Képviselő-testületi ülések 2019. év

Képviselő-testületi ülés 31/2019.

2019. december 19. /csütörtök/ 14:00 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2019. december 19. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ emeleti terme


Napirend:

 

 1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 3. A helyi adókról szóló 38/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása
 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018(IV.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
 6. A Majsa-Vin Szociális Szövetkezet támogatási kérelme
 7. Majsa-Vin Szociális Szövetkezet névváltozása
 8. Földterületek haszonbérbe adása a Majsa-Vin Szociális Szövetkezet részére
 9. A Majsa Alapítvánnyal kötött sportpályával kapcsolatos bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
 10. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megbízása
 11. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2020.évi üzleti tervének jóváhagyása
 12. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátásának működtetési kiegészítése
 13. Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft-ben üzletrész megvétele és médiaszolgáltatásra való megbízása
 14. A Központi buszváróval kapcsolatos üzemeltetési problémák megtárgyalása
 15. Hunor Bérkilövő és Tömegsport Szervező Vadásztársaság Kiskunmajsa kérelme pénzügyi elszámolási határidő módosításáról
 16. Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola Iskola utcai telephelyén található sportcsarnok felújítása pályázat igénybevételével
 17. Mayossa Portéka Értékesítő Szociális Szövetkezet névváltozása
 18. Kiskunmajsa Fő u. 86. sz. alatti ingatlan bérlésről szóló 148/2019.(V.30.) számú határozat módosítása
 19. Városi György Sportcsarnok ingyenes használatára vonatkozó 239/2019.(IX.10.) határozat módosítása
 20. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00009 azonosító számú pályázatból megvalósult Mentorház 2020. évi tervezett költségei, programjai
 21. AZ EFOP-1.5.3-16-2017-00009 azonosító számú pályázat határidő hosszabbítás miatti költségvetés módosítása, forrás megelőlegezése
 22. Pálinkó József szerződés módosítási kérelme
 23. Társulási Tanács tagok, Felügyelőbizottsági tag és a Társulási Tanács helyettes tagjának delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba
 24. Hulladékgyűjtő konténerek kihelyezésével kapcsolatos 187/2018.(IX.27.) határozat 2. pontja határidejének módosítása
 25. Helyi civil szervezetek támogatására keretösszeg biztosítása
 26. Pótmami alternatív napközbeni ellátás megszüntetése
 27. Intézményi Tanács tagok delegálásának felülvizsgálata
 28. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. I félévi munkaterve
 29. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadásáról
 30. Javaslattétel az önkormányzati érdekegyeztető fórum munkáltatói oldalának tagjaira
 31. Tájékoztató a Városi piac üzemeltetési szabályzatáról
 32. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2019.(…..) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 33. Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
 34. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. december 13.

 

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 30/2019.

2019. december 12. /csütörtök/ 16:00 óraMEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2019. december 12. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ emeleti terme

 

 

Napirend:

 

 1. Népkonyha-szolgáltatás bevezetése Kiskunmajsán
 2. Közmeghallgatás

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2019. december 11.

 

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 29/2019.

2019. november 28. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2019. november 28. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ emeleti termeNapirend:

 

 1. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2019.(…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 4. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat szabályozásról szóló 11/2006.(VI.02.) rendeletének módosítása
 5. Czombos Csaba kérelme a 0296/60 hrsz-ú terület vásárlásával kapcsolatban
 6. Eiler Márk kérelme a Malom utcában lévő 967/66 hrsz-ú ingatlanból kialakítható építési telek megvásárlására
 7. Rácz Ker. Kft. kérelme szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére
 8. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Esély Otthon, EFOP-1.2.11-16-2017-00015 azonosító számú Izsák Város Önkormányzattal közösen megvalósuló ösztönzőinek elbírálása
 9. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
 10. Döntés a Tájház fejlesztésével kapcsolatban a Kubinyi Ágoston Program keretében elnyert támogatás felhasználásáról
 11. Óvoda ideiglenes elhelyezéséről szóló 183/2017.(VIII.31.) határozat módosítása
 12. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 237/2019.(VIII.28.) határozatával módosított 208/2019.(VIII.15.) határozat kiegészítése
 13. Kiskunmajsa térfigyelő kamerarendszer bővítése
 14. Delegálás a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába
 15. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatalnál titkársági feladatok ellátása
 16. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek rendszeres személyi juttatása és járulékai maradványának önkormányzati céltartalékba helyezése
 17. Döntés információs táblák beszerzéséhez biztosítandó fedezetről
 18. 2019. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása
 19. Zöldszám bevezetéséhez szükséges fedezet biztosítása
 20. Közvilágítás korszerűsítése Kiskunmajsán
 21. Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő sportcsarnokok üzemeltetéséről, használatáról
 22. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2019.(…..) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 23. "Új mini bölcsőde kialakítása Kiskunmajsán" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
 24. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. november 22.

 

 

 

Patkós Zsolt sk.
polgármester


Képviselő-testületi ülés 28/2019.

2019. november 13. /szerda/ 16:00 óra

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2019. november 13. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. tisztségviselőinek személyében bekövetkező változás
 2. Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság tagjának lemondása, új tag megválasztása
 3. Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft-ben üzletrész megvételre vonatkozó szándéknyilatkozat
 4. Karácsonyi díszkivilágítás kiadásaira fedezet biztosítása
 5. Fedezet biztosítása jubileumi jutalom kifizetéséhez
 6. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a madármegfigyelő és fejlesztő ökopark helyszínének meghatározásáról szóló 10/2019.(I.31.) számú határozatának visszavonása
 7. A Kiskunmajsai Asztalitenisz Club kérelme Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 229/2018.(XII.20.) határozata 1., 2. és 3. pontjának visszavonására
 8. Döntés a 6120 Kiskunmajsa-Bodoglár, Szőlő u. 9. szám alatti, 4099/3 hrsz. alatt felvett önkormányzati épület felújítási munkálataihoz biztosítandó többlet fedezetről.

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. november 11.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 27/2019.

2019. október 29. /kedd/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2019. október 29. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti termeNapirend:

 

 1. A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadásáról
 2. Önkormányzati képviselők és ezt követően a polgármester eskütétele
 3. A polgármester programjának ismertetése
 4. …./2019. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete módosításáról
 5. Alpolgármesterek választása, alpolgármesterek eskütétele
 6. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
 7. Alpolgármesterek illetményének/tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
 8. Bizottsági tagok megválasztása, kültagok eskütétele
 9. Közbiztonsági tanácsnok megválasztása
 10. Polgármesteri, alpolgármesteri tisztség megszűnésével, új képviselő-testület megalakulásával, bizottsági tagok, tanácsnok megválasztásával kapcsolatos juttatások

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2019. október 25.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 26/2019.

2019. október 3. /csütörtök/ 14:00 óra


MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2019. október 3. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti termeNapirend:

 

 1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2019.(…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 3. TOP Energetikai pályázatok megvalósítása során felmerült többletfeladatok elvégzéséhez szükséges fedezet biztosítása
 4. A Konecsni György Művelődési Központ TOP-7.1.1-16-H-115-4 (CLLD) kódszámú pályázati felhívására benyújtandó projektjével kapcsolatos döntés
 5. Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár központi épületén térfigyelő kamerák elhelyezéséhez szükséges döntés
 6. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. megbízási ügyében meghozandó döntés
 7. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Esély Otthon, EFOP-1.2.11-16-2017-00015 azonosító számú Izsák Város Önkormányzattal közösen megvalósuló ösztönzőinek elbírálása
 8. Az EFOP-3.9.2-16-2017-00010 azonosító számú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek” című pályázat személyi ügyeiben meghozandó döntés
 9. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda SNI-s gyerekek fejlesztésének ellátásával kapcsolatban felmerülő kérelme
 10. Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bérrendezési kérelmei
 11. Városgazdálkodási Intézmény kérelme
 12. A 105/2019.(IV.11.) és a 143/2019.(VII.18.) számú Kiskunmajsai Tájház és Kenyérsütőházzal kapcsolatos határozatok módosításával kapcsolatos döntés
 13. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal képzési támogatási kérelemről szóló  202/2019.(VII.23.) számú határozat kiegészítése
 14. Térfigyelő kamerarendszer bővítése
 15. Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda kérelme 2 db építési telek megvásárlására a Petőfi Sándor utcában
 16. Ben-Wood Asztalosipari Szociális Szövetkezet kérelmére az ipari parkban lévő 0296/62 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos végleges döntésről szóló 140/2018.(IX.25.) Pénzügyi bizottsági határozat módosítása
 17. Halász Sándor Jenő kérelme a Malom utcában lévő 967/49 hrsz-ú építési telek megvásárlásával kapcsolatban
 18. Nyerges Gábor lakásbérleti kérelme
 19. Farkas Ferenc lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
 20. Hajnal Sándorné szociális lakásbérleti kérelme
 21. Futópálya felfestése
 22. Fülöp Zoltán képviselői indítványa új vendéglátóhely kialakításának támogatására
 23. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló  4/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 24. Indítvány Kiskunmajsa városban működő szavazókörök szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására (zárt ülés)
 25. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2019. szeptember 27.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 25/2019.

2019. szeptember 25. /szerda/ 15:45 óra


MEGHÍVÓ


 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2019. szeptember 25. napján 15:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-termeNapirend:

 

 1. A Konecsni György Művelődési Központ TOP-7.1.1-16-H-115-3 (CLLD) kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó projektjével kapcsolatos döntések.
 2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához történő csatlakozás
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Esély Otthon, EFOP-1.2.11-16-2017-00015 azonosító számú Izsák Város Önkormányzattal közösen megvalósuló ösztönzőinek elbírálása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2019. szeptember 24.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 24/2019.

2019. szeptember 10. /kedd/ 17:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2019. szeptember 10. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-termeNapirend:

 

 1. Városi György Soprtcsarnok bérleti díja
 2. Kiskunmajsa Lóvásártér utca felújítása
 3. Bodoglári orvosi rendelő felújítása
 4. Útfelújításokkal kapcsolatos javaslat újratárgyalása
 5. Vízvezeték hálózat rekonstrukciós munkákkal kapcsolatos kivitelezési szerződés 2. számú módosítása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2019. szeptember 9.

 

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 23/2019.

2019. szeptember 9. /hétfő/ 7:30 óra

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2019. szeptember 9. napján 07:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Az EFOP-3.9.2.-16-2017-00010 azonosító számú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek” című pályázat személyi ügyeiben meghozandó döntés

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2019. szeptember 6.Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 22/2019.

2019. augusztus 28. /szerda/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2019. augusztus 28. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. A Kiskunmajsai Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása (zárt ülés)
 3. Gyermekétkeztetés térítési díjának módosítása
 4. Városi György Sportcsarnok bérleti díja
 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Esély Otthon, EFOP-1.2.11-16-2017-00015 azonosító számú Izsák Város Önkormányzattal közösen megvalósuló ösztönzőinek elbírálása
 6. Magyarországi Református Egyházzal kötött ellátási szerződések módosítása
 7. Városgazdálkodási Intézmény kérelmei
 8. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda konyhai mosogató és klímaberendezések beszerzési kérelme
 9. Az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola gázvezetési költségeinek biztosításához szükséges döntés
 10. Mózer Gyula és társai telek kiegészítési kérelme
 11. Balog Norbert és Balogné Kispál Mónika kérelme a Malom utcában lévő 967/53 hrsz-ú építési telek megvásárlásával kapcsolatban
 12. Fülöp Zoltán képviselő indítványa új vendéglátóhely kialakításának támogatására
 13. Fülöp Zoltán képviselő indítványa Kiskunmajsa Város Iparáért díj alapítására
 14. Kolompár Zoltánné lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
 15. Karlovszki Pál lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
 16. A Kiskunmajsai 2562/3 hrsz-ú utca ingyenes felajánlása az Önkormányzat részére
 17. Viziközmű-szolgáltatást érintő gördülő fejlesztési terv
 18. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatalban akadálymentes mosdó kialakítása
 19. Útfelújításokkal kapcsolatos javaslatok
 20. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 21. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. augusztus 23.

 

 

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 21/2019.

2019. augusztus 15. /csütörtök/ 17:00 óra

MEGHÍVÓ

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2019. augusztus 15. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. A központi buszváró üzemeltetésbe adása
 2. A Kiskunmajsai Lovas Klub támogatási kérelme
 3. Kiskunmajsa Pacsirta u. 1. szám alatti ingatlan értékesítése
 4. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00009 azonosító számú pályázat személyi ügyeiben meghozandó döntés
 5. Testvérvárosi kapcsolat létesítése Baiyin várossal
 6. A VP külterületi út fejlesztési pályázat keretében beszerzett erőgép és munkagép – gréder Városgazdálkodási Intézménynek történő használatba adásával kapcsolatos döntések
 7. Városi kitüntető címek adományozása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. augusztus 14.


Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 20/2019.

2019. július 23. /kedd/ 17:00 óra

MEGHÍVÓ

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2019. július 23. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme

 

 

Napirend:

 

 1. „Új mini bölcsőde kialakítása Kiskunmajsán” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
 2. Városi kitüntető címek adományozása (zárt ülés)
 3. A TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00049 és a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 azonosító számú energetikai célú projektekhez kapcsolódó többletberuházásokkal kapcsolatos döntések
 4. A 180/2019. (VI.27.) számú határozat módosítása és kiegészítése a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 azonosító számú energetikai pályázattal kapcsolatban
 5. Vízvezeték hálózat rekonstrukciós munkákkal kapcsolatos szerződés módosítása a pályázati döntés alapján
 6. Pályázat benyújtása a ZP-1-2019 pályázati kódú 2019. évi Zártkerti program pályázati felhívására
 7. Az önkormányzatok rendkívüli támogatása keretében rendkívüli szociális támogatás igénylése
 8. A Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekar lublinieci fellépése
 9. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal képzési támogatási kérelme
 10. Kérelem a Tehetség Ifjúság Műhelye Egyesület 6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6. szám alá telephely bejegyzése, valamint helyiség biztosítása iránt
 11. A Majsai Cigány Gyermekekért Alapítvány támogatási kérelme a Majsai Roma Feszt két napos kulturális rendezvényükre, valamint Kulturális gyermektábor megrendezésének költségei
 12. A Majsa napok rendezvény forgalmi rendje
 13. Csíkos János lakásbérleti szerződés meghosszabbítása.
 14. Jakab Anett lakásbérleti kérelme
 15. A Sportpálya és a Móra Ferenc utca közötti út felújítása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. július 22.


Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 19/2019.

2019. július 17. /szerda/ 15:45 óra

MEGHÍVÓ

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2019. július 17. napján 15:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme

 

 

Napirend:

 

 1. Az útfelújításokról szóló 155/2019.(V.30.) határozat módosítása
 2. Döntés a 2019. évi Népi Építészeti Program keretében kiírt pályázatra a Kiskunmajsai Tájház és Kenyérsütőház felújítási, fejlesztési munkálataira benyújtandó támogatási kérelemről
 3. Döntés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programból Kiskunmajsán megvalósuló sportpark projekt megvalósításhoz
 4. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény intézményvezetőjének bérfejlesztése

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. július 16.


Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 18/2019.

2019. június 27. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2019. június 27. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-termeNapirend:

 

 1. A lejárt határidejű határorzatok végrehajtásáról
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Esély Otthon, EFOP-1.2.11-16-2017-00015 azonosító számú Izsák Város Önkormányzattal közösen megvalósuló ösztönzőire vonatkozó döntés
 3. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása
 4. AZ EFOP-1.5.3-16-2017-00009 azonosító számú pályázat személyi ügyeiben meghozandó döntés (zárt ülés)
 5. Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés Alapítvány támogatási kérelme a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Neurológiai osztályának áthelyezésének, felújításának kivitelezési munkáihoz
 6. Pongrátz Gergely ’56-os Közhasznú Alapítvány kérelme
 7. A Civilek a játszóterekért Egyesület támogatási kérelme két darab PVC sátor beszerzésére
 8. Automata töltőállomás és autómosó létesítése Kiskunmajsán
 9. A Városgazdálkodási Intézmény vezetőjének kérelme
 10. A Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület támogatási kérelme
 11. A Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület bérleti szerződésének módosítása
 12. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. személyi ügyeiben meghozandó döntés
 13. A TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 azonosító számú energetikai célú projekthez kapcsolódó többlet beruházások a Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Bajcsy-Zs. utcai telephelyének „B”; „C” épületében
 14. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár felújítási munkálatok alatti nyári zárva tartása
 15. Balogh Enikő támogatási kérelme kiskunmajsai kötődésű művészek alkotásaival ellátott helyi kézműves termékek előállítására, beszerzésére
 16. A Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekar lublinieci fellépése
 17. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény bérfejlesztési kérelme
 18. Utak, közterületek ingatlan-nyilvántartási területrendezése
 19. Petrovics Olga szociális lakásbérleti kérelme
 20. Kiskunmajsa Bodogláron naperőmű létesítése
 21. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. II. félévi munkaterve
 22. Kiskunmajsa Pacsirta u. 1. szám alatti ingatlanra érkezett vételi ajánlat
 23. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 24. Egyebek


Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. június 21.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 17/2019.

2019. május 30. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2019. május 30. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme


Napirend:

 

 1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (…) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
 3. A Városgazdálkodási Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálása
 4. 2018. évi beszámoló a fogyatékkal élők nappali ellátásáról
 5. Magyar Vöröskereszt kérelme a Kiskunmajsa Fő utca 79. szám alatti ingatlanban lévő iroda ingyenes használatára
 6. Kiskunmajsa Fő u. 86. sz. alatti ingatlan bérlése
 7. A 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok, és óvodai csoportok létszámának meghatározása az önkormányzati fenntartású intézményben
 8. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója
 9. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. személyi ügyiben meghozandó döntés
 10. Bodoglári Traktoros Sportegyesület Bodoglári Közösségi Ház üzemeltetésével kapcsolatos kérelme
 11. Átfogó értékelés a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásról
 12. A Szentháromság szobor áthelyezése
 13. Kiskunmajsa Fő u. felújítása a kimaradt szakaszokon
 14. Útfelújítások Kiskunmajsa területén
 15. Döntés a Tájház fejlesztésére az Emberi Erőforrások Minisztere által Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubiniyi Ágoston Program) kiírt pályázatra benyújtandó támogatási kérelemről
 16. A KEOP-5.7.0/15-2015-0121, és a KEOP-4.10.0/14-2014-0263 pályázatokhoz szakvélemény készíttetése az indikátorteljesítések vonatkozásában a projekt fenntartási jelentésének alátámasztása érdekében
 17. A TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016 azonosító számú, "Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán" című projekthez kapcsolódóan személyi ügyekben meghozandó döntés
 18. Vízvezeték hálózat rekonstrukciós munkák költségeinek megelőlegezése
 19. Irattár kialakítás a Polgármesteri Hivatalban
 20. A központi buszmegálló üzemeltetése
 21. A 2018. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról, valamint a belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatok tudomásul vételéről
 22. 2018. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
 23. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról
 24. A Kiskunmajsai Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménynél tanterem és tároló építése
 25. Közvilágítás bővítése Kiskunmajsán
 26. Horváth István sporttelepen bírói öltöző átalakítása
 27. A 0206/22 hrsz-ú szőlő, út és a 0206/14 hrsz-ú kivett tanya, legelő területek szántó művelési ágú területre módosítása
 28. Busi Lajos ismételt támogatási kérelme gyermeknap megtartásához
 29. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 30. Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének kitüntető díjaira történő felterjesztés (zárt ülés)
 31. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. május 24.

 

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 16/2019.

2019. május 28. /kedd/ 17:30 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2019. május 28. napján 17:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-termeNapirend:

 

 1. Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019.(....) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ)  és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 28/2004.(X.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 3. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója
 4. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár központi épületének fejlesztési projektjének kiegészítő munkálataival kapcsolatos döntés
 5. Pályázat benyújtása a TOP-7.1.1-16-H-115-2 (CLLD) kódszámú Kulturális intézmény eszközeinek és infrastruktúrájának fejlesztése című pályázati felhívásra.
 6. Pályázat benyújtása a kiskunmajsai belterületi utak felújítására

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. május 24.

 

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 15/2019.

2019. május 21. /kedd/ 17:30 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2019. május 21. napján 17:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2019.(....) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 28/2004.(X.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 3. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója
 4. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár központi épületének fejlesztési projektjének kiegészítő munkálataival kapcsolatos döntés
 5. Pályázat benyújtása a TOP-7.1.1-16-H-115-2 (CLLD) kódszámú Kulturális intézmény eszközeinek és infrastruktúrájának fejlesztése című pályázati felhívásra.
 6. Pályázat benyújtása a kiskunmajsai belterületi utak felújítására

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. május 20.

 

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 14/2019.

2019. május 14. /kedd/ 7:10 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2019. május 14. napján 07:10 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal tanácskozó termeNapirend:

 

 1. Pályázat benyújtása HUNG-2019 kódszámú pályázati felhívásra

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. május 13.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 13/2019.

2019. május 8. /szerda/ 17:15 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2019. május 8. napján 17:15 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal tanácskozó termeNapirend:

 

 1. VP pályázat keretében lefolytatott "Adásvételi szerződés, erőgépek, munkagépek beszerzése"” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása (zárt ülés)
 2. Központi orvosi ügyeleti szolgálat működtetése 2020. évtől

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. május 7.


Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 12/2019.

2019. május 2. /csütörtök/ 7:00 óra

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2019. május 2. napján 07:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal tanácskozó termeNapirend:

 

 1. Komplex rendezvényszervezési szolgáltatások ellátása az EFOP-1.5.3-16-2017-00009. kódszámú, "Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" elnevezésű pályázat keretében tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
 2. Az EFOP-3.9.2.-16-2017-00010 azonosító számú "Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek" című pályázat személyi ügyeiben meghozandó döntés (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. április 30.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 11/2019.

2019. április 25. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2019. április 25. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme


Napirend:

 

 1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. Bodoglári Traktoros Sportegyesület Bodoglári Közösségi Ház üzemeltetésével kapcsolatos kérelme
 3. Busi Lajos támogatási kérelme gyermeknap megtartásához
 4. Hunor Bérkilövő és Tömegsport Szervező Vadásztársaság Kiskunmajsa támogatási kérelme
 5. 2018. évi beszámoló a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásáról
 6. Vízvezeték hálózat rekonstrukciós munkák költségeinek megelőlegezése
 7. Pályázat benyújtása a TOP-7.1.1-16-H-115-2 (CLLD) kódszámú Kulturális intézmény eszközeinek és infrastruktúrájának fejlesztése című pályázati felhívásra.
 8. Új mini bölcsőde pályázat újra tárgyalása többlettámogatás miatt
 9. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Város Könyvtár központi épületének fejlesztési projektjének kiegészítő munkálataival kapcsolatos döntés
 10. A Kiskunmajsai Football Club TAO támogatási kérelme a termálkúttal kapcsolatban
 11. Kürtösi József vételi kérelme a kiskunmajsai 8004 hrsz-ú ingatlanra
 12. Szennyvízcsatorna vezeték építés a Félegyházi úton
 13. Települési Környezetvédelmi Program 2018-2023 elfogadása
 14. Szigetüzemű napelemes rendszerek felülvizsgálata
 15. Farkas Gábor területvásárlási kérelmének elutasításáról szóló 52/2019.(II.28.) határozat visszavonása és döntés az ipari parkban lévő 0296/68 hrsz-ú ingatlan érékesítéséről szóló 67/2019.(III.07.) határozat módosítása
 16. Nepomuki Szent János szobor javításával kapcsolatos árajánlat megtárgyalása
 17. MKK Logistic Kft. vételi kérelme a volt szovjet laktanyában lévő 0329/80 hrsz-ú területtel kapcsolatban
 18. 2019. évi szüindei gyermekétekeztetés
 19. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló  4/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 20. 2019. évi média szerződéstervezetek elfogadása a Catel Kft és az Oberon-Alpin Bt. vonatkozásában (zárt ülés)
 21. Indítvány Kiskunmajsa városban működő szavazókörök szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására (zárt ülés)
 22. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. április 18.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 10/2019.

2019. április 17. /szerda/ 16:45 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2019. április 17. napján 16:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme


Napirend:

 

 1. Komplex rendezvényszervezési szolgáltatások ellátása az EFOP-3.9.2.-16-2017-00010 sz. Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek pályázat keretében indított közbeszerzési eljárás lezárásához szükséges fedezet biztosítása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. április 16.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 9/2019.

2019. április 11. /csütörtök/ 18:30 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2019. április 11. napján 18:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti termeNapirend:

 

 1. A Kiskunmajsai Football Club TAO támogatási kérelme a termálkúttal kapcsolatban
 2. A Kiskunmajsai Football Club TAO támogatási kérelméről szóló 75/2019.(III.28.) határozat módosítása
 3. Tájékoztató a „Komplex rendezvényszervezési szolgáltatások ellátása az EFOP-3.9.2-16-2017-00010 kódszámú, „Humán  kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” elnevezésű pályázat keretében indított közbeszerzési eljárásról (zárt ülés)
 4. A Városgazdálkodási Intézmény vezetője jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése (zárt ülés)
 5. 2019. évi média szerződéstervezetek elfogadása a Catel Kft és az Oberon-Alpin Bt. vonatkozásában (zárt ülés)
 6. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli források átvételéről, az államháztartáson belülre és kívülre nyújtott támogatásokról szóló 38/2016.(XII.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 7. A Kiskunmajsai Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény intézményvezetői pályázatának véleményezése
 8. A Városgazdálkodási Intézmény intézményvezetői álláshelyre pályázat kiírása
 9. Az EFOP-3.9.2-16-2017-00010 azonosító számú "Humán kapapcitások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek" című pályázat személyi ügyeiben meghozandó döntés
 10. Döntés a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatra a Kiskunmajsai Tájház és Kenyérsütőház felújítási, fejlesztési munkálataira benyújtandó támogatási kérelméről
 11. A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programból Kiskunmajsán megvalósuló sportpark projekt megvalósításához szükséges döntések
 12. Benedek Róbert motoros rendezvényre vonatkozó kérelme

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. április 10.


Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 8/2019.

2019. március 28. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2019. március 28. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

 


Napirend:

 

 1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. Igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadása
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019.(…..) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város településképének védelméről
 5. Helyi Építési Szabályzat módosítása partnerségi egyeztetésének lezárása, tervanyag végső véleményezésre bocsátása
 6. A Kiskunmajsai Football Club TAO támogatási kérelméről szóló 62/2018.(IV.24.) határozat módosítása
 7. A Kiskunmajsai Football Club TAO támogatási kérelme
 8. Az EFOP-3.9.2-16-2017-00010 azonosító számú "Humán kapapcitások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek" című pályázat személyi ügyeiben meghozandó döntés
 9. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00009 azonosító számú pályázat személyi ügyeiben meghozandó döntés
 10. Döntés a Kiskunmajsai Tájház és Kenyérsütőház felújítási, fejlesztési munkálataihoz, szakmai megbízott díjazásához szükséges fedezetről és a szakmai megbízott személyéről
 11. A Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár központi épületének fejlesztési projektjével kapcsolatos döntés
 12. Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
 13. Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár szolgáltatási tervének jóváhagyása
 14. Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár közfoglalkoztatási programjának pénzbeli kiegészítése
 15. Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár nyilvántartásában szereplő Ford Transit gépjármű térítésmentes átadása a Városgazdálkodási Intézmény részére, Városgazdálkodási Intézmény nyilvántartásában lévő Ford Transit típusú
 16. Városgazdálkodási Intézmény bérrendezési kérelme
 17. Kiskunmajsa és Vidéke ÁFÉSZ támogatási kérelme a Kiskunmajsa külső-kígyósi bolt működtetésére
 18. Majsa-Vin Szociális Szövetkezet pénzügyi partnerlistája
 19. A 3167/6 hrsz alatti raktárhely újrahasznosítása
 20. Kiskunmajsa Fő utca 79. szám alatti ingatlanban lévő iroda hasznosítása
 21. Benedek Róbert motoros rendezvényre vonatkozó támogatási kérelme
 22. Képviselői indítvány a Catel Kft. eszközeinek értékesítésével kapcsolatos vizsgálatra
 23. Fakivágással kapcsolatos előterjesztés
 24. Fedezetbiztosítás GDPR szabályzat kidolgozására és adatvédelmi tisztviselő (DPO) biztosítására Kiskunmajsa Város Önkormányzata Intézményeinél
 25. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírása
 26. Szennyvíztisztító telep szennyvízelvezetési agglomerációs átsorolásához szükséges dokumentáció elkészítése
 27. 2019. évi eredeti költségvetésben nem tervezett intézményi külön igények elbírálása
 28. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 29. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. március 22.

 

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 7/2019.

2019. március 19. /kedd/ 16:15 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2019. március 19. napján 16:15 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

 

 

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata iparűzési adómérték csökkentésének felülvizsgálata
 2. A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00003 kódszámú, „Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán” című pályázat engedélyeztetési tervdokumentációjához szükséges hatósági eljárás fedezetének biztosítása
 3. Hungarikum pályázat szakmai megvalósításában közreműködő feladatainak ellátásához kapcsolódó személyi ügyekben meghozandó döntés

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. március 18.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 6/2019.

2019. március 7. /csütörtök/ 15:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2019. március 7. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

 

 

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli források átvételéről, az államháztartáson belülre és kívülre nyújtott támogatásokról szóló 38/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00049 energetikai fejlesztés keretében megvalósuló beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
 3. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 energetikai fejlesztés keretében megvalósuló beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
 4. "Belterületi utak felújítása Kiskunmajsán" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
 5. Belterületi kerékpárút építése Kiskunmajsán tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
 6. 2019. évi média keret kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegének felhasználására árajánlat bekérés a Catel Kft-től és a helyi sajtótól (zárt ülés)
 7. Farkas Gábor területvásárlási kérelmének elutasításáról szóló 52/2019.(II.28.) határozat visszavonása és döntés az ipari parkban lévő 0296/68 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
 8. Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
 9. Kiskunmajsa Fő u. 79. NKM Áramszolgáltató Zrt-nek bérbeadott iroda felújítása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. március 6.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 5/2019.

2019. február 28. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2019. február 28. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

 

 

Napirend:

 

 1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2020-2022. évre várható összegei
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2019.(……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 5. Új mini bölcsőde pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátásához kapcsolódó személyi ügyekben meghozandó döntés
 6. IPA pályázat kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez és a PRAG eljárás lefolytatásához szükséges fedezet megelőlegezése
 7. Az 1697/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a 6120 Kiskunmajsa-Bodoglár, Szőlő u. 9. szám alatti, 4099/3 hrsz. ingatlan önkormányzati épület fejlesztése tárgyban benyújtandó adatlappal kapcsolatos döntések
 8. 2018. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások - pénzeszköz átadások - elszámolása
 9. Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete részére kártérítés fizetése
 10. Civil szervezetek 2019. évi támogatása
 11. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosítása
 12. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása
 13. Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Intézményi Tanácsába tag delegálásának visszavonása
 14. A központi buszmegálló üzemeltetéséről szóló 62/2016.(III.31.) határozat visszavonása
 15. A kiserdőben lévő fák tervszerű ritkításáról szóló 248/2015.(IX.24.) határozat visszavonása
 16. A GINOP-7.1.3-2015 kódszámú „gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztéséhez” kapcsolódó termőföld végleges más célú hasznosítása a 0206/22 hrsz-ú területen tárgyú 292/2016.(XI.11.) határozat visszavonása
 17. A csapadékvíz elvezető projekt kapcsán kikerülő föld felhasználásáról
 18. Farkas Gábor területvásárlási kérelme az ipari parkban (0296/68 hrsz)
 19. A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda kérelmére a Kiskunmajsa, Szent László u. 11. szám alatti 1566 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról szóló 228/2018.(XII.20.) határozat módosítása
 20. Vitézi Rend Katasztrófavédelmi Század Bács-Kiskun Megyei Egység helyiség bérleti kérelme
 21. Kolompár Katalin szociális lakásbérleti kérelme
 22. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 2018. évi tevékenységéről
 23. Simonyi Katalin lakásbérleti szerződés meghosszabbítása.
 24. Grape-Vine Kft. kérelme szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére
 25. Képviselői indítvány a Kiskunmajsai Napsugár Óvoda részére játék és óvodai fejlesztéshez szükséges eszközök, szakmai anyagok vásárlásának támogatására
 26. A 0206/22 hrsz-ú szőlő, út és a 0206/14 hrsz-ú kivett, tanya, legelő területek szántó művelés ágú területre módosításáról szóló 88/2017.(III.30.) határozat módosítása
 27. 2019. évi média keret kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa összegeinek felhasználása
 28. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. február 22.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 4/2019.

2019. február 22. /péntek/ 7:50 óra

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2019. február 22. napján 07:50 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme

 

 

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Ciróka Bölcsődéjénél technikai létszám biztosításához fedezet kérelme
 3. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda takarítói létszám biztosításához fedezet kérelme
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzata intézményeinek közfoglalkoztatási programjainak pénzbeli kiegészítése

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. február 21.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 3/2019.

2019. február 6. /szerda/ 17:00 óra


MEGHÍVÓ


 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2019. február 6. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó TermeNapirend:

 

 1. Mezei Jenő kérelme a Kiskunmajsa 0296/57 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésének módosításával kapcsolatban
 2. Központi orvosi ügyelet feladatellátásával kapcsolatos döntések
 3. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető váltásáról
 4. Új mini bölcsőde építési projekt támogatói okiratának kiállításához szükséges döntések
 5. Tájékoztatás IPA pályázat projektmenedzseri szolgáltatásának PRAG egyszerűsített eljárás keretében történő beszerzéséről

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. február 5.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2/2019.

2019. január 31. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2019. január 31. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

 

 

Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. ..../2019.(...) önkormányzati rendelet tervezet a képviselő testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
 5. A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala (zárt ülés)
 6. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda óvodaszékébe tag delegálása
 7. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
 8. Pályázat benyújtása a TP-1-2018 pályázati kódú 2018. évi Tanyafejlesztési program pályázati felhívására
 9. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. személyi ügyeiben meghozandó döntés
 10. A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00003 kódszámú Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán című pályázathoz szükséges költség-haszon elemzés elkészítéséhez szükséges fedezet biztosítása
 11. Az EFOP 3.9.2-16-2017-00010 kódszámú pályázatunk keretében kialakítandó Madármegfigyelő és fejlesztő ökopark helyszínének meghatározása
 12. Kiskunmajsa Város Önkormányzata iparűzési adómérték csökkentésének felülvizsgálata
 13. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény kérelme felmentési idő alatti munkavégzés alóli mentesítésre, az ehhez szükséges fedezet biztosítására
 14. A Majsa-Vin Szociális Szövetkezet üzleti terve
 15. Vakáció Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti terve
 16. Zöldváros projekt kapcsán fák kivágása
 17. Hozzájárulás viziközmű-hálózat rekonstrukciós munkálataira irányuló pályázat benyújtásához
 18. Hozzájárulás a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. energiahatékonyságának fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásához
 19. Helyi építési szabályzat módosításának elindítása
 20. A Kiskunfélegyházi Városi Korház és Rendelőintézet egyes szakrendeléseinek támogatása iránti kérelem
 21. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról
 22. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervéről
 23. 2018. évi média keret felhasználása, illetve a 2019. évre vonatkozó teljesítések, kötelezettségvállalások
 24. Pénzügyi Bizottság létszámának bővítése
 25. Kiskunmajsa város Facebook oldalával kapcsolatos probléma
 26. A polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
 27. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. január 25.

 

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.