjat az ügyfél a kérelem benyújtásakor köteles megfizetni, ellenkező esetben a hatóság hiánypótlásra szólítja fel. A hatóság akkor keresi meg a szakhatóságot, ha az ügyfél a hiánypótlást teljesítette.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete részére fizetendő 26.000,-Ft-os szakhatósági közreműködésért járó igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó csekk az ügyintézőnél átvehető, és a kérelemhez mellékelni kell a befizetést igazoló feladóvevényt.

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság igazgatási szolgáltatási díjat közvetlenül a szakhatóságnál kell megfizetni.

 

IV. ELJÁRÁSI HATÁRIDŐ:


Bejelentés:

A kereskedők a bejelentést követően tevékenységüket megkezdhetik. A hatóság a bejelentés alapján a kereskedelmi tevékenységet 8 napon belül nyilvántartásba veszi.
A szakhatóságok 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytatnak le, amelynek eredményéről 8 napon belül tájékoztatják a jegyzőt.
A kereskedő a bejelentő adatlap szerinti adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Engedélyezés:


30 nap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra, tényállás tisztázására adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama, a hatóság működését legalább 1 teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar. Az eljáró hatóság vezetője az ügyintézési határidőt, annak letelte előtt indokolt esetben 30 nappal meghosszabbíthat.

 

Ügyintéző: Beráné Kovács Rózsa
Telefon: 06 (77) 481 - 144
109-es mellék

Email: kereskedelem@kiskunmajsa.hu

Telepengedély, bejelentés-köteles ipari tevékenység

Telepengedély, bejelentés-köteles ipari tevékenység

Alkalmazott jogszabályok:

 1. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 2. 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 3. 57/2013. ( II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
 4. 35/1999 BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról
 5. 1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól

     

A tevékenység típusától függően bejelentésre vagy engedélyre kötelezett az ipari tevékenységet végző vállalkozó. Emellett a fontosabb változásokat is haladéktalanul jelezni kell a hatóságnak, amely nyilvántartást vezet a területén folytatott ipari tevékenységekről.

Amennyiben ipari tevékenységet kíván végezni, ennek szándékát be kell jelentenie a telep fekvése szerinti illetékes jegyzőnél. Bizonyos ipari tevékenységek továbbra is kizárólag telepengedély birtokában folytathatók, míg más ipari tevékenységek esetén csak bejelentés szükséges.

Szükséges dokumentumok:

 • vállalkozói igazolvány vagy cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat
 • aláírási címpéldány, meghatalmazás
 • a telep használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (bérleti szerződés, használatra vonatkozó egyéb okirat)
 • helyszínrajz (telepengedély köteles tevékenység esetén)
 • környezetvédelmi terv fejezet (telepengedély köteles tevékenység esetén)

Emellett be kell fizetni az eljárás díját is.

Az ipari tevékenység végzője haladéktalanul köteles bejelenteni a nyilvántartás tartalmát érintő adatváltozást. Ide tartozik:

 • cégnév
 • székhely
 • cégjegyzékszám
 • egyéni vállakozói nyilvántartási szám
 • ipari tevékenység változása
 • nyitvatartási idő változása

A módosítás bejelentéséhez eljárási díjat kell fizetni.

Az ipari tevékenység megszűnését az üzemeltető köteles hatóságunknak haladéktalanul bejelenteni.

Jogszabályok:
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) kormányrendelet 

 • az 1. számú melléklet: bejelentés-köteles tevékenységek
 • a 2. számú melléklet: telepengedély-köteles tevékenységek

 

A telepekről hatóságunk nyilvántartást vezet az alábbiak szerint:

Telepengedélyezési és bejelentési eljárás

A 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt ipari tevékenységek végzése esetén bejelentés alapján a telepet a jegyző nyilvántartásba veszi, a jogszabályi feltételek (övezeti besorolás, illeszkedés) meglétének vizsgálatát követően.

A 57/2013. (II.27.)  Korm. rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt ipari tevékenységek végzése esetén kérelemre a jegyző telepengedélyezési eljárást folytat le.

A bejelentést, ill. a telepengedély iránti kérelmet a telep fekvése szerint illetékes Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél kell benyújtani, az erre rendszeresített formanyomtatványokon.

A csatolandó okiratok közül a telep használatának jogcímére vonatkozó okiratban ( pl. bérleti szerződés) kérjük, szíveskedjenek pontosan feltűntetni a telep címét (épület, emelet, ajtó stb.) hrsz.-t, elhelyezkedését, alapterületét, a helyiségek felsorolását, funkcióját.

A jegyző az ipartelepet telepengedély köteles tevékenység esetén a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a jogszabályi feltételek vizsgálatát követően haladéktalanul nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni.

Az ipari tevékenység megszűntetését az ipari tevékenység végzője köteles a megszűntetést követően haladéktalanul bejelenteni, és - a telepengedély köteles tevékenység esetében - a telepengedélyt leadni.

Tekintettel az ügyek egyedi jellegére bővebb felvilágosítással az ügyintézőnél kérhető.

Csontos Henrietta
előadó

Tel: 06-77-481-144 mellék:130
Email: kereskedelem@kiskunmajsa.hu