Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2013.12.17. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2013. december 17. napján (kedd) du. 1400 órai kezdettel tartja  a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi javaslat:

 


Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztései
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 1. A 2014. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadásáról

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 2. A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről szóló rendelet elfogadása.
 3. Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötött szerződés felmondásának pontosítása
 4. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelölése vagyonkezelőnek a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által ISPA, majd KA beruházás keretében megvalósított rendszere tekintetében, a Konzorcium tagönkormányzatainak  osztatlan közös tulajdonának részaránya tekintetében.
 5. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyonkezelőnek történő kijelölésére tekintettel a vagyonkezelői jogot alapító Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés elfogadása, illetőleg felhatalmazás adása Csongrád Város Önkormányzat, mint Gesztor önkormányzat, és a képviseletében eljáró polgármester részére a Vagyonkezelési és Hasznosítási szerződés aláírására.
 6. Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos egyeztetési eljárás véleményezési szakaszának lezárása
 7. Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítása
 8. Fő u. 76. sz. ingatlanrész hasznosítása
 9. Kiskunmajsa város vízi közműveinek 2013. évi felújítási programjának módosítása
 10. Játszótéri beruházások tulajdonjogának átadás-átvétele
 11. Civilek a Játszóterekért Egyesület nyertes pályázatának előfinanszírozása
 12. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
 13. A központi háziorvosi ügyelet közbeszerzési eljárás lebonyolítói díjának lakosságszám arányos biztosítása a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére
 14. Komló 6167 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kérés
 15. World Communication Company  Kft-vel kötött szerződés felmondása
 16. Önkormányzati tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási társaság Társasági szerződésének elfogadása
 17. Volt nyomda épületének térítésmentes átadása az Önkormányzat irányítása alá tartozó Városgazdálkodási Intézmény részére

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 18. …/2013. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 


Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2013. december 13.                        

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:           

 

Béres László s.k.
Bizottsági referens

 


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2013.11.27. 13:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2013. november 27. napján (szerda ) du. 1330 órai kezdettel tartja  a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi javaslat:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Kiskun-Vet Kft kérelme

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2013. november 22.                                    

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:           


Béres László s.k.
Bizottsági referens

 


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2013.11.19. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2013. november 19. napján (kedd ) du. 1400 órai kezdettel tartja  a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi javaslat:


 1. …/2013.(…) önkormányzati rendelet-tervezet a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 2. .../2013. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

  Hatósági Osztály előterjesztése
 3. Felföldi Irén Zsuzsanna haszonbérleti szerződés felmondása

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
 4. Beszámoló a 2013. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról (Az anyag korábban kiküldésre került)
 5. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója (Az anyag korábban kiküldésre került)
 6. Gáz-Dízel Kft. kérelme
 7. Tanács Ablak Kft. kérelme
 8. Kiskunmajsa 0669/146. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlása
 9. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelölése vagyonkezelőnek a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által ISPA, majd KA beruházás keretében megvalósított rendszere tekintetében, a Konzorcium tagönkormányzatainak osztatlan közös tulajdonának részaránya tekintetében
 10. Felhatalmazás megadása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésére, valamint a települési szilárdhulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására.

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 11. Helyi pénz bevezetésének lehetősége
 12. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéje gyógypedagógiai pótlék kérelme
 13. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde „Ellenőrzés a közoktatásban” című alapmű előfizetési kérelme
 14. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde honlap létrehozása és működtetése iránti kérelme
 15. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde fénymásoló bérlése iránti  kérelme
 16. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde tárgyi eszköz kérelme
 17. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógus bérkülönbözet kérelme téves besorolás miatt
 18. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusának jubileumi jutalma
 19. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógus munkabér kiegészítési kérelme
 20. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde szakértői díj kérelme
 21. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde utazási költségtérítés kérelme
 22. Előterjesztés a Komló 6167 helyrajzi számú ingatlan ismételt ingyenes önkormányzati tulajdonba kérésének, valamint az ingatlan tulajdoni arányainak megfelelő üzletrészcsomag kialakítása tárgyában.

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
  Előadó: dr. Tárai Éva jegyző
 23. Behajthatatlan követelések elengedése

  Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztése
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
 24. Javaslat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkatervére

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 25. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde többletbevétel felhasználási kérelme
 26. Városi rendezvényekre (Majsa Napok, Kígyósi jubileumi ünnepség) jóváhagyott keretösszegek elszámolása
 27. Alkalmazotti- és vendégétkeztetés ebéd nyersanyagnormájának emelése, illetve térítési díjának meghatározása.
 28. Gyermekétkeztetés SULIHOST Kft. által számlázható díjának meghatározása.

 29. …/2013. (…) rendelettervezet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól  szóló 33/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 30. ..../2013. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 31. Egyebek

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.


Kiskunmajsa, 2013. november 15.              

                     

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök


A kiadmány hiteléül:           

                             
Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

Béres László s.k.
Bizottsági referens

 


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2013.11.12. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2013. november 12. napján (kedd ) du. 1400 órai kezdettel tartja  a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi javaslat:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester


 1. Kiskunmajsa 0669/146. hrsz-ú ingatlanra elővásárlási jog gyakorlása
 2. Furafol Hungary Kft kérelmei
 3. Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötött szerződés felmondása

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2013. november 8.                                      

 

 

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:           

 

Béres László s.k.
Bizottsági referens

 


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2013.10.15. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2013. október 15. napján (kedd ) du. 1400 órai kezdettel tartja  a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi javaslat:

 

 1. ..../2013. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 2. ..../2013. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 3. ..../2013. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 4. ..../2013. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozó helyi szabályairól
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika bizottsági referens
 5. A „Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány” támogatási kérelme

  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 6. Park Bisztró alatti terület földhasználati jogáért fizetendő díj mérséklése
 7. Menetrend módosítása
 8. Félegyházi út melletti kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület építési övezeti előírásaira (beépítési %) vonatkozó módosítási eljárás elindítása, döntéshozatal környezeti vizsgálat szükségtelenségéről
 9. Hősök tere 3. szám alatti ingatlan hasznosítása
 10. Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti ingatlanrész eladása
 11. Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti ingatlanrész hasznosítása
 12. A Csontos Károly u. 6. szám alatti ingatlanrészek eladása
 13. Bodogláron telepített AsR konténeres vízkezelő berendezés üzemeltetése

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó:
  Faludi Tamás polgármester
 14. Köztéri hulladékgyűjtő edények beszerzése
 15. A Konecsni György Kulturális Központ jelenleg futó TÁMOP pályázatainak finanszírozása
 16. Kiskunmajsa Város Polgárőrségének kérelme
 17. Teremfoci labdarugó bajnokság bérleti díj támogatása
 18. Ma-Gumi Kft. kérelme

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 19. Óvodapedagógusok bérének meghatározása
 20. Bács-Szakma Zrt. részvény értékesítési ajánlata
 21. Vakáció Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítása
 22. Helyi pénz bevezetésének lehetősége

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 23. Petőfi tér környezetrendezés

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének tájékoztatója
  Előadó: dr. Tárai Éva jegyző
 24. Tájékoztatás az Ipari Parkban lévő, 0296/39, 0296/40 0296/44 és 0303/4 hrsz-ú területekre vonatkozó ingatlanhasznosítási szerződésekben foglaltakról


 25. ..../2013. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 26. Egyebek

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2013. október 11.                                       

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:           

 

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

 

Béres László s.k.
Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2013.09.02. 15:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2013. szeptember 02. napján (hétfő ) du. 1500 órai kezdettel tartja  a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi javaslat:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Beszámoló a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
 2. Gazdasági Ellátó Szervezet létrehozása
 3. Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv
 4. Játszóterek jövőbeni működtetése
 5. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház igazgatójának kérelme, az intézmény gazdasági munkaszervezet vezetői álláshelyének bérigényével kapcsolatban
 6. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház álláshely bővítéssel kapcsolatos kérelme
 7. Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése, Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény támogatása
 8. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programja
 9. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői megbízatása
 10. Járdaépítési program határidejének módosítása
 11. Bugacpusztaháza kerékpárút beszámoló
 12. Kiskunmajsai helyi termék védjegy-használati jog megszerzéséhez kötődő kérelmek tárgyalása

  Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztése
  Előadó: Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna
 13. …./2013. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló  24/2008. (XI.14.) rendelet módosításáról

  Hatósági Osztály előterjesztése
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika bizottsági referens

 14. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához történő csatlakozás

  Szervezési és Igazgatási Osztály előterjesztése
  Előadó: Fehér László osztályvezető
 15. Polgármesteri Hivatal komplett informatikai fejlesztése

  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 16. Menetrend módosítása
 17. Csontos K. 6. sz. alatti ingatlanrész eladása
 18. Bozóki Sándor vételi kérelme
 19. Kiskunmajsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
 20. Sipos Ferdinánd kérelme
 21. Döntés az Orient-International B&B Kft laktanyai ingatlan adásvételi szerződésével kapcsolatban
 22. Képviselői kérelmek megtárgyalása
 23. Hősök tere 3. szám alatti bérlemény hasznosítása
 24. Partnerségi rend megállapítása településfejlesztési és településrendezési eljárásokhoz, üdülőterület és közvetlenül csatlakozó beépítésre szánt terület településrendezési eszközeire vonatkozó módosítási eljárás indítása
 25. Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti ingatlanrész eladása
 26. A Fő u 76. szám alatti ingatlan bérleti szerződésének felmondása
 27. A Fő u. 76. szám alatti ingatlan hasznosítása

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 28. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” (Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A) „Kiskunmasai közvilágítás energiatakarékos átalakítása” önerő fedezetének módosítása
 29. Önkormányzati résztulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi számviteli beszámolójának elfogadása
 30. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
 31. A „korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmények működtetésének támogatása”
 32. Létszámcsökkentési pályázat támogatása
 33. Normatíva lemondás, pótigénylés
 34.   ..../2013. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 35. Egyebek

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 


Kiskunmajsa, 2013. augusztus 30.                                    

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnökA kiadmány hiteléül:           

 

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

 

Béres László s.k.
Bizottsági referens

 

 

 

 

 

 


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2013.07.10. 17:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2013. július 10. napján (szerda ) du. 1730 órai kezdettel tartja  a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi javaslat:

 

Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens

 1. Kiskunmajsa Város településszerkezeti tervének módosítása
 2. …./2013. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról
 3. Fő u. 76. szám alatti ingatlanrész hasznosításra beadott pályázat értékelése

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 4. Pénzügyi elszámolás a köznevelési feladatok átadásával kapcsolatban
 5. Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház karbantartása, felújítása
 6. Konecsni György Kulturális Központ kérelme jubileumi ünnepség megrendezéséhez
 7. Semmelweis Nap támogatása

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 8. Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme
 9. Szociális szakvizsga megszerzésével kapcsolatos fizetési osztály változás
 10. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat adósságkonszolidációja, MFB hitelkeret lezárása
 11. Református Egyház támogatási kérelme a majsai református templom befejezéséhez
 12. Tárgyi feltételek biztosítása a Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény létszámbővítése miatt
 13. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
 14. Mobil megfigyelő kamera vásárlás 
 15. Kiskunmajsai helyi termék védjegy-használati jog megszerzéséhez kötődő kérelem tárgyalása

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 16. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde létszámigénye
 17. Helyi pénz bevezetésének lehetősége
 18. Tájékoztatás a VAKÁCIÓ Kft. bérleti szerződés módosításáról
 19. Tájékoztató Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 306/2011. sz. határozatának végrehajtása tárgyában

 20. ..../2013. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

  Egyebek
 21. Konecsni György Kulturális Központ kérelme

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2013. július 9.                                             

 

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:           

 

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

 

Béres László s.k.
Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2013.06.11. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2013. június 11. napján (kedd ) du. 1400 órai kezdettel tartja  a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendek:

 

Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései
Előadó: Dr. Tárai Éva jegyző

 1. Hősök ter 3. szám alatti ingatlan bérletéről (Zárt ülés! Anyag később kerül kiküldésre.)
 2. Polgármesteri Hivatal létszámának módosítása
 3. A Majsai Közlöny című sajtótermék kiadásához pénzügyi fedezet biztosítása

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 4. Kiskunmajsai helyi termék védjegy-használati jog megszerzéséhez kötődő kérelmek tárgyalása
 5. A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, valamint az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola beolvadással történő megszűnés fordulónapjára készített vagyonátadási jelentése („0”-ás beszámoló) záradékolása
 6. A „Kiskunhalas és Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás” megalakulásához kapcsolódó tájékoztató
 7. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási  Megállapodásának módosítása
 8. Kiskunmajsa Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 9. Szent Hubertus Vadász és Horgásznap rendezvény területigénye

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó:
  Fogl András alpolgármester
 10. Faapríték tároló építése
 11. Városszépítő Egyesület támogatási kérelme tervezői díjhoz
 12. LEADER pályázatok benyújtása

  Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztése
  Előadó:
  Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
 13. Előterjesztés munkavállalók képernyő előtti munkavégzéséhez védőszemüveg biztosításáról

  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Dr. Dobrán Zsuzsanna bizottsági referens
 14. Csík Antal gyűjtemény megvásárlás iránti kérelem
 15. Városi Könyvtár igazgatóhelyettesi státusz létrehozása iránti kérelem
 16. Majsa Napok előzetes programterve

  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 17. Intézményi felújítások
 18. Bajcsy Zs. u. 7. szám alatti ingatlanrész eladása
 19. Fő u. 76. szám alatti ingatlanrész hasznosítására beadott pályázatok értékelése

  Pénzügyi Osztály előterjesztése
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 20. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …../2013. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló  3/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

 21. Egyebek

 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2013. június 7.                                            

 

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:           

 

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

Béres László s.k.
Bizottsági referens

 


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2013.06.04. 7:45

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2013. június 04. napján (kedd ) de. 745 órai kezdettel tartja  a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendek:

 

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
Előadó:
Fogl András alpolgármester

 

 1. Közösségi térfigyelő rendszer fejlesztése Kiskunmajsán című pályázat kimunkálása és beadása /anyag később kerül kiküldésre/
 2. XXI. Főtéri Sokadalom – Majsa Napok című rendezvénypályázat kimunkálása és beadása /anyag később kerül kiküldésre/
 3. A Városszépítő Egyesület Kiskunmajsa pályázatának támogatása /anyag később kerül kiküldésre/
 4. A Civilek a Játszóterekért Egyesület pályázatának támogatása /anyag később kerül kiküldésre/

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2013. május 31.                                  

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:  

 

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

 

Béres László s.k.
Bizottsági referens

 

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2013.05.28. 16:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2013. május 28. napján (kedd ) du. 16 órai kezdettel tartja  a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendek:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó:
Faludi Tamás polgármester

 1. Hősök tere 3. szám alatti ingatlan bérletéről (Zárt ülés!)
 2. Kiskunmajsai Shitó-Ryu Karate Sport Egyesület helyiséghasználat iránti kérelme
 3. Az Orient Intarnational B&B Szolgáltató Kft. szerződés módosítása
 4. Döntés az Alföldvíz Zrt. víziközmű szolgáltatóhoz történő csatlakozásról
 5. Halasvíz Kft-ben lévő üzletrész eladása
 6. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde festése, udvari játékok felújítása

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése

  Előadó:
  Abonyi Henrik alpolgármester
 7. Intézményi szakmai napok támogatása

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2013. május 27.                                  

 


Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök


A kiadmány hiteléül:  

 

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

 

Béres László s.k.
Bizottsági referens

 

 


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2013.05.08. 15:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2013. május 08. napján (szerda ) du. 1500 órai kezdettel tartja  a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendek:

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Beszámoló Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
 2. Konecsni György Kulturális Központ emeleti termének helyreállítása
 3. 67/2013.(03.27.) határozat visszavonása
 4. A Majsai Közlöny című önkormányzati lap kiadása
 5. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2014-2016. évre várható összegei módosítása
 6. Kiskunmajsai helyi termék védjegy-használati jog megszerzéséhez kötődő kérelmek tárgyalása
 7. Tradicionális sportegyesületek 2013. évi támogatása
 8. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről
 9. Magyarfalva program keretében malomkő elhelyezés
 10. Kiskunmajsa város vízi közműveinek 2013. évi felújítási-karbantartási programja
 11. Önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása
 12. Gulyás Jánosné kérelme garázs bérletre
 13. Bodoglári Falunap és Traktoros fesztivál támogatása
 14. Előterjesztés a 2012. évi éves ellenőrzési jelentésről, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről
 15. A Magyar Református Egyház kérelmének módosítása
 16. A Halasvíz Kft., Kalocsavíz Kft. és Kőrösvíz Kft. egyesülésével és üzletrész vásárlással kapcsolatos döntések meghozatala (anyag később kerül kiküldésre)
 17. ,,Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” című TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú pályázat előkészítésének szakértői költsége /Anyag később kerül kiküldésre!/

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó:
  Fogl András alpolgármester
 18. A „Bió- és megújuló energia felhasználás startmunka mintaprogram” fűtés kialakítására beérkezett árajánlatok
 19. Alföldvíz Zrt.-ben részvénytulajdon szerzés

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó:
  Abonyi Henrik alpolgármester
 20. Vakáció Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolója

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései
  Előadó:
  Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna
 21. …../2013. (…) önkormányzati rendelet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 22. Járdaépítési program
 23. Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti ingatlanrész értékesítése
 24. Hősök tere 3. sz. ingatlan bérlete
 25. Patyi Tibor Fő u. 76. ingatlanrész bérleti szerződése
 26. Fő u. 76. ingatlanrész hasznosítása
 27. Járdaépítés a Széchenyi István Általános Iskola telephelynél
 28. A Cseke és Cseke Kft. vételi ajánlata

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 29. A 2012. évi pénzmaradványok jóváhagyása
 30. Társadalmi önszerveződéseknek, magánszemélyeknek továbbá az államháztartáson kívülre és belülre 2012. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatások elszámolása
 31. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …../2013. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló  3/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 32. Egyebek

  

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2013. május 03.                                          

 

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:           

 

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

 
Béres László s.k.
Bizottsági referens

 

 

 

 

 


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2013.04.30. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2013. április 30. napján (kedd ) du. 1400 órai kezdettel tartja  a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendek:

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Beszámoló Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
 2. Konecsni György Kulturális Központ emeleti termének helyreállítása
 3. 67/2013.(03.27.) határozat visszavonása
 4. A Majsai Közlöny című önkormányzati lap kiadása
 5. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2014-2016. évre várható összegei módosítása
 6. Kiskunmajsai helyi termék védjegy-használati jog megszerzéséhez kötődő kérelmek tárgyalása
 7. Tradicionális sportegyesületek 2013. évi támogatása
 8. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről
 9. Magyarfalva program keretében malomkő elhelyezés
 10. Kiskunmajsa város vízi közműveinek 2013. évi felújítási-karbantartási programja
 11. Önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása
 12. Gulyás Jánosné kérelme garázs bérletre
 13. Bodoglári Falunap és Traktoros fesztivál támogatása
 14. Előterjesztés a 2012. évi éves ellenőrzési jelentésről, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó:
  Fogl András alpolgármester
 15. A  „Bió- és megújuló energia felhasználás startmunka mintaprogram” fűtés kialakítására beérkezett árajánlatok

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó:
  Abonyi Henrik alpolgármester
 16. Vakáció Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolója

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései
  Előadó:
  Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna
 17. …../2013. (…) önkormányzati rendelet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 18. Járdaépítési program
 19. Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti ingatlanrész értékesítése
 20. Hősök tere 3. sz. ingatlan bérlete
 21. Patyi Tibor Fő u. 76. ingatlanrész bérleti szerződése
 22. Fő u. 76. ingatlanrész hasznosítása
 23. Járdaépítés a Széchenyi István Általános Iskola telephelynél

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 24. A 2012. évi pénzmaradványok jóváhagyása
 25. Társadalmi önszerveződéseknek, magánszemélyeknek továbbá az államháztartáson kívülre és belülre 2012. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatások elszámolása.
 26. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …../2013. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló  3/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

 27. Egyebek   

            

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2013. április 26.                                          

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök


A kiadmány hiteléül:           

 

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

 

Béres László s.k.
Bizottsági referens

 


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2013.04.18. 15:40

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő rendkívüli ülését 2013. április 18. napján (csütörtök ) du. 1540 órai kezdettel tartja  a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendek:

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Városi Könyvtár továbbfoglalkoztatási kérelme
 2. Asztalitenisz Club támogatási kérelme
 3. Együttműködési megállapodás a Magyar Kemping Egyesületek Országos Szövetségével, az Olaszországi Európa Rally-n való részvétel támogatása
 4. Családi Majális a Híd parkban rendezvény valamint Híd közösségi- és játszótér építésének támogatása
 5. Gépbeszerzés térkő gyártásához
 6. Darált építési törmelék vásárlása

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 7. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2013. április 17.                                  

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök


A kiadmány hiteléül:  

 

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

 

Béres László s.k.
Bizottsági referens

 


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2013.03.26. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2013. március 26. napján (kedd ) du. 1400 órai kezdettel tartja  a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendek:

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései

 1. Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény normatíván felüli önkormányzati kiegészítése
 2. Majsai Közlöny című önkormányzati lap 2013. március 31-ét követő  kiadása
 3. Éven túli lejáratú hitelfelvétel MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési program keretében
 4. Kiskunmajsai helyi termék védjegy-használati jog megszerzéséhez kötődő kérelmek tárgyalása
 5. Perneki Lajos (Kiskunmajsa, Szent László u. 20.) támogatási kérelme
 6. Városgazdálkodási Intézménynél járművezető kötelező továbbképzése
 7. Megbízási szerződés megkötése a Localinfo Információ Szolgáltató Kft-vel
 8. Dr. Garas Mónika vállalkozó háziorvos kérelme
 9. Területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi tevékenység ellátásra kötött háziorvosi és házi gyermekorvosi és fogorvosi szerződések felülvizsgálata jogszabály és az érintettekkel történő személyes megbeszélés alapján
 10. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervéről

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó:
  Abonyi Henrik alpolgármester
 11. A Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. 2013. évi üzleti tervének elfogadása
 12. Vakáció Kft. Társasági Szerződésének módosítása
 13. A VAKÁCIÓ Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadása
 14. Csólyospálos Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései
  Előadó:
  Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna
 15. A Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény, valamint a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás módosítása
 16. …/2013.(…) önkormányzati rendelet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 17. 2013. évi belső ellenőrzési munkaterv módosításáról
 18. …/2013.(…) önkormányzati rendelet a vásárokról és a piacokról szóló 12/2004.(VI.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
 19. Tájékoztató a Városgazdálkodási Intézmény Piacszabályzatáról

  Hatósági Osztály előterjesztése
  Előadó: Dr. Kállainé Dr. Tóth Ildikó osztályvezető
 20. Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház közművelődési érdekeltségnövelő támogatással kapcsolatos kérelme

  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 21. Fásítás az Árpád utcában
 22. A Magyar Református Egyház kérelme
 23. Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme
 24. Üres önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása
 25. Víztisztító konténer működtetése Bodogláron
 26. Tájékoztató a Csontos K. utcai parkolók építésével kapcsolatban

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 27. Tiszteletdíj felajánlás
 28. Ügyeleti hozzájárulás összegének módosítása
 29. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …../2013. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló  3/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2013. március 22.                                       

 

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:           

 

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

 

Béres László s.k.
Bizottsági referens

 

 


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2013.02.19. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2013. február 19. napján (kedd ) du. 1400 órai kezdettel tartja  a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendek:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 

 1. Jelenlegi bankszámlaszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése, új szerződés megkötése (Zárt ülés!)
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (Könyvvizsgálói anyag később kerül kiküldésre)
 3. Magyar Kemping Egyesületek Országos Szövetségének együttműködési megállapodás tervezete (Anyag később kerül kiküldésre)
 4. KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0004 azonosító számú projekt keretében történő üzemeltetési közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges eseti közbeszerzési szabályzat tárgyalása, elfogadása
 5. Kiskunmajsai helyi termék védjegy-használati jog megszerzéséhez kötődő kérelmek tárgyalása

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó:
  Fogl András
  alpolgármester
 6. 14/2013. önkormányzati határozat módosítása
 7. Ivóvízminőség javító programról beszámoló
 8. Víziközművek átadás-átvételéről beszámoló
 9. A Majsai Közlöny 2013. évi kiadása és a lap koncepciójának felülvizsgálata
 10. Előterjesztés a KEOP 2012-4.10.0/A pályázat előkészítése tárgyában (Anyag később kerül kiküldésre)

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének tájékoztatója
  Előadó:
  Abonyi Henrik alpolgármester

 11. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 306/2011. sz. határozatának végrehajtása tárgyában


  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései
  Előadó:
  Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna
 12. Orvosi ügyelet részére helyiség bérbeadása
 13. Belső ellenőrzési terv módosítása (Anyag később kerül kiküldésre)

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 14. Lommatzschi u melletti terület parkosítása
 15. Fásítás az Árpád utcában
 16. Kiskunmajsa Bajcsy-Zs. u. 7. sz. elővásárlási jogról lemondás
 17. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelme
 18. Kiskunmajsa Bajcsy-Zs.u. 7. sz. alatti ingatlan hasznosítása
 19. Emlékjel felépítése a megépült kálvária mögött
 20. Közvilágítás kérése a Bezerédi és Kinizsi utcában

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 21. Fejlesztési célú hitel tartalékának módosítása EU önerő alap támogatás miatt az Iskola utcai útfelújításhoz, valamint Út az Ipari Parkoz pályázat kiadási megtakarítása miatt
 22. 2012. Október havi normatív állami hozzájárulás és támogatás lemondás előirányzatának átvezetése
 23. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …../2013. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló  5/2012.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

     

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2013. február 15.                                       

 

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök


A kiadmány hiteléül:           

 

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

 

Béres László s.k.
Bizottsági referens

 

 


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2013.02.08. 08:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő rendkívüli ülését 2013. február 8. napján (péntek ) de. 8 órai kezdettel tartja  a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendek:

 

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
Előadó:
Fogl András alpolgármester

 1. Előterjesztés a járóbeteg-szakellátási feladatok, és az ahhoz kapcsolódó önkormányzati vagyon átadásával kapcsolatos döntésről
 2. „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázat benyújtásáról „Kiskunmajsai közvilágítás energiatakarékos átalakítása” (Kódszám: KEOP - 2012 – 5.5.0 /A)
 3. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázat benyújtásához kötelező auditori feladatok ellátásáról szóló vállalkozási szerződés megkötése

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 4. Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézménye működésének kiegészítése /Anyag később kerül kiküldésre!/
 5. A Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatai 2013. évi költségei
 6. Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj fizetési kötelezettség
 7. Szemétgyűjtő konténerek biztosítása

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2013. február 7.                                         

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnökA kiadmány hiteléül:           

 

Gulyás Jánosné s.k.
osztályvezető

 

Béres László s.k.
bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2013.01. 30. 17:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2013. január 30. napján (szerda ) du. 1700 órai kezdettel tartja  a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendek:

 

Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései
Előadó:
Béres László bizottsági referens

 1. Parkolók kialakítása a városközpontban
 2. Lány János vételi kérelme

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 3. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal létszámának módosításáról
 4. Városgazdálkodási intézmény takarítói álláshely bővítési kérelme
 5. Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme
 6. Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének rendezvényszervezéssel kapcsolatos kérelme
 7. Kiskunmajsai helyi termék védjegyhasználati jog megszerzéséhez kötődő kérelem
 8. Megbízási szerződés megkötése a 2013. évi könyvvizsgálati feladatokra

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó:
  Fogl András alpolgármester
 9. Kiskunmajsa közvilágításának korszerűsítéséhez tanulmány készítése

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
  Előadó:
  Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna
 10. Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény, valamint a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztási megállapodásról, valamint a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2013. január 29.                                         

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:           

 

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

 

Béres László s.k.
Bizottsági referens

 

 


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2013.01. 17. 16:00

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság  2013. január 17-én (csütörtökön) 16 órakor tartja közös rendkívüli ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó-termében, melyre tisztelettel meghívom.

Közös napirendi pontok

 

 1. A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével és működtetésre történő átadásával kapcsolatos Megállapodás módosítása
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 2. Ingyenes vagyonkezelői, ingyenes használati szerződések és egyedi megállapodások megkötése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester


  Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság napirendi pontjai

 3. Villamos energia közbeszereztetés
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 4. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat adósságának részben történő átvállalásához szükséges nyilatkozat
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 5. A Polgármesteri Hivatal létszámának módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Kiskunmajsa, 2013. január 16.

 

Nyerges Benjamin s.k.                                                        Mózer Gyula s.k.                      bizottsági elnök                                                                       bizottsági elnök

 

Kiadmány hiteléül:

 

 

dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó                                                              Gulyás Jánosné

       bizottsági referens                                                                      bizottsági referens