EFOP 1.2.11-16-2017-00015 ,,Izsák és Kiskunmajsa Otthonteremtő és életpálya tervezést segítő programja"

Ismételt "A" típusú pályázati felhívás (12)

Esély Otthon „Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatásairól

Az önkormányzat az Esély Otthon projekt keretében felújított és berendezett lakásokat az alábbi feltételek szerint hasznosítja:
a) Egy fiatal, vagy pár, illetve házaspár kisgyermekkel 16 hónapon keresztül lehet lakója a projekt keretében felújított ingatlannak, azzal, hogy kérelmére -a képviselő-testület döntése alapján- a bérlet további 4 hónappal meghosszabbítható.
b)  A kiválasztott bérlőnek a lakhatásért nem kell lakbért fizetnie, de a rezsi költség megfizetése a bérlőt terheli.
c) A bérlőnek  kötelezettséget  kell  vállalnia  arra,  hogy  a  lakásba  költözés  időpontjától számított 3 napon belül a bérleményben lakóhelyet létesít, melyet lakcímkártya bemutatásával igazol a tulajdonosnak.

(1)   A támogatásra Pályázatot nyújthat be, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:
a) A pályázó 18-35 év közötti személy vagy a vele együtt költöző nagykorú személy is  (a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az ösztönző támogatás végéig nem tölti be a 35. életévét).
b) Kiskunmajsán lakcímmel rendelkezik, vagy Kiskunmajsára kíván költözni (lakcím létesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be).
c) A pályázó vagy a vele együtt költöző nagykorú személy kiskunmajsai székhelyű, vagy telephelyű munkáltatóval munkaviszonnyal, munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonnyal, vagy szándéknyilatkozattal rendelkezik arról, hogy adott munkáltató a pályázóval végzettségének megfelelő munkakörben munkaviszonyt létesít, vagy Kiskunmajsai székhelyű, vagy telephelyű vállalkozásban vállalkozó tevékenységet végez.
d) A pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személy vállalja, hogy a pályázat programjaiban részt vesz és közösségi célú önkéntes tevékenység végez Kiskunmajsa város területén a támogatás időtartama alatt, valamint azt követően legalább 1 évig.
e) A pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személy vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Kiskunmajsán marad a lakhatási támogatást követő legalább 1 évig.
f) A pályázó vállalja, hogy a támogatásról szóló szerződés megkötésével egyidejűleg lakáscélú megtakarításra hitelintézettel szerződést köt, vagy meglévő szerződését fenntartja és a szerződésben vállalt befizetéseket legalább a lakhatási támogatás végéig teljesíti.
g) a pályázónak vagy a vele együtt költöző személynek lakás vagy üdülő céljára szolgáló ingatlan nincs a tulajdonában 25% tulajdoni hányadot meghaladó mértékben.
h) A pályázó még nem részesült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat EFOP 1.2.11.-16-2017-00015 pályázatának „Esély Otthon” támogatásaiból (lakhatási vagy életviteli támogatás).

(2) A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:
a) Esély Otthon ,,Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatásról szóló 16/2019. (VII.02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. melléklete szerinti pályázati adatlapja (jelen pályázati kiírás b) melléklete) (kötelező melléklet!)
b) személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (fénymásolat, amit a pályázó hitelesít) (kötelező melléklet!)
c) a pályázó részletes önéletrajza (kötelező melléklet!)
d) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó, a Rendelet 6. melléklete szerinti nyilatkozat (jelen pályázati kiírás c) melléklete) (kötelező melléklet!)
e) Kiskunmajsa Város közigazgatási területén lévő munkáltatóval fennálló munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy ezek létesítésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat, vállalkozói igazolvány (kötelező melléklet!)
f) nyilatkozat a Kiskunmajsán végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (motivációs levél, a Rendelet 5. melléklete szerint) (jelen pályázati kiírás d) melléklete)
g) nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat képviselő-testületének tagjával nem áll közeli hozzátartozói viszonyban (ha van vele költöző felnőtt személy, az ő nyilatkozata is szükséges, a Rendelet 7. melléklete szerint) (jelen pályázati kiírás e) melléklete) (kötelező melléklet a pályázóval együtt költözőnek is!)
h) nyilatkozat, hogy a pályázó vonatkozásában vagy a vele együtt költöző személy vonatkozásában 25% tulajdoni hányadot meghaladóan lakás vagy üdülő céljára szolgáló ingatlan nincs az említett személyek tulajdonában. (a Rendelet 8. melléklete) (jelen pályázati kiírás f) melléklete) (kötelező melléklet a pályázóval együtt költözőnek is!)

(3) A pályázat részeként meglétük esetén benyújtandó, nem kötelező jellegű iratok, nyilatkozatok, igazolások:
a) házassági anyakönyvi kivonat, vagy közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozat másolata, közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozattal nem rendelkező pár esetén nyilatkozat arról, hogy együtt kívánnak költözni az ingatlanba
b) meglévő lakáscélú megtakarításról szóló igazolás
c) a pályázó kiskorú gyermekének/ gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatának másolata
d) iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás
e) korábbi munkaviszony igazolása
f) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás


Kapcsolódó dokumentumok:

 • a) melléklet - A típusú pályázat elbírálási szempontjai (csupán tájékoztató, nem kell beadni!)
 • b) melléklet - Pályázati adatlap (kötelező melléklet!)
 • c) melléklet - Jövedelmi és vagyoni helyzetre vonatkozó nyilatkozat (kötelező melléklet!)
 • d) melléklet - Motivációs levél (kötelező melléklet!)
 • e) melléklet - Nyilatkozat - hozzátartozói viszonyról (kötelező melléklet, a pályázóval együtt költözőnek is!)
 • f) melléklet - Nyilatkozat – tulajdonjog (kötelező melléklet, a pályázóval együtt költözőnek is!)
 • egyéb kötelező mellékletek: személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok); Önéletrajz; Munkáltatói nyilatkozat vagy igazolás


További információk:

 • A jelen pályázati kiírás keretében 1 lakás kerül bérbeadásra (Kiskunmajsa, Móra F. u. 16. II/6.), 16 hónap időtartamra, amely egy alkalommal, maximum 4 hónappal hosszabbítható.
 • Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki - vagy a vele egy háztartásban élő, illetve vele együtt költöző személy - a döntéshozó képviselő-testület tagja, illetve a döntéshozó képviselő-testület tagjának közeli hozzátartozója.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 15.
 • A pályázat elbírálásának határideje a pályázat beadási határidejét követő első képviselő-testületi ülés.
 • A döntésről szóló értesítés kiküldése a döntést követően 10 napon belül megtörténik. A szerződéskötés határideje a döntés meghozatalát, valamint az előző bérlő kiköltözését követően történik, legkésőbb: 2024. június 30-ig, mely egyben a beköltözés lehetőségének kezdő időpontja is.
 • Pályázatok beadása e-mailben a titkarsag@kiskunmajsa.hu címre, személyesen, vagy postai úton pedig: 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82. Balog Ildikó nevére címezve.
 • Kérdés esetén információ munkaidőben telefonon, a 77/481-144/102. melléken, vagy a 70/330-3849 mobilszámon.

Ismételt "A" típusú pályázati felhívás (11)

Esély Otthon „Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatásairól

Az önkormányzat az Esély Otthon projekt keretében felújított és berendezett lakásokat az alábbi feltételek szerint hasznosítja:
a) Egy fiatal, vagy pár, illetve házaspár kisgyermekkel 16 hónapon keresztül lehet lakója a projekt keretében felújított ingatlannak, azzal, hogy kérelmére -a képviselő-testület döntése alapján- a bérlet további 4 hónappal meghosszabbítható.
b)  A kiválasztott bérlőnek a lakhatásért nem kell lakbért fizetnie, de a rezsi költség megfizetése a bérlőt terheli.
c) A bérlőnek  kötelezettséget  kell  vállalnia  arra,  hogy  a  lakásba  költözés  időpontjától számított 3 napon belül a bérleményben lakóhelyet létesít, melyet lakcímkártya bemutatásával igazol a tulajdonosnak.

(1)   A támogatásra Pályázatot nyújthat be, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:
a) A pályázó 18-35 év közötti személy vagy a vele együtt költöző nagykorú személy is  (a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az ösztönző támogatás végéig nem tölti be a 35. életévét).
b) Kiskunmajsán lakcímmel rendelkezik, vagy Kiskunmajsára kíván költözni (lakcím létesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be).
c) A pályázó vagy a vele együtt költöző nagykorú személy kiskunmajsai székhelyű, vagy telephelyű munkáltatóval munkaviszonnyal, munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonnyal, vagy szándéknyilatkozattal rendelkezik arról, hogy adott munkáltató a pályázóval végzettségének megfelelő munkakörben munkaviszonyt létesít, vagy Kiskunmajsai székhelyű, vagy telephelyű vállalkozásban vállalkozó tevékenységet végez.
d) A pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személy vállalja, hogy a pályázat programjaiban részt vesz és közösségi célú önkéntes tevékenység végez Kiskunmajsa város területén a támogatás időtartama alatt, valamint azt követően legalább 1 évig.
e) A pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személy vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Kiskunmajsán marad a lakhatási támogatást követő legalább 1 évig.
f) A pályázó vállalja, hogy a támogatásról szóló szerződés megkötésével egyidejűleg lakáscélú megtakarításra hitelintézettel szerződést köt, vagy meglévő szerződését fenntartja és a szerződésben vállalt befizetéseket legalább a lakhatási támogatás végéig teljesíti.
g) a pályázónak vagy a vele együtt költöző személynek lakás vagy üdülő céljára szolgáló ingatlan nincs a tulajdonában 25% tulajdoni hányadot meghaladó mértékben.
h) A pályázó még nem részesült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat EFOP 1.2.11.-16-2017-00015 pályázatának „Esély Otthon” támogatásaiból (lakhatási vagy életviteli támogatás).

(2) A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:
a) Esély Otthon ,,Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatásról szóló 16/2019. (VII.02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. melléklete szerinti pályázati adatlapja (jelen pályázati kiírás b) melléklete) (kötelező melléklet!)
b) személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (fénymásolat, amit a pályázó hitelesít) (kötelező melléklet!)
c) a pályázó részletes önéletrajza (kötelező melléklet!)
d) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó, a Rendelet 6. melléklete szerinti nyilatkozat (jelen pályázati kiírás c) melléklete) (kötelező melléklet!)
e) Kiskunmajsa Város közigazgatási területén lévő munkáltatóval fennálló munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy ezek létesítésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat, vállalkozói igazolvány (kötelező melléklet!)
f) nyilatkozat a Kiskunmajsán végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (motivációs levél, a Rendelet 5. melléklete szerint) (jelen pályázati kiírás d) melléklete)
g) nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat képviselő-testületének tagjával nem áll közeli hozzátartozói viszonyban (ha van vele költöző felnőtt személy, az ő nyilatkozata is szükséges, a Rendelet 7. melléklete szerint) (jelen pályázati kiírás e) melléklete) (kötelező melléklet a pályázóval együtt költözőnek is!)
h) nyilatkozat, hogy a pályázó vonatkozásában vagy a vele együtt költöző személy vonatkozásában 25% tulajdoni hányadot meghaladóan lakás vagy üdülő céljára szolgáló ingatlan nincs az említett személyek tulajdonában. (a Rendelet 8. melléklete) (jelen pályázati kiírás f) melléklete) (kötelező melléklet a pályázóval együtt költözőnek is!)

(3) A pályázat részeként meglétük esetén benyújtandó, nem kötelező jellegű iratok, nyilatkozatok, igazolások:
a) házassági anyakönyvi kivonat, vagy közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozat másolata, közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozattal nem rendelkező pár esetén nyilatkozat arról, hogy együtt kívánnak költözni az ingatlanba
b) meglévő lakáscélú megtakarításról szóló igazolás
c) a pályázó kiskorú gyermekének/ gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatának másolata
d) iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás
e) korábbi munkaviszony igazolása
f) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás

Kapcsolódó dokumentumok:

 • a) melléklet - A típusú pályázat elbírálási szempontjai (csupán tájékoztató, nem kell beadni!)
 • b) melléklet - Pályázati adatlap (kötelező melléklet!)
 • c) melléklet - Jövedelmi és vagyoni helyzetre vonatkozó nyilatkozat (kötelező melléklet!)
 • d) melléklet - Motivációs levél (kötelező melléklet!)
 • e) melléklet - Nyilatkozat - hozzátartozói viszonyról (kötelező melléklet, a pályázóval együtt költözőnek is!)
 • f) melléklet - Nyilatkozat – tulajdonjog (kötelező melléklet, a pályázóval együtt költözőnek is!)
 • egyéb kötelező mellékletek: személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok); Önéletrajz; Munkáltatói nyilatkozat vagy igazolás

További információk:

 • A jelen pályázati kiírás keretében 3 lakás kerül bérbeadásra (Kiskunmajsa, Móra F. u. 16. I/5, Kiskunmajsa, Móra F. u. 16. I/3 és a Kiskunmajsa, Petőfi tér 1. I/6. számú lakás) 16 hónap időtartamra, amely egy alkalommal, maximum 4 hónappal hosszabbítható.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 16.
 • A pályázat elbírálásának határideje a pályázat beadási határidejét követő első képviselő-testületi ülés, legkésőbb: 2023. április 27.
 • A döntésről szóló értesítések kiküldése a döntést követően 10 napon belül megtörténik. A szerződéskötés határideje a döntés meghozatalát, valamint az előző bérlők kiköltözését követően, folyamatosan zajlik, legkésőbb: 2023. július 3-ig, mely egyben a beköltözés lehetőségének kezdő időpontja is.
 • Pályázatok beadása e-mailben a bozoki.szilvia@kiskunmajsa.hu címre, személyesen, vagy  postai úton pedig: 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82. Bozókiné Veszelovszki Szilvia nevére címezve.
 • Kérdés esetén információ munkaidőben telefonon, a 77/481-144/133. melléken, vagy a 70/510-6308 mobilszámon.

Ismételt "A" típusú pályázati felhívás (10)

Esély Otthon „Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatásairól

Az önkormányzat az Esély Otthon projekt keretében felújított és berendezett lakások közül a Kiskunmajsa, Móra u. 16. szám alatti társasház II/7. alatti lakását az alábbi feltételek szerint hasznosítja:

a) Egy fiatal, vagy pár, illetve házaspár kisgyermekkel 16 hónapon keresztül lehet lakója a projekt keretében felújított ingatlannak, azzal, hogy kérelmére -a képviselő-testület döntése alapján- a bérlet további 4 hónappal meghosszabbítható.
b)  A kiválasztott bérlőnek a lakhatásért nem kell lakbért fizetnie, de a rezsi költség megfizetése a bérlőt terheli.
c) A bérlőnek  kötelezettséget  kell  vállalnia  arra,  hogy  a  lakásba  költözés  időpontjától számított 3 napon belül a bérleményben lakóhelyet létesít, melyet lakcímkártya bemutatásával igazol a tulajdonosnak.

(1)   A támogatásra Pályázatot nyújthat be, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:
a) A pályázó 18-35 év közötti személy vagy a vele együtt költöző nagykorú személy is  (a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az ösztönző támogatás végéig nem tölti be a 35. életévét).
b) Kiskunmajsán lakcímmel rendelkezik, vagy Kiskunmajsára kíván költözni (lakcím létesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be).
c) A pályázó vagy a vele együtt költöző nagykorú személy kiskunmajsai székhelyű, vagy telephelyű munkáltatóval munkaviszonnyal, munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonnyal, vagy szándéknyilatkozattal rendelkezik arról, hogy adott munkáltató a pályázóval végzettségének megfelelő munkakörben munkaviszonyt létesít, vagy Kiskunmajsai székhelyű, vagy telephelyű vállalkozásban vállalkozó tevékenységet végez.
d) A pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személy vállalja, hogy a pályázat programjaiban részt vesz és közösségi célú önkéntes tevékenység végez Kiskunmajsa város területén a támogatás időtartama alatt, valamint azt követően legalább 1 évig.
e) A pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személy vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Kiskunmajsán marad a lakhatási támogatást követő legalább 1 évig.
f) A pályázó vállalja, hogy a támogatásról szóló szerződés megkötésével egyidejűleg lakáscélú megtakarításra hitelintézettel szerződést köt, vagy meglévő szerződését fenntartja és a szerződésben vállalt befizetéseket legalább a lakhatási támogatás végéig teljesíti.
g) a pályázónak vagy a vele együtt költöző személynek lakás vagy üdülő céljára szolgáló ingatlan nincs a tulajdonában 25% tulajdoni hányadot meghaladó mértékben.
h) A pályázó még nem részesült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat EFOP 1.2.11.-16-2017-00015 pályázatának „Esély Otthon” támogatásaiból (lakhatási vagy életviteli támogatás).

(2) A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:
a) Esély Otthon ,,Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatásról szóló 16/2019. (VII.02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. melléklete szerinti pályázati adatlapja (jelen pályázati kiírás b) melléklete) (kötelező melléklet!)
b) személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (fénymásolat, amit a pályázó hitelesít) (kötelező melléklet!)
c) a pályázó részletes önéletrajza (kötelező melléklet!)
d) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó, a Rendelet 6. melléklete szerinti nyilatkozat (jelen pályázati kiírás c) melléklete) (kötelező melléklet!)
e) Kiskunmajsa Város közigazgatási területén lévő munkáltatóval fennálló munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy ezek létesítésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat, vállalkozói igazolvány (kötelező melléklet!)
f) nyilatkozat a Kiskunmajsán végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (motivációs levél, a Rendelet 5. melléklete szerint) (jelen pályázati kiírás d) melléklete)
g) nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat képviselő-testületének tagjával nem áll közeli hozzátartozói viszonyban (ha van vele költöző felnőtt személy, az ő nyilatkozata is szükséges, a Rendelet 7. melléklete szerint) (jelen pályázati kiírás e) melléklete) (kötelező melléklet a pályázóval együtt költözőnek is!)
h) nyilatkozat, hogy a pályázó vonatkozásában vagy a vele együtt költöző személy vonatkozásában 25% tulajdoni hányadot meghaladóan lakás vagy üdülő céljára szolgáló ingatlan nincs az említett személyek tulajdonában. (a Rendelet 8. melléklete) (jelen pályázati kiírás f) melléklete) (kötelező melléklet a pályázóval együtt költözőnek is!)

(3) A pályázat részeként meglétük esetén benyújtandó, nem kötelező jellegű iratok, nyilatkozatok, igazolások:
a) házassági anyakönyvi kivonat, vagy közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozat másolata, közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozattal nem rendelkező pár esetén nyilatkozat arról, hogy együtt kívánnak költözni az ingatlanba
b) meglévő lakáscélú megtakarításról szóló igazolás
c) a pályázó kiskorú gyermekének/ gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatának másolata
d) iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás
e) korábbi munkaviszony igazolása
f) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás

Kapcsolódó dokumentumok:

 • a) melléklet - A típusú pályázat elbírálási szempontjai (csupán tájékoztató, nem kell beadni!)
 • b) melléklet - Pályázati adatlap (kötelező melléklet!)
 • c) melléklet - Jövedelmi és vagyoni helyzetre vonatkozó nyilatkozat (kötelező melléklet!)
 • d) melléklet - Motivációs levél (kötelező melléklet!)
 • e) melléklet - Nyilatkozat - hozzátartozói viszonyról (kötelező melléklet, a pályázóval együtt költözőnek is!)
 • f) melléklet - Nyilatkozat – tulajdonjog (kötelező melléklet, a pályázóval együtt költözőnek is!)
 • egyéb kötelező mellékletek: személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok); Önéletrajz; Munkáltatói nyilatkozat vagy igazolás

További információk:

 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 9.
 • A pályázat elbírálásának határideje a pályázat beadási határidejét követő első képviselő-testületi ülés, legkésőbb: 2023. február 23.
 • A szerződéskötés határideje a döntés meghozatalát követő 10 munkanap, legkésőbb: 2023. március 9. A támogatás keretében 1 lakás kerül bérbeadásra 16 hónap időtartamra, amely egy alkalommal, maximum 4 hónappal hosszabbítható.
 • Pályázatok beadása e-mailben, személyesen, vagy postai úton az alábbi elérhetőségek egyikén: bozoki.szilvia@kiskunmajsa.hu; 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82. Bozókiné Veszelovszki Szilvia részére.
 • Bővebb információ munkaidőben: Bozókiné Veszelovszki Szilvia, T: +36 70/510-6308.

Ismételt "A" típusú pályázati felhívás (9)

Esély Otthon „Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatásairól

Az önkormányzat az Esély Otthon projekt keretében felújított és berendezett lakások közül a Kiskunmajsa Fő utca 73. fsz. 2. szám alatti lakást az alábbi feltételek szerint hasznosítja:

a) Egy fiatal, vagy pár, illetve házaspár kisgyermekkel 16 hónapon keresztül lehet lakója a projekt keretében felújított ingatlannak, azzal, hogy kérelmére -a képviselő-testület döntése alapján- a bérlet további 4 hónappal meghosszabbítható.
b)  A kiválasztott bérlőnek a lakhatásért nem kell lakbért fizetnie, de a rezsi költség megfizetése a bérlőt terheli.
c) A bérlőnek  kötelezettséget  kell  vállalnia  arra,  hogy  a  lakásba  költözés  időpontjától számított 3 napon belül a bérleményben lakóhelyet létesít, melyet lakcímkártya bemutatásával igazol a tulajdonosnak.

(1)   A támogatásra Pályázatot nyújthat be, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a) A pályázó 18-35 év közötti személy vagy a vele együtt költöző nagykorú személy is  (a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az ösztönző támogatás végéig nem tölti be a 35. életévét).
b) Kiskunmajsán lakcímmel rendelkezik, vagy Kiskunmajsára kíván költözni (lakcím létesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be).
c) A pályázó vagy a vele együtt költöző nagykorú személy kiskunmajsai székhelyű, vagy telephelyű munkáltatóval munkaviszonnyal, munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonnyal, vagy szándéknyilatkozattal rendelkezik arról, hogy adott munkáltató a pályázóval végzettségének megfelelő munkakörben munkaviszonyt létesít, vagy Kiskunmajsai székhelyű, vagy telephelyű vállalkozásban vállalkozó tevékenységet végez.
d) A pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személy vállalja, hogy a pályázat programjaiban részt vesz és közösségi célú önkéntes tevékenység végez Kiskunmajsa város területén a támogatás időtartama alatt, valamint azt követően legalább 1 évig.
e) A pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személy vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Kiskunmajsán marad a lakhatási támogatást követő legalább 1 évig.
f) A pályázó vállalja, hogy a támogatásról szóló szerződés megkötésével egyidejűleg lakáscélú megtakarításra hitelintézettel szerződést köt, vagy meglévő szerződését fenntartja és a szerződésben vállalt befizetéseket legalább a lakhatási támogatás végéig teljesíti.
g) a pályázónak vagy a vele együtt költöző személynek lakás vagy üdülő céljára szolgáló ingatlan nincs a tulajdonában 25% tulajdoni hányadot meghaladó mértékben.
h) A pályázó még nem részesült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat EFOP 1.2.11.-16-2017-00015 pályázatának „Esély Otthon” támogatásaiból (lakhatási vagy életviteli támogatás).

(2) A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:

a) Esély Otthon ,,Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatásról szóló 16/2019. (VII.02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. melléklete szerinti pályázati adatlapja (jelen pályázati kiírás b) melléklete) (kötelező melléklet!)
b) személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (fénymásolat, amit a pályázó hitelesít) (kötelező melléklet!)
c) a pályázó részletes önéletrajza (kötelező melléklet!)
d) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó, a Rendelet 6. melléklete szerinti nyilatkozat (jelen pályázati kiírás c) melléklete) (kötelező melléklet!)
e) Kiskunmajsa Város közigazgatási területén lévő munkáltatóval fennálló munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy ezek létesítésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat, vállalkozói igazolvány (kötelező melléklet!)
f) nyilatkozat a Kiskunmajsán végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (motivációs levél, a Rendelet 5. melléklete szerint) (jelen pályázati kiírás d) melléklete)
g) nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat képviselő-testületének tagjával nem áll közeli hozzátartozói viszonyban (ha van vele költöző felnőtt személy, az ő nyilatkozata is szükséges, a Rendelet 7. melléklete szerint) (jelen pályázati kiírás e) melléklete) (kötelező melléklet a pályázóval együtt költözőnek is!)
h) nyilatkozat, hogy a pályázó vonatkozásában vagy a vele együtt költöző személy vonatkozásában 25% tulajdoni hányadot meghaladóan lakás vagy üdülő céljára szolgáló ingatlan nincs az említett személyek tulajdonában. (a Rendelet 8. melléklete) (jelen pályázati kiírás f) melléklete) (kötelező melléklet a pályázóval együtt költözőnek is!)

(3) A pályázat részeként meglétük esetén benyújtandó, nem kötelező jellegű iratok, nyilatkozatok, igazolások:

a) házassági anyakönyvi kivonat, vagy közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozat másolata, közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozattal nem rendelkező pár esetén nyilatkozat arról, hogy együtt kívánnak költözni az ingatlanba
b) meglévő lakáscélú megtakarításról szóló igazolás
c) a pályázó kiskorú gyermekének/ gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatának másolata
d) iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás
e) korábbi munkaviszony igazolása
f) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás

Kapcsolódó dokumentumok:

 • a) melléklet - A típusú pályázat elbírálási szempontjai (csupán tájékoztató, nem kell beadni!)
 • b) melléklet - Pályázati adatlap (kötelező melléklet!)
 • c) melléklet - Jövedelmi és vagyoni helyzetre vonatkozó nyilatkozat (kötelező melléklet!)
 • d) melléklet - Motivációs levél (kötelező melléklet!)
 • e) melléklet - Nyilatkozat - hozzátartozói viszonyról (kötelező melléklet, a pályázóval együtt költözőnek is!)
 • f) melléklet - Nyilatkozat – tulajdonjog (kötelező melléklet, a pályázóval együtt költözőnek is!)
 • egyéb kötelező mellékletek: személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok); Önéletrajz; Munkáltatói nyilatkozat vagy igazolás

További információk:

 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 8.
 • A pályázat elbírálásának határideje a pályázat beadási határidejét követő első képviselő-testületi ülés, legkésőbb: 2023. január 26.
 • A szerződéskötés határideje a döntés meghozatalát követő 10 munkanap, legkésőbb: 2023. február 9. A támogatás keretében 1 lakás kerül bérbeadásra 16 hónap időtartamra, amely egy alkalommal, maximum 4 hónappal hosszabbítható.
 • Pályázatok beadása e-mailben, személyesen, vagy postai úton az alábbi elérhetőségek egyikén: bozoki.szilvia@kiskunmajsa.hu; 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82. Bozókiné Veszelovszki Szilvia részére.
 • Bővebb információ munkaidőben: Bozókiné Veszelovszki Szilvia, T: +36 70/510-6308.

Ismételt "A" típusú pályázati felhívás (8)

Esély Otthon „Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatásairól

Az önkormányzat az Esély Otthon projekt keretében felújított és berendezett lakások közül három lakást az alábbi feltételek szerint hasznosít:

a) Egy fiatal, vagy pár, illetve házaspár kisgyermekkel 16 hónapon keresztül lehet lakója a projekt keretében felújított ingatlannak, azzal, hogy kérelmére -a képviselő-testület döntése alapján- a bérlet további 4 hónappal meghosszabbítható.
b)  A kiválasztott bérlőnek a lakhatásért nem kell lakbért fizetnie, de a rezsi költség megfizetése a bérlőt terheli.
c) A bérlőnek  kötelezettséget  kell  vállalnia  arra,  hogy  a  lakásba  költözés  időpontjától számított 3 napon belül a bérleményben lakóhelyet létesít, melyet lakcímkártya bemutatásával igazol a tulajdonosnak.

(1)   A támogatásra Pályázatot nyújthat be, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a) A pályázó 18-35 év közötti személy vagy a vele együtt költöző nagykorú személy is  (a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az ösztönző támogatás végéig nem tölti be a 35. életévét).
b) Kiskunmajsán lakcímmel rendelkezik, vagy Kiskunmajsára kíván költözni (lakcím létesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be).
c) A pályázó vagy a vele együtt költöző nagykorú személy kiskunmajsai székhelyű, vagy telephelyű munkáltatóval munkaviszonnyal, munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonnyal, vagy szándéknyilatkozattal rendelkezik arról, hogy adott munkáltató a pályázóval végzettségének megfelelő munkakörben munkaviszonyt létesít, vagy Kiskunmajsai székhelyű, vagy telephelyű vállalkozásban vállalkozó tevékenységet végez.
d) A pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személy vállalja, hogy a pályázat programjaiban részt vesz és közösségi célú önkéntes tevékenység végez Kiskunmajsa város területén a támogatás időtartama alatt, valamint azt követően legalább 1 évig.
e) A pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személy vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Kiskunmajsán marad a lakhatási támogatást követő legalább 1 évig.
f) A pályázó vállalja, hogy a támogatásról szóló szerződés megkötésével egyidejűleg lakáscélú megtakarításra hitelintézettel szerződést köt, vagy meglévő szerződését fenntartja és a szerződésben vállalt befizetéseket legalább a lakhatási támogatás végéig teljesíti.
g) a pályázónak vagy a vele együtt költöző személynek lakás vagy üdülő céljára szolgáló ingatlan nincs a tulajdonában 25% tulajdoni hányadot meghaladó mértékben.
h) A pályázó még nem részesült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat EFOP 1.2.11.-16-2017-00015 pályázatának „Esély Otthon” támogatásaiból (lakhatási vagy életviteli támogatás).

(2) A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:

a) Esély Otthon ,,Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatásról szóló 16/2019. (VII.02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. melléklete szerinti pályázati adatlapja (jelen pályázati kiírás b) melléklete) (kötelező melléklet!)
b) személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (fénymásolat, amit a pályázó hitelesít) (kötelező melléklet!)
c) a pályázó részletes önéletrajza (kötelező melléklet!)
d) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó, a Rendelet 6. melléklete szerinti nyilatkozat (jelen pályázati kiírás c) melléklete) (kötelező melléklet!)
e) Kiskunmajsa Város közigazgatási területén lévő munkáltatóval fennálló munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy ezek létesítésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat, vállalkozói igazolvány (kötelező melléklet!)
f) nyilatkozat a Kiskunmajsán végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (motivációs levél, a Rendelet 5. melléklete szerint) (jelen pályázati kiírás d) melléklete)
g) nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat képviselő-testületének tagjával nem áll közeli hozzátartozói viszonyban (ha van vele költöző felnőtt személy, az ő nyilatkozata is szükséges, a Rendelet 7. melléklete szerint) (jelen pályázati kiírás e) melléklete) (kötelező melléklet a pályázóval együtt költözőnek is!)
h) nyilatkozat, hogy a pályázó vonatkozásában vagy a vele együtt költöző személy vonatkozásában 25% tulajdoni hányadot meghaladóan lakás vagy üdülő céljára szolgáló ingatlan nincs az említett személyek tulajdonában. (a Rendelet 8. melléklete) (jelen pályázati kiírás f) melléklete) (kötelező melléklet a pályázóval együtt költözőnek is!)

(3) A pályázat részeként meglétük esetén benyújtandó, nem kötelező jellegű iratok, nyilatkozatok, igazolások:

a) házassági anyakönyvi kivonat, vagy közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozat másolata, közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozattal nem rendelkező pár esetén nyilatkozat arról, hogy együtt kívánnak költözni az ingatlanba
b) meglévő lakáscélú megtakarításról szóló igazolás
c) a pályázó kiskorú gyermekének/ gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatának másolata
d) iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás
e) korábbi munkaviszony igazolása
f) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás

Kapcsolódó dokumentumok:

a) melléklet - A típusú pályázat elbírálási szempontjai (csupán tájékoztató, nem kell beadni!)
b) melléklet - Pályázati adatlap (kötelező melléklet!)
c) melléklet - Jövedelmi és vagyoni helyzetre vonatkozó nyilatkozat (kötelező melléklet!)
d) melléklet - Motivációs levél (kötelező melléklet!)
e) melléklet - Nyilatkozat - hozzátartozói viszonyról (kötelező melléklet, a pályázóval együtt költözőnek is!)
f) melléklet - Nyilatkozat – tulajdonjog (kötelező melléklet, a pályázóval együtt költözőnek is!)
egyéb kötelező mellékletek: személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok); Önéletrajz; Munkáltatói nyilatkozat vagy igazolás

További információk:

 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 6.
 • A pályázat elbírálásának határideje a pályázat beadási határidejét követő első képviselő-testületi ülés, legkésőbb: 2022. december 22.
 • A szerződéskötés határideje a döntés meghozatalát követő 10 munkanap, legkésőbb: 2023. január 5. A támogatás keretében 3 lakás kerül bérbeadásra 16 hónap időtartamra, amely egy alkalommal, maximum 4 hónappal hosszabbítható.
 • Pályázatok beadása e-mailben, személyesen, vagy postai úton az alábbi elérhetőségek egyikén: bozoki.szilvia@kiskunmajsa.hu; 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82. Bozókiné Veszelovszki Szilvia részére.
 • Bővebb információ munkaidőben: Bozókiné Veszelovszki Szilvia, T: +36 70/510-6308.

Ismételt "A" típusú pályázati felhívás (7)

Esély Otthon „Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatásairól

Az önkormányzat az Esély Otthon projekt keretében felújított és berendezett lakások közül a Kiskunmajsa, Móra F. u. 16. szám alatti I/3-as lakást az alábbi feltételek szerint hasznosítja:

a) Egy fiatal, vagy pár, illetve család legfeljebb 16 hónapon keresztül lehet lakója a projekt keretében felújított ingatlannak, azzal, hogy kérelmére a képviselő-testület döntése alapján a bérlet további 4 hónappal meghosszabbítható.

b) A kiválasztott bérlőnek a lakhatásért nem kell lakbért fizetnie, de a rezsi költség megfizetése a bérlőt terheli.

c) A bérlőnek  kötelezettséget  kell  vállalnia  arra,  hogy  a  lakásba  költözés  időpontjától számított 3 napon belül a bérleményben lakóhelyet létesít.

(1)   A támogatásra Pályázatot nyújthat be, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a) A pályázó 18-35 év közötti személy vagy a vele együtt költöző nagykorú személy is  (a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az ösztönző támogatás végéig, azaz  2023. február 28-ig nem tölti be a 35. életévét).

b) Kiskunmajsán lakcímmel rendelkezik, vagy Kiskunmajsára kíván költözni (lakcím létesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be).

c) A pályázó vagy a vele együtt költöző nagykorú személy Kiskunmajsai székhelyű, vagy telephelyű munkáltatóval munkaviszonnyal, munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonnyal, vagy szándéknyilatkozattal rendelkezik arról, hogy adott munkáltató a pályázóval végzettségének megfelelő munkakörben munkaviszonyt létesít, vagy Kiskunmajsai székhelyű, vagy telephelyű vállalkozásban vállalkozó tevékenységet végez.

d) A pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személy vállalja, hogy a pályázat programjaiban részt vesz és közösségi célú önkéntes tevékenység végez Kiskunmajsa város területén

e) A pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személy vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Kiskunmajsán marad a lakhatási támogatást követő legalább 1 évig.

f) A pályázó vállalja, hogy a támogatásról szóló szerződés megkötésével egyidejűleg lakáscélú megtakarításra hitelintézettel szerződést köt vagy meglévő szerződését fenntartja, és a szerződésben vállalt befizetéseket legalább a lakhatási támogatás végéig teljesíti.

g) a pályázónak vagy a vele együtt költöző személynek lakás vagy üdülő céljára szolgáló ingatlan nincs a tulajdonában 25% tulajdoni hányadot meghaladó mértékben.

(2) A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:

a) Esély Otthon ,,Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatásról szóló 16/2019. (VII.02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. melléklete szerinti pályázati adatlapja (jelen pályázati kiírás b) melléklete) (kötelező melléklet!)

b) személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok) (kötelező melléklet!)

c) a pályázó részletes önéletrajza (kötelező melléklet!)

d) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó, a Rendelet 6. melléklete szerinti nyilatkozat (jelen pályázati kiírás c) melléklete) (kötelező melléklet!)

e) Kiskunmajsa Város közigazgatási területén lévő munkáltatóval fennálló munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy ezek létesítésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat, vállalkozói igazolvány (kötelező melléklet!)

f) nyilatkozat a Kiskunmajsán végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (motivációs levél, a Rendelet 5. melléklete szerint) (jelen pályázati kiírás d) melléklete)

g) nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat Képviselő-testületének tagjával nem áll közeli hozzátartozói viszonyban (ha van vele költöző felnőtt személy, az ő nyilatkozata is szükséges, a Rendelet 7. melléklete szerint) (jelen pályázati kiírás e) melléklete) (kötelező melléklet a pályázóval együtt költözőnek is!)

h) nyilatkozat, hogy a pályázó vonatkozásában vagy a vele együtt költöző személy vonatkozásában 25% tulajdoni hányadot meghaladóan lakás vagy üdülő céljára szolgáló ingatlan nincs az említett személyek tulajdonában. (a Rendelet 8. melléklete) (jelen pályázati kiírás f) melléklete) (kötelező melléklet a pályázóval együtt költözőnek is!)

(3) A pályázat részeként meglétük esetén benyújtandó, nem kötelező jellegű iratok, nyilatkozatok, igazolások:

a) házassági anyakönyvi kivonat, vagy közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozat másolata, közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozattal nem rendelkező pár esetén nyilatkozat arról, hogy együtt kívánnak költözni az ingatlanba

b) meglévő lakáscélú megtakarításról szóló igazolás

c) a pályázó kiskorú gyermekének/ gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatának másolata

d) iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás

e) korábbi munkaviszony igazolása

f) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás

 1. A pályázat benyújtásának határideje 2021. szeptember 27.
 2. A pályázat elbírálásának határideje a pályázat beadási határidejét követő első képviselő-testületi ülés, legkésőbb 2021. október 28.
 3. A szerződéskötés határideje a döntés meghozatalát követő 10 nap, legkésőbb 2021. október 29.
 4. A támogatás keretében 1 lakás kerül bérbeadásra 16 hónap időtartamig, amely egy alkalommal, maximum 4 hónappal, hosszabbítható.


Pályázatok beadása e-mailben, vagy személyesen vagy postai úton:

bozoki.szilvia@kiskunmajsa.hu; 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82. Bozókiné Veszelovszki Szilvia számára
Beadási határidő: 2021. szeptember 27.
Bővebb információ munkaidőben: 
Bozókiné Veszelovszki Szilva T: +36 70/510-6308


Ismételt "A" típusú pályázati felhívás (6)

Esély Otthon „Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatásairól

Az önkormányzat az Esély Otthon projekt keretében felújított és berendezett lakásokat az alábbi feltételek szerint hasznosítja:

a) Egy fiatal, vagy pár, illetve család legfeljebb 16 hónapon keresztül lehet lakója a projekt keretében felújított ingatlannak, azzal, hogy kérelmére a képviselő-testület döntése alapján a bérlet további 4 hónappal meghosszabbítható.

b) A kiválasztott bérlőnek a lakhatásért nem kell lakbért fizetnie, de a rezsi költség megfizetése a bérlőt terheli.

c) A bérlőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a lakásba költözés időpontjától számított 3 napon belül a bérleményben lakóhelyet létesít.

(1) A támogatásra Pályázatot nyújthat be, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a) A pályázó 18-35 év közötti személy vagy a vele együtt költöző nagykorú személy is (a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az ösztönző támogatás végéig, azaz 2023. január 15-ig nem tölti be a 35. életévét).

b) Kiskunmajsán lakcímmel rendelkezik, vagy Kiskunmajsára kíván költözni (lakcím létesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be).

c) A pályázó vagy a vele együtt költöző nagykorú személy Kiskunmajsai székhelyű, vagy telephelyű munkáltatóval munkaviszonnyal, munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonnyal, vagy szándéknyilatkozattal rendelkezik arról, hogy adott munkáltató a pályázóval végzettségének megfelelő munkakörben munkaviszonyt létesít, vagy Kiskunmajsai székhelyű, vagy telephelyű vállalkozásban vállalkozó tevékenységet végez.

d) A pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személy vállalja, hogy a pályázat programjaiban részt vesz és közösségi célú önkéntes tevékenység végez Kiskunmajsa város területén

e) A pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személy vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Kiskunmajsán marad a lakhatási támogatást követő legalább 1 évig.

f) A pályázó vállalja, hogy a támogatásról szóló szerződés megkötésével egyidejűleg lakáscélú megtakarításra hitelintézettel szerződést köt vagy meglévő szerződését fenntartja, és a szerződésben vállalt befizetéseket legalább a lakhatási támogatás végéig teljesíti.

g) A pályázónak vagy a vele együtt költöző személynek lakás vagy üdülő céljára szolgáló ingatlan nincs a tulajdonában 25% tulajdoni hányadot meghaladó mértékben.

 

(2) A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:

a) Esély Otthon ,,Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatásról szóló 16/2019. (VII.02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. melléklete szerinti pályázati adatlapja (jelen pályázati kiírás b) melléklete)

b) személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)

c) a pályázó részletes önéletrajza

d) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó, a Rendelet 6. melléklete szerinti nyilatkozat (jelen pályázati kiírás c) melléklete)

e) Kiskunmajsa Város közigazgatási területén lévő munkáltatóval fennálló munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy ezek létesítésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat, vállalkozói igazolvány

f) nyilatkozat a Kiskunmajsán végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (motivációs levél, a Rendelet 5. melléklete szerint) (jelen pályázati kiírás d) melléklete)

g) nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat Képviselő-testületének tagjával nem áll közeli hozzátartozói viszonyban (ha van vele költöző felnőtt személy, az ő nyilatkozata is szükséges, a Rendelet 7. melléklete szerint) (jelen pályázati kiírás e) melléklete)

h) nyilatkozat, hogy a pályázó vonatkozásában vagy a vele együtt költöző személy vonatkozásában 25% tulajdoni hányadot meghaladóan lakás vagy üdülő céljára szolgáló ingatlan nincs az említett személyek tulajdonában. (a Rendelet 8. melléklete) (jelen pályázati kiírás f) melléklete)

 

(3) A pályázat részeként meglétük esetén benyújtandó, nem kötelező jellegű iratok, igazolások:

a) házassági anyakönyvi kivonat, vagy közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozat másolata, közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozattal nem rendelkező pár esetén nyilatkozat arról, hogy együtt kívánnak költözni az ingatlanba

b) meglévő lakáscélú megtakarításról szóló igazolás

c) a pályázó kiskorú gyermekének/ gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatának másolata

d) iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás

e) korábbi munkaviszony igazolása

f) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás

 

1. A pályázat benyújtásának határideje 2021. augusztus 13.
2. A pályázat elbírálásának határideje 2021. augusztus 26.
3. A szerződéskötés határideje a döntés meghozatalát követő 15 nap.
4. A támogatás keretében 5 lakás kerül bérbeadásra 16 hónap időtartamig, amely egy alkalommal, maximum 4 hónappal, hosszabbítható. (A közel azonos adottságú ingatlanokat sorsolás útján társítjuk a nyertes pályázókhoz)

Pályázatok beadása e-mailben, személyesen vagy postai úton:
bozoki.szilvia@kiskunmajsa.hu; 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82.
Bozókiné Veszelovszki Szilvia számára
Beadási határidő: 2021. augusztus 13.
Bővebb információ munkaidőben: 
Bozókiné Veszelovszki Szilva
+36 70/510-6308


Kapcsolódó dokumentumok:

 • a) melléklet - A típusú pályázat elbírálási szempontjai (csupán tájékoztató, nem kell beadni!)
 • b) melléklet - Pályázati adatlap
 • c) melléklet - Jövedelmi és vagyoni helyzetre vonatkozó nyilatkozat
 • d) melléklet - Motivációs levél
 • e) melléklet - Nyilatkozat - hozzátartozói viszonyról
 • f) melléklet - Nyilatkozat – tulajdonjog
 • egyéb mellékletek: személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok); Önéletrajz; Munkáltatói igazolás

Ismételt "A" típusú pályázati felhívás (5)

Esély Otthon „Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatásairól

Pályázati kiírás
Lakhatási támogatás, lakáscélú megtakarítással

(„A” típusú pályázat)

 

Az önkormányzat az Esély Otthon projekt keretében felújított és berendezett lakásokat az alábbi feltételek szerint hasznosítja:

a) Egy fiatal, vagy pár, illetve család legfeljebb 16 hónapon keresztül lehet lakója a projekt keretében felújított ingatlannak, azzal, hogy kérelmére a képviselő-testület döntése alapján a bérlet további 4 hónappal meghosszabbítható.
b)  A kiválasztott bérlőnek a lakhatásért nem kell lakbért fizetnie, de a rezsi költség megfizetése a bérlőt terheli.
c) A bérlőnek  kötelezettséget  kell  vállalnia  arra,  hogy  a  lakásba  költözés  időpontjától számított 3 napon belül a bérleményben lakóhelyet létesít.

(1)   A támogatásra Pályázatot nyújthat be, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a) A pályázó 18-35 év közötti személy vagy a vele együtt költöző nagykorú személy is  (a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az ösztönző támogatás végéig, azaz  2022. szeptember 14-ig nem tölti be a 35. életévét).
b) Kiskunmajsán lakcímmel rendelkezik, vagy Kiskunmajsára kíván költözni (lakcím létesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be).
c) A pályázó vagy a vele együtt költöző nagykorú személy Kiskunmajsai székhelyű, vagy telephelyű munkáltatóval munkaviszonnyal, munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonnyal, vagy szándéknyilatkozattal rendelkezik arról, hogy adott munkáltató a pályázóval végzettségének megfelelő munkakörben munkaviszonyt létesít, vagy Kiskunmajsai székhelyű, vagy telephelyű vállalkozásban vállalkozó tevékenységet végez.
d) A pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személy vállalja, hogy a pályázat programjaiban részt vesz és közösségi célú önkéntes tevékenység végez Kiskunmajsa város területén
e) A pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személy vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Kiskunmajsán marad a lakhatási támogatást követő legalább 1 évig.
f) A pályázó vállalja, hogy a támogatásról szóló szerződés megkötésével egyidejűleg lakáscélú megtakarításra hitelintézettel szerződést köt vagy meglévő szerződését fenntartja, és a szerződésben vállalt befizetéseket legalább a lakhatási támogatás végéig teljesíti.
g) a pályázónak vagy a vele együtt költöző személynek lakás vagy üdülő céljára szolgáló ingatlan nincs a tulajdonában 25% tulajdoni hányadot meghaladó mértékben.

 

 (2) A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:

a) Esély Otthon ,,Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatásról szóló 16/2019. (VII.02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. melléklete szerinti pályázati adatlapja ( jelen pályázati kiírás b) melléklete)
b) személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
c) a pályázó részletes önéletrajza
d) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó, a Rendelet  6. melléklete  szerinti nyilatkozat ( jelen pályázati kiírás c) melléklete)
e) Kiskunmajsa Város közigazgatási területén lévő munkáltatóval fennálló munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy ezek létesítésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat, vállalkozói igazolvány
f) nyilatkozat a Kiskunmajsán végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (motivációs levél, a Rendelet 5. melléklete szerint) ( jelen pályázati kiírás d) melléklete)
g) nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat Képviselő-testületének tagjával nem áll közeli hozzátartozói viszonyban (ha van vele költöző felnőtt személy, az ő nyilatkozata is szükséges, a Rendelet 7. melléklete szerint) ( jelen pályázati kiírás e) melléklete)
h) nyilatkozat, hogy a pályázó vonatkozásában vagy a vele együtt költöző személy vonatkozásában 25% tulajdoni hányadot meghaladóan lakás vagy üdülő céljára szolgáló ingatlan nincs az említett személyek tulajdonában. (a Rendelet 8. melléklete) (jelen pályázati kiírás f) melléklete)

(3) A pályázat részeként meglétük esetén benyújtandó, nem kötelező jellegű iratok, igazolások:

a) házassági anyakönyvi kivonat, vagy közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozat másolata, közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozattal nem rendelkező pár esetén nyilatkozat arról, hogy együtt kívánnak költözni az ingatlanba
b) meglévő lakáscélú megtakarításról szóló igazolás
c) a pályázó kiskorú gyermekének/ gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatának másolata
d) iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás
e) korábbi munkaviszony igazolása
f) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás

 

 1. A lakhatási lehetőség igénybevételére vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2021. április 1. napjáig hirdeti meg Kiskunmajsa város honlapján, illetve a helyben szokásos módon.
 2. A pályázat benyújtásának határideje 2021. május 1.
 3. A pályázat elbírálásának határideje 2021. május 10.
 4. A szerződéskötés határideje a döntés meghozatalát követő 15 nap.
 5. A támogatás keretében 1 lakás (Kiskunmajsa Fő u. 73. fsz. 2 ajtó)  kerül bérbeadásra 16 hónap időtartamig, amely egy alkalommal, maximum 4 hónappal, hosszabbítható.

Pályázatok beadása személyesen vagy postai úton:
6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82. Bozókiné Veszelovszki Szilvia számára

Beadási határidő: 2021. május 1.

Bővebb információ munkaidőben:
Bozókiné Veszelovszki Szilva
+36 70/510-6308


Ismételt "B" típusú pályázati felhívás (4)

Esély Otthon „Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatásairól

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2019. (VII.02.) önkormányzati rendelete Esély Otthon ,,Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatásról szóló rendelete 12. § (6) pontja alapján:

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Esély Otthon „Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatása keretében, támogatott általi visszafizetés miatt felszabadult keretösszeg mértékéig, 8 hónapos támogatási időszakra pályázatot Ír ki. A pályázat feltételei az alábbiak:

Képzési támogatás ,,Kiskunmajsát választom” pályázat
(„B” típusú pályázat)


(1) A támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a) aki Kiskunmajsán lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Kiskunmajsán él, vagy Kiskunmajsára kíván költözni és a pályázat benyújtásával egyidejűleg az új kiskunmajsai lakcíme vonatkozásában az érintett ingatlan tulajdonosától a lakcím keletkeztetésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be,
b) a pályázat benyújtásakor nappali, esti vagy levelező tagozaton felsőfokú, vagy érettségire épülő szakképesítés megszerzésére irányuló iskolai tanulmányokat folytat,
c) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a képzési támogatás folyósításának végéig nem tölti be a 35. életévét,
d) Vállalja, hogy Kiskunmajsa város közigazgatási területén lévő munkahelyen dolgozik vagy folytat vállalkozási tevékenységet a támogatott képesítés megszerzését követően legalább 1 évig.
e) vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Kiskunmajsán marad a képzés befejezését követő minimum 1 évig,
f) vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, pl.: önkéntes tevékenységek.

(2) A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:
a) e rendelet 4. melléklete szerinti pályázati adatlap 
b) személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
c) a pályázó részletes önéletrajza
d) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó, ezen rendelet 6. melléklete  szerinti nyilatkozat
e) nyilatkozat a Kiskunmajsán végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (motivációs levél)
f) nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat Képviselő-testületének tagjával nem áll közeli hozzátartozói viszonyban
g) tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás

(3) A pályázat részeként, meglétük esetén benyújtandó, nem kötelező jellegű iratok, igazolások:
a) a pályázó kiskorú gyermekének/gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatának másolata
b) iskolai végzettséget tanúsító oklevél
c) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás
d) munkaviszony, vagy egyéb foglalkoztatásra irányú jogviszony igazolása, vállalkozói igazolvány

A képzési támogatásra vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2021. január 25. napjáig hirdeti meg Kiskunmajsa  város honlapján, illetve a helyben szokásos módon.
A pályázat benyújtásának határideje 2021. február 10. 16 óra

 • papír alapon a fenti határidőig a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal portáján,
 • digitálisan - a szükséges mellékleteket szkennelve vagy jól láthatóan fotózva, de egy emailben -, a bozoki.szilvia@kiskunmajsa.hu elektronikus levélcímre küldhetik, szintén a fenti határidőig.

Pályázat elbírálásának határideje 2021. február 15.

A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.
A képzési támogatás keretösszege 643.936 Ft, amely a folyósítás korlátozott időtartama miatt (maximum 8 hónap), legfeljebb 2 fő támogatására ad lehetőséget.


Ismételt "B" típusú pályázati felhívás (3)

Esély Otthon „Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatásairól

Képzési támogatás ,,Kiskunmajsát választom” pályázat

(„B” típusú pályázat) 

 

(1) A támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a) aki Kiskunmajsán lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Kiskunmajsán él, vagy Kiskunmajsára kíván költözni és a pályázat benyújtásával egyidejűleg az új kiskunmajsai lakcíme vonatkozásában az érintett ingatlan tulajdonosától a lakcím keletkeztetésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be,
b) a pályázat benyújtásakor nappali, esti vagy levelező tagozaton felsőfokú, vagy érettségire épülő szakképesítés megszerzésére irányuló iskolai tanulmányokat folytat,
c) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a képzési támogatás folyósításának végéig nem tölti be a 35. életévét,
d) Vállalja, hogy Kiskunmajsa közigazgatási területén lévő munkahelyen dolgozik vagy folytat vállalkozási tevékenységet a támogatott képesítés megszerzését követően legalább 1 évig.
e) vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Kiskunmajsán marad a képzés befejezését követő minimum 1 évig,
f) vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, pl.: önkéntes tevékenységek.

(2) A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:

a) e rendelet 4. melléklete szerinti pályázati adatlap
b)személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
c) a pályázó részletes önéletrajza
d) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó, ezen rendelet 6. melléklete  szerinti nyilatkozat
e) nyilatkozat a Kiskunmajsán végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (motivációs levél)
f) nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat Képviselő-testületének tagjával nem áll közeli hozzátartozói viszonyban
g) tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás

(3) A pályázat részeként meglétük esetén benyújtandó, nem kötelező jellegű iratok, igazolások:

a) a pályázó kiskorú gyermekének/gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatának másolata
b) iskolai végzettséget tanúsító oklevél
c) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás
d) munkaviszony, vagy egyéb foglalkoztatásra irányú jogviszony igazolása, vállalkozói igazolvány

(1) A lakhatási lehetőség igénybevételére vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2019. december 2. napjáig hirdeti meg Kiskunmajsa város honlapján, illetve a helyben szokásos módon.
(2) A pályázat benyújtásának határideje 2020. január 6.
(3) pályázat elbírálásának határideje 2020. január 31.
(4) A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.
(5) A képzési támogatás összege 40.246.-Ft/hó. folyósításának időtartama maximum 13 hónap.


Ismételt "B" típusú pályázati felhívás (2)

Esély Otthon „Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatásairól

Képzési támogatás ,,Kiskunmajsát választom” pályázat

(„B” típusú pályázat)

 

(1) A támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a) aki Kiskunmajsán lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Kiskunmajsán él, vagy Kiskunmajsára kíván költözni és a pályázat benyújtásával egyidejűleg az új kiskunmajsai lakcíme vonatkozásában az érintett ingatlan tulajdonosától a lakcím keletkeztetésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be,
b) a pályázat benyújtásakor nappali, esti vagy levelező tagozaton felsőfokú, vagy érettségire épülő szakképesítés megszerzésére irányuló iskolai tanulmányokat folytat,
c) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a képzési támogatás folyósításának végéig nem tölti be a 35. életévét,
d) Vállalja, hogy Kiskunmajsa közigazgatási területén lévő munkahelyen dolgozik vagy folytat vállalkozási tevékenységet a támogatott képesítés megszerzését követően legalább 1 évig.
e) vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Kiskunmajsán marad a képzés befejezését követő minimum 1 évig,
f) vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, pl.: önkéntes tevékenységek.

(2) A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:

a) e rendelet 4. melléklete szerinti pályázati adatlap
b) személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
c) a pályázó részletes önéletrajza
d) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó, ezen rendelet 6. melléklete  szerinti nyilatkozat
e) nyilatkozat a Kiskunmajsán végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (motivációs levél)
f) nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat Képviselő-testületének tagjával nem áll közeli hozzátartozói viszonyban
g) tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás

(3) A pályázat részeként meglétük esetén benyújtandó, nem kötelező jellegű iratok, igazolások:

a) a pályázó kiskorú gyermekének/gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatának másolata
b) iskolai végzettséget tanúsító oklevél
c) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás
d) munkaviszony, vagy egyéb foglalkoztatásra irányú jogviszony igazolása, vállalkozói igazolvány

(1) A lakhatási lehetőség igénybevételére vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2019. október 8. napjáig hirdeti meg Kiskunmajsa város honlapján, illetve a helyben szokásos módon.
(2) A pályázat benyújtásának határideje 2019. október 24.
(3) pályázat elbírálásának határideje 2019. október 31.
(4)   A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.
(5)   A képzési támogatás összege 40.246.-Ft/hó. folyósításának időtartama maximum 16 hónap.


Támogatás kisgyermekes családok számára

(„C” típusú pályázat)


(1) Az támogatás célja, hogy minél több 18-35 év közötti kisgyermekes család éljen Kiskunmajsán.
(2) A támogatás keretében Kiskunmajsa Város Önkormányzata 16 hónapon keresztül 40.246 Ft/hó támogatásban részesíti azokat a kisgyermekes családokat, akik vállalják, hogy a támogatás ideje alatt és azt követően legalább 1 évig életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Kiskunmajsán maradnak és legalább a szülők egyike Bács-Kiskun megye közigazgatási területén lévő munkahelyen dolgozik, vagy folytat vállalkozói tevékenységet.

(1) A támogatásra pályázatot nyújthatnak be azok a családok, akiknél fennállnak az alábbi együttes feltételek (pályázó a család bármelyik felnőtt tagja lehet):

a) a pályázó és a vele költöző felnőtt személy 18-35 év közötti (a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az ösztönző támogatás végéig, azaz 2021. március 31-ig nem tölti be a 35. életévét),
b) a családban legalább 1 fő kiskorú vérszerinti vagy örökbe fogadott gyermeket nevelnek vagy a meg nem született gyermekkel történő várandósság igazoltan eléri a 91. napot,
c) a pályázó és a vele költöző felnőtt személy Kiskunmajsán lakcímmel rendelkezik, vagy Kiskunmajsára kíván költözni (lakcím létesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be).
d) A család felnőtt korú tagjai vállalják, hogy a pályázat programjaiban részt vesznek. A támogatásban részesített család felnőtt korú tagjai számára kötelező a közösségi célú önkéntes tevékenység végzése Kiskunmajsán. A pályázó motivációs levelében kitér ez irányú elképzeléseikre.
e) A család felnőtt korú tagjai vállalják, hogy az ösztönző támogatás kifizetése alatt és azt követően legalább 1 évig életvitelszerűen, állandó lakcímmel rendelkezve Kiskunmajsán maradnak.
f) A család felnőtt korú tagjai vállalják, hogy legalább az egyik felnőtt családtag Kiskunmajsa Város közigazgatási területén lévő munkáltatóval foglalkoztatási jogviszonyban áll vagy vállalkozási tevékenységét Kiskunmajsa Város közigazgatási területén végzi az ösztönző támogatás kifizetése alatt és azt követően legalább 1 évig.

(2) A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:

a) e rendelet 4.  melléklete szerinti pályázati adatlap
b) személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
c) a pályázó részletes önéletrajza
d) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó, ezen rendelet 6. melléklete  szerinti nyilatkozat
e) Kiskunmajsai székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval fennálló munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony igazolása, vagy ezek létesítésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat, vállalkozói igazolvány
f) nyilatkozat a Kiskunmajsán végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (motivációs levél)
g) nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat Képviselő-testületének tagjával nem áll közeli hozzátartozói viszonyban (a vele költöző felnőtt személy nyilatkozata is szükséges)
h) a pályázó kiskorú gyermekének/gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatának másolata, vagy Szakorvos, illetve védőnő által kiállított igazolás 91. terhességi napról

(3) A pályázat részeként meglétük esetén benyújtandó, nem kötelező jellegű iratok, igazolások:

a) iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás
b) korábbi munkaviszony igazolása
c) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás

1) A lakhatási lehetőség igénybevételére vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2019. október 8. napjáig hirdeti meg Kiskunmajsa város honlapján, illetve a helyben szokásos módon.
(2) A pályázat benyújtásának határideje 2019. október 24.
(3) pályázat elbírálásának határideje 2019. október 31.
(4) A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.


Pályázatok beadása személyesen vagy postai úton:

6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82. , Fülöpné Kiss Katalin számára
Beadási határidő (mind kettő esetében): 2019. október 24. 16.00 óra


Bővebb információ:
Fülöpné Kiss Katalin
+36 70/510-6308


Ismételt "A" típusú pályázati felhívás

Esély Otthon „Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatásairól

Lakhatási támogatás, lakáscélú megtakarítással
(„A” típusú pályázat)


Az önkormányzat az Esély otthon projekt keretében felújított és berendezett lakásokat az alábbi feltételek szerint hasznosítja:

 

a) Egy fiatal, vagy pár, illetve család legfeljebb 16 hónapon keresztül lehet lakója a projekt keretében felújított ingatlannak.
b) A kiválasztott bérlőnek a lakhatásért nem kell lakbért fizetnie, de a rezsi költség megfizetése a bérlőt terheli.  
c) A bérlőnek  kötelezettséget  kell  vállalnia  arra,  hogy  a  lakásba  költözés időpontjától számított 3 napon belül a bérleményben lakóhelyet létesít.

 

(1) A támogatásra Pályázatot nyújthat be, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a) A pályázó 18-35 év közötti személy vagy a vele együtt költöző nagykorú személy is  (a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az ösztönző támogatás végéig, azaz 2021. március 31-ig nem tölti be a 35. életévét).
b) Kiskunmajsán lakcímmel rendelkezik, vagy Kiskunmajsára kíván költözni (lakcím létesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be).
c) A pályázó vagy a vele együtt költöző nagykorú személy Kiskunmajsai székhelyű, vagy telephelyű munkáltatóval munkaviszonnyal, munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonnyal, vagy szándéknyilatkozattal rendelkezik arról, hogy adott munkáltató a pályázóval végzettségének megfelelő munkakörben munkaviszonyt létesít, vagy Kiskunmajsai székhelyű, vagy telephelyű vállalkozásban vállalkozó tevékenységet végez.
d) A pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személy vállalja, hogy a pályázat programjaiban részt vesz és közösségi célú önkéntes tevékenység végez Kiskunmajsa város területén
e) A pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személy vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Kiskunmajsán marad a lakhatási támogatást követő legalább 1 évig.
f) A pályázó vállalja, hogy a támogatásról szóló szerződés megkötésével egyidejűleg lakáscélú megtakarításra hitelintézettel szerződést köt vagy meglévő szerződését fenntartja, és a szerződésben vállalt befizetéseket legalább a lakhatási támogatás végéig teljesíti.
g) A pályázónak vagy a vele együtt költöző személynek lakás vagy üdülő céljára szolgáló ingatlan nincs a tulajdonában 25% tulajdoni hányadot meghaladó mértékben.

 

(2) A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:

a) e rendelet 4. melléklete szerinti pályázati adatlap
b) személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
c) a pályázó részletes önéletrajza
d) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó, ezen rendelet 6. melléklete  szerinti nyilatkozat
e) Kiskunmajsa Város közigazgatási területén lévő munkáltatóval fennálló munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy ezek létesítésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat, vállalkozói igazolvány
f) nyilatkozat a Kiskunmajsán végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (motivációs levél 5. melléklet)
g) nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat Képviselő-testületének tagjával nem áll közeli hozzátartozói viszonyban (ha van vele költöző felnőtt személy, az ő nyilatkozata is szükséges 7. melléklet)
h) nyilatkozat, hogy a pályázó vonatkozásában vagy a vele együtt költöző személy vonatkozásában 25% tulajdoni hányadot meghaladóan lakás vagy üdülő céljára szolgáló ingatlan nincs az említett személyek tulajdonában. (8. melléklet)

 

(3)   A pályázat részeként meglétük esetén benyújtandó, nem kötelező jellegű iratok, igazolások:

a) házassági anyakönyvi kivonat, vagy közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozat másolata, közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozattal nem rendelkező pár esetén nyilatkozat arról, hogy együtt kívánnak költözni az ingatlanba
b) meglévő lakáscélú megtakarításról szóló igazolás
c) a pályázó kiskorú gyermekének/ gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatának másolata
d) iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás
e) korábbi munkaviszony igazolása
f) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás

  

(1) A lakhatási lehetőség igénybevételére vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2019. augusztus 21. napjáig hirdeti meg Kiskunmajsa város honlapján, illetve a helyben szokásos módon.
(2) A pályázat benyújtásának határideje 2019. szeptember 11.
(3) pályázat elbírálásának határideje 2019. szeptember 30.
(4)     A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.
(5) A támogatás keretében 2 lakás kerül bérbeadásra maximum 16 hónap időtartamig.

 


Képzési támogatás ,,Kiskunmajsát választom” pályázat
(„B” típusú pályázat)

 

(1) A támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a) aki Kiskunmajsán lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Kiskunmajsán él, vagy Kiskunmajsára kíván költözni és a pályázat benyújtásával egyidejűleg az új kiskunmajsai lakcíme vonatkozásában az érintett ingatlan tulajdonosától a lakcím keletkeztetésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be,
b) a pályázat benyújtásakor nappali, esti vagy levelező tagozaton felsőfokú, vagy érettségire épülő szakképesítés megszerzésére irányuló iskolai tanulmányokat folytat,
c) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a képzési támogatás folyósításának végéig nem tölti be a 35. életévét,
d) Vállalja, hogy Bács-Kiskun megye közigazgatási területén lévő munkahelyen dolgozik vagy folytat vállalkozási tevékenységet a támogatott képesítés megszerzését követően legalább 1 évig.
e) vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Kiskunmajsán marad a képzés befejezését követő minimum 1 évig,
f) vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, pl.: önkéntes tevékenységek.

 

(2) A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:

a) e rendelet 4. melléklete szerinti pályázati adatlap
b) személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
c) a pályázó részletes önéletrajza
d) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó, ezen rendelet 6. melléklete  szerinti nyilatkozat
e) nyilatkozat a Kiskunmajsán végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (motivációs levél)
f) nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat Képviselő-testületének tagjával nem áll közeli hozzátartozói viszonyban
g) tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás

 

(5) A pályázat részeként meglétük esetén benyújtandó, nem kötelező jellegű iratok, igazolások:

a) a pályázó kiskorú gyermekének/gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatának másolata
b) iskolai végzettséget tanúsító oklevél
c) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás
d) munkaviszony, vagy egyéb foglalkoztatásra irányú jogviszony igazolása, vállalkozói igazolvány

 

(1) A lakhatási lehetőség igénybevételére vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2019. augusztus 21. napjáig hirdeti meg Kiskunmajsa város honlapján, illetve a helyben szokásos módon.
(2) A pályázat benyújtásának határideje 2019. szeptember 11.
(3) pályázat elbírálásának határideje 2019. szeptember 30.
(4) A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.
(5) A képzési támogatás összege 40.246.-Ft/hó. folyósításának időtartama maximum 16 hónap.

 

 

Támogatás kisgyermekes családok számára
(„C” típusú pályázat)

 

(1) Az támogatás célja, hogy minél több 18-35 év közötti kisgyermekes család éljen Kiskunmajsán.
(2) A támogatás keretében Kiskunmajsa Város Önkormányzata 16 hónapon keresztül 40.246 Ft/hó támogatásban részesíti azokat a kisgyermekes családokat, akik vállalják, hogy a támogatás ideje alatt és azt követően legalább 1 évig életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Kiskunmajsán maradnak és legalább a szülők egyike Bács-Kiskun megye közigazgatási területén lévő munkahelyen dolgozik, vagy folytat vállalkozói tevékenységet.

(1) A támogatásra pályázatot nyújthatnak be azok a családok, akiknél fennállnak az alábbi együttes feltételek (pályázó a család bármelyik felnőtt tagja lehet):

a) a pályázó és a vele költöző felnőtt személy 18-35 év közötti (a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az ösztönző támogatás végéig, azaz 2021. március 31-ig nem tölti be a 35. életévét),
b) a családban legalább 1 fő kiskorú vérszerinti vagy örökbe fogadott gyermeket nevelnek vagy a meg nem született gyermekkel történő várandósság igazoltan eléri a 91. napot,
c) a pályázó és a vele költöző felnőtt személy Kiskunmajsán lakcímmel rendelkezik, vagy Kiskunmajsára kíván költözni (lakcím létesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be).
d) A család felnőtt korú tagjai vállalják, hogy a pályázat programjaiban részt vesznek. A támogatásban részesített család felnőtt korú tagjai számára kötelező a közösségi célú önkéntes tevékenység végzése Kiskunmajsán. A pályázó motivációs levelében kitér ez irányú elképzeléseikre.
e) A család felnőtt korú tagjai vállalják, hogy az ösztönző támogatás kifizetése alatt és azt követően legalább 1 évig életvitelszerűen, állandó lakcímmel rendelkezve Kiskunmajsán maradnak.
f) A család felnőtt korú tagjai vállalják, hogy legalább az egyik felnőtt családtag Kiskunmajsa Város közigazgatási területén lévő munkáltatóval foglalkoztatási jogviszonyban áll vagy vállalkozási tevékenységét Kiskunmajsa Város közigazgatási területén végzi az ösztönző támogatás kifizetése alatt és azt követően legalább 1 évig.

(2) A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:

a) e rendelet 4.  melléklete szerinti pályázati adatlap
b) személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
c) a pályázó részletes önéletrajza
d) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó, ezen rendelet 6. melléklete  szerinti nyilatkozat
e) Kiskunmajsai székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval fennálló munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony igazolása, vagy ezek létesítésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat, vállalkozói igazolvány
f) nyilatkozat a Kiskunmajsán végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (motivációs levél)
g) nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat Képviselő-testületének tagjával nem áll közeli hozzátartozói viszonyban (a vele költöző felnőtt személy nyilatkozata is szükséges)
h) a pályázó kiskorú gyermekének/gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatának másolata, vagy Szakorvos, illetve védőnő által kiállított igazolás 91. terhességi napról

(3)     A pályázat részeként meglétük esetén benyújtandó, nem kötelező jellegű iratok, igazolások:

a) iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás
b) korábbi munkaviszony igazolása
c) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás

 

1) A lakhatási lehetőség igénybevételére vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2019. augusztus 21. napjáig hirdeti meg Kiskunmajsa város honlapján, illetve a helyben szokásos módon.
(2) A pályázat benyújtásának határideje 2019. szeptember 11.
(3) pályázat elbírálásának határideje 2019. szeptember 30.
(4) A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.


Pályázatok beadása személyesen vagy postai úton:

6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82. , Falusi Nikolett számára
Beadási határidő (mind három esetében): 2019. szeptember 11. 16.00 óra


Bővebb információ:
Falusi Nikolett
+36 70/510-6758


Pályázati felhívás

Esély Otthon „Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatásairól

Lakhatási támogatás, lakáscélú megtakarítással
(„A” típusú pályázat)


Az önkormányzat az Esély otthon projekt keretében felújított és berendezett lakásokat az alábbi feltételek szerint hasznosítja:

a) Egy fiatal, vagy pár, illetve család legfeljebb 16 hónapon keresztül lehet lakója a projekt keretében felújított ingatlannak.
b)  A kiválasztott bérlőnek a lakhatásért nem kell lakbért fizetnie, de a rezsi költség megfizetése a bérlőt terheli.  
c) A bérlőnek  kötelezettséget  kell  vállalnia  arra,  hogy  a  lakásba  költözés  időpontjától számított 3 napon belül a bérleményben lakóhelyet létesít.

 

(1) A támogatásra Pályázatot nyújthat be, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a) A pályázó 18-35 év közötti személy vagy a vele együtt költöző nagykorú személy is  (a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az ösztönző támogatás végéig, azaz 2021. március 31-ig nem tölti be a 35. életévét).
b) Kiskunmajsán lakcímmel rendelkezik, vagy Kiskunmajsára kíván költözni (lakcím létesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be).
c) A pályázó vagy a vele együtt költöző nagykorú személy Kiskunmajsai székhelyű, vagy telephelyű munkáltatóval munkaviszonnyal, munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonnyal, vagy szándéknyilatkozattal rendelkezik arról, hogy adott munkáltató a pályázóval végzettségének megfelelő munkakörben munkaviszonyt létesít, vagy Kiskunmajsai székhelyű, vagy telephelyű vállalkozásban vállalkozó tevékenységet végez.
d) A pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személy vállalja, hogy a pályázat programjaiban részt vesz és közösségi célú önkéntes tevékenység végez Kiskunmajsa város területén
e) A pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személy vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Kiskunmajsán marad a lakhatási támogatást követő legalább 1 évig.
f) A pályázó vállalja, hogy a támogatásról szóló szerződés megkötésével egyidejűleg lakáscélú megtakarításra hitelintézettel szerződést köt vagy meglévő szerződését fenntartja, és a szerződésben vállalt befizetéseket legalább a lakhatási támogatás végéig teljesíti.
g) a pályázónak vagy a vele együtt költöző személynek lakás vagy üdülő céljára szolgáló ingatlan nincs a tulajdonában 25% tulajdoni hányadot meghaladó mértékben.

 

(2) A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:

a) e rendelet 4. melléklete szerinti pályázati adatlap
b) személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
c) a pályázó részletes önéletrajza
d) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó, ezen rendelet 6. melléklete  szerinti nyilatkozat
e) Kiskunmajsa Város közigazgatási területén lévő munkáltatóval fennálló munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy ezek létesítésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat, vállalkozói igazolvány
f) nyilatkozat a Kiskunmajsán végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (motivációs levél 5. melléklet)
g) nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat Képviselő-testületének tagjával nem áll közeli hozzátartozói viszonyban (ha van vele költöző felnőtt személy, az ő nyilatkozata is szükséges 7. melléklet)
h) nyilatkozat, hogy a pályázó vonatkozásában vagy a vele együtt költöző személy vonatkozásában 25% tulajdoni hányadot meghaladóan lakás vagy üdülő céljára szolgáló ingatlan nincs az említett személyek tulajdonában. (8. melléklet)

 

(3) A pályázat részeként meglétük esetén benyújtandó, nem kötelező jellegű iratok, igazolások:

a) házassági anyakönyvi kivonat, vagy közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozat másolata, közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozattal nem rendelkező pár esetén nyilatkozat arról, hogy együtt kívánnak költözni az ingatlanba
b) meglévő lakáscélú megtakarításról szóló igazolás
c) a pályázó kiskorú gyermekének/ gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatának másolata
d) iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás
e) korábbi munkaviszony igazolása
f) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás

  

 1. A lakhatási lehetőség igénybevételére vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2019. július 5. napjáig hirdeti meg Kiskunmajsa város honlapján, illetve a helyben szokásos módon.
 2. A pályázat benyújtásának határideje 2019. július 26.
 3. pályázat elbírálásának határideje 2019. augusztus 31.
 4. A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.
 5. A támogatás keretében 6 lakás kerül bérbeadásra maximum 16 hónap időtartamig.

 


Képzési támogatás ,,Kiskunmajsát választom” pályázat
(„B” típusú pályázat)


(1) 
A támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a) aki Kiskunmajsán lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Kiskunmajsán él, vagy Kiskunmajsára kíván költözni és a pályázat benyújtásával egyidejűleg az új kiskunmajsai lakcíme vonatkozásában az érintett ingatlan tulajdonosától a lakcím keletkeztetésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be,
b) a pályázat benyújtásakor nappali, esti vagy levelező tagozaton felsőfokú, vagy érettségire épülő szakképesítés megszerzésére irányuló iskolai tanulmányokat folytat,
c) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a képzési támogatás folyósításának végéig nem tölti be a 35. életévét,
d) Vállalja, hogy Kiskunmajsa város közigazgatási területén lévő munkahelyen dolgozik vagy folytat vállalkozási tevékenységet a támogatott képesítés megszerzését követően legalább 1 évig.
e) vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Kiskunmajsán marad a képzés befejezését követő minimum 1 évig,
f) vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, pl.: önkéntes tevékenységek.

 

(2) A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:

a) e rendelet 4. melléklete szerinti pályázati adatlap
b) személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
c) a pályázó részletes önéletrajza
d) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó, ezen rendelet 6. melléklete  szerinti nyilatkozat
e) nyilatkozat a Kiskunmajsán végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (motivációs levél)
f) nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat Képviselő-testületének tagjával nem áll közeli hozzátartozói viszonyban
g) tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás

 

(3) A pályázat részeként meglétük esetén benyújtandó, nem kötelező jellegű iratok, igazolások:

a) a pályázó kiskorú gyermekének/gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatának másolata
b) iskolai végzettséget tanúsító oklevél
c) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás
d) munkaviszony, vagy egyéb foglalkoztatásra irányú jogviszony igazolása, vállalkozói igazolvány

  

 1. A képzési támogatásra vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2019. július 5. napjáig hirdeti meg Kiskunmajsa  város honlapján, illetve a helyben szokásos módon.
 2. A pályázat benyújtásának határideje 2019. július 26.
 3. pályázat elbírálásának határideje 2019. augusztus 31.
 4. A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.
 5. A képzési támogatás összege 40.246.-Ft/hó. folyósításának időtartama maximum 16 hónap.

 

 

Támogatás kisgyermekes családok számára
(„C” típusú pályázat)

 

(1) Az támogatás célja, hogy minél több 18-35 év közötti kisgyermekes család éljen Kiskunmajsán.
(2) A támogatás keretében Kiskunmajsa Város Önkormányzata 16 hónapon keresztül 40.246 Ft/hó támogatásban részesíti azokat a kisgyermekes családokat, akik vállalják, hogy a támogatás ideje alatt és azt követően legalább 1 évig életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Kiskunmajsán maradnak és legalább a szülők egyike Kiskunmajsa város közigazgatási területén lévő munkahelyen dolgozik, vagy folytat vállalkozói tevékenységet.

(1) A támogatásra pályázatot nyújthatnak be azok a családok, akiknél fennállnak az alábbi együttes feltételek (pályázó a család bármelyik felnőtt tagja lehet):

a) a pályázó és a vele költöző felnőtt személy 18-35 év közötti (a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az ösztönző támogatás végéig, azaz 2021. március 31-ig nem tölti be a 35. életévét),
b) a családban legalább 1 fő kiskorú vérszerinti vagy örökbe fogadott gyermeket nevelnek vagy a meg nem született gyermekkel történő várandósság igazoltan eléri a 91. napot,
c) a pályázó és a vele költöző felnőtt személy Kiskunmajsán lakcímmel rendelkezik, vagy Kiskunmajsára kíván költözni (lakcím létesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be).
d) A család felnőtt korú tagjai vállalják, hogy a pályázat programjaiban részt vesznek. A támogatásban részesített család felnőtt korú tagjai számára kötelező a közösségi célú önkéntes tevékenység végzése Kiskunmajsán. A pályázó motivációs levelében kitér ez irányú elképzeléseikre.
e) A család felnőtt korú tagjai vállalják, hogy az ösztönző támogatás kifizetése alatt és azt követően legalább 1 évig életvitelszerűen, állandó lakcímmel rendelkezve Kiskunmajsán maradnak.
f) A család felnőtt korú tagjai vállalják, hogy legalább az egyik felnőtt családtag Kiskunmajsa Város közigazgatási területén lévő munkáltatóval foglalkoztatási jogviszonyban áll vagy vállalkozási tevékenységét Kiskunmajsa Város közigazgatási területén végzi az ösztönző támogatás kifizetése alatt és azt követően legalább 1 évig.

 

(2) A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:

a) e rendelet 4.  melléklete szerinti pályázati adatlap
b) személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
c) a pályázó részletes önéletrajza
d) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó, ezen rendelet 6. melléklete  szerinti nyilatkozat
e) Kiskunmajsai székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval fennálló munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony igazolása, vagy ezek létesítésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat, vállalkozói igazolvány
f) nyilatkozat a Kiskunmajsán végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (motivációs levél)
g) nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat Képviselő-testületének tagjával nem áll közeli hozzátartozói viszonyban (a vele költöző felnőtt személy nyilatkozata is szükséges)
h) a pályázó kiskorú gyermekének/gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatának másolata, vagy Szakorvos, illetve védőnő által kiállított igazolás 91. terhességi napról

 

(3) A pályázat részeként meglétük esetén benyújtandó, nem kötelező jellegű iratok, igazolások:

a) iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás
b) korábbi munkaviszony igazolása
c) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás

  

 1. A kisgyermekes családok támogatására vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2019. július 5. napjáig hirdeti meg Kiskunmajsa város honlapján, illetve a helyben szokásos módon.
 2. A pályázat benyújtásának határideje 2019. július 26.
 3. pályázat elbírálásának határideje 2019. augusztus 31.
 4. A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15. nap.
 5. A támogatás összege 40.246.-Ft/hó. folyósításának időtartama maximum 16 hónap.

 

Pályázatok beadása személyesen vagy postai úton:
6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82. , Falusi Nikolett számára

Beadási határidő (mind három esetében): 2019. július 26. 12.00 óra

Bővebb információ:
Falusi Nikolett
+36 70/510-6758


Tájékoztató a pályázatról

 

 

Izsák és Kiskunmajsa otthonteremtő- és életpálya tervezést segítő programja

Izsák Város Önkormányzata konzorciumban Kiskunmajsa Város Önkormányzatával sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP-1.2.11-16 kódszámú, Esély Otthon című pályázati felhívásra.

Az EFOP-1.2.11-16 felhívás célja, hogy olyan feltételek biztosítását tegye lehetővé a vidéki térségekben, hogy a fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben maradás, illetve az oda költözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon. A Pályázó önkormányzatok évek óta igyekeznek olyan társadalmi – gazdasági közeg megteremtésére, amely hozzájárul a települések népességmegtartó erejéhez. Jelen pályázati felhívás megvalósítása a helyi adottságokat, lehetőségeket elemezve jelentősen hozzájárulhat a fenti célok eléréséhez.

Izsák, mint konzorciumvezető és Kiskunmajsa, mint konzorciumi partner a pályázat keretében az alábbi pályázati célkitűzéseket határozta meg:

 • önálló lakhatási lehetőségek biztosítása által javítja a fiatalok lakhatási körülményeit;
 • a helyi lehetőségekre épülő, (ön)foglalkoztatást célzó programokat valósít meg;
 • a helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez illeszkedő, egyedi eszközökkel (ösztönzőrendszerek kialakításával) támogatja a vidéki fiatalok helyben maradását.

A pályázati célkitűzések elérése az alábbi tevékenységek megvalósításával válik lehetségessé:

 • Az Önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanok felújítása-átalakítása, felszerelése önálló lakhatás céljából, a projektben résztvevő, a célcsoportba tartozó fiatal párok, családok számára.
 • Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, álláskereséssel kapcsolatos lehetőségek és ismeretek bővítése.
 • A célcsoport bevonásával, a támogatási kérelemben benyújtott fejlesztési koncepción alapuló helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységek szervezése.
 • A helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás / helyi ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása célcsoport számára;
 • A fiatalok helyben maradását támogató jó gyakorlatok folytatása, vagy más településeken alkalmazott (dokumentált) jó gyakorlatok adaptálása.


Izsák és Kiskunmajsa Önkormányzata már a pályázat előkészítése szakaszában is arra törekedett, hogy a pályázat közvetlen és közvetett célcsoportjait minél inkább bevonja annak érdekében, hogy a célcsoportok a pályázati tevékenységekkel, fejlesztésekkel azonosulni tudjanak, lehetővé téve egy optimális, hatékony projektvégrehajtást.

A pályázati célkitűzéseket az érintettek megismerték (lakosság, civil – nonprofit szféra, pályázati partnerek, helyi gazdasági szereplők), és minden szereplő a támogatásáról biztosította Izsák Város Önkormányzatának és Kiskunmajsa Város Önkormányzatának a vezető tisztségviselőit.

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00015 azonosítószámú projekt 2018. március 1. – 2021. október 30. valósul meg, a támogatási összeg 199.999.033 Ft.
A támogatási intenzitás 100%