Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2014.12.16. 16:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő rendes ülését 2014. december 16. napján (kedd) du. 1600 órai kezdettel tartja  a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi javaslat:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester 

 1. A központi háziorvosi ügyelet közbeszerzési eljárás lebonyolítói díjának lakosságszám arányos biztosítása
 2. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatainak további ellátása
 3. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj fizetési kötelezettség
 4. A Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal részére internet szolgáltatás biztosítása
 5. Javaslat a Kiskunmajsa külterület 0304/51 és 0304/52. helyrajzi számú terület megvásárlására
 6. Állami Számvevőszéki utóellenőrzésre intézkedési terv elfogadása

  Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztései
  Előadó: Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
 7. Javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkatervére
 8. 2015. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása

  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Dr. Dobrán Zsuzsanna osztályvezető 
 9. Kérelem igazgató továbbképzésének támogatására

  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 10. Városi Óvoda és Bölcsőde akadálymentesítés
 11. Tanács Ablak Kft. területvásárlása az ipari parkban
 12. Szabadkai u. 51. ingatlan hasznosítása
 13. Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozására Együttműködési Megállapodás elfogadása
 14. 0296/29 és 0296/30 hrsz-ú területek visszavásárlása az ipari parkban
 15. MAJSA-ÉPÍTŐ Kft. terület bérleti kérelme
 16. Dr. Galanov András Kiskunmajsa, Fő u. 57. I/6. lakásbérlet meghosszabbítása
 17. Haszonbérleti szerződésekkel kapcsolatos döntés
 18. Ancsa-Molnár János földterület vásárlási kérelme

  Pénzügyi  Osztály előterjesztései 
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető 
 19. Elektronikusan kitölthető és feldolgozható adóűrlapok, valamint könyvelő program pénzügyi fedezetének biztosítása az Önkormányzat részére 
 20. Civilek a Játszóterekét Egyesület támogatási kérelmének módosítása
 21. Kiskunmajsai Kistérségi Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátásának támogatása
 22. Tiszteletdíj felajánlás
 23. Közétkeztetés díjának meghatározása
 24. …/2014. (…) rendelettervezet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól  szóló 33/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
 25. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2014. (….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
   
 26. Egyebek


 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2014. december 12.                                                

 

Fülöp Zoltán
Bizottsági elnök

 

A kiadmány hiteléül:           

                                               

Gulyás Jánosné
Osztályvezető

Béres László s.k.
Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2014.11.25. 16:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő rendes ülését 2014. november 25. napján (kedd) du. 1600 órai kezdettel tartja  a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi javaslat:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 1. …/2014.(…) önkormányzati rendelet-tervezet a helyi adókról szóló 6/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
 2. „Ritmus Birodalom” című kiadvány megjelentetéséhez támogatási kérelem
 3. Timacco Hungary Kft-vel kötött szerződés felbontása
 4. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Rávai Mónika alpolgármester
 5. Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek gazdálkodási-pénzügyi tevékenységének, valamint az ehhez kapcsolódó humánerőforrással kapcsolatos feladatainak vizsgálata

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Szekeres Béla alpolgármester
 6. Befektetői környezet további javítása érdekében a város imázsának kialakítása, kommunikálása
 7. Tájház épületének veszélyelhárítása, állag megóvása
 8. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat kommunikációs hálózatának javítása, bővítése

  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika bizottsági referens 
 9. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása /Zárt ülés/

   Hatósági Osztály előterjesztései
   Előadó: Béres László bizottsági referens
 10. Kiskunmajsa Város Településszerkezeti tervének módosítása
 11. …./2014. (…..)  önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 28/2004. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
 12. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014.(…..) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2012.(XII.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 13. Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása Gyógyhely kijelölésére, új beépítésre szánt terület kialakítására 6161/1-6161/2 hrsz, és a Csontos Károly u. 2. sz. ingatlan építési helyének módosítására vonatkozóan
 14. A 3076/6. hrsz-ú ingatlan értékesítése a TERRA INNOVA INVEST Kft. részére
 15. A 41/2014. (II.26.) határozat módosítása a fejlesztési és beruházási elképzelésekkel kapcsolatban
 16. Társulási Tanács tagok, Felügyelő Bizottsági tag és helyettes tag delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba
 17. Szikora Gábor Kiskunmajsa, Iparhegyi u. 8. I/3. lakásbérlet meghosszabbítása

  Pénzügyi  Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 18. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 19. Főtéri Sokadalom rendezvény elszámolása
 20. ,,Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”(Kódszám: KEOP – 2012 – 5.5.0/A) ,,Kiskunmajsai közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázat önerejének visszahelyezése
 21. Bodoglári játszótér üzemeltetése
 22. Intézményi kérelem hang- és fénytechnikai eszközök beszerzésére tárgyú határozat módosítása   
 23. Helyi pénz bevezetése tárgyában hozott döntés visszavonása
 24. Teremfoci labdarúgó bajnokság bérleti díj támogatása
 25. Útszóró sóra fedezet biztosítása
 26. Üzemanyagra fedezet biztosítása
 27. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2014. (….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
   
 28. Egyebek

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.
 

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2014. november 21.                                               

 

Fülöp Zoltán s.k.
Bizottsági elnök

 

A kiadmány hiteléül:           

                                               

Gulyás Jánosné
Osztályvezető

Béres László s.k.
Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2014.11.11. 15:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága rendkívüli ülését 2014. november 11. napján du. 15 00 órai kezdettel tartja a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében, melyre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 1. /  …./2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
 2. / Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti épület bérbeadásáról szóló 162/2014. (VII.09.) határozat módosítása

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Szekeres Béla alpolgármester
 3. ,,Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására” elnevezésű, 3236/99 altéma kódszámú pályázati kiírásra a ,,Konecsni György Kulturális Központ – Tájház épületének veszélyelhárítására, állagmegóvására, részleges helyreállítására” című pályázat előkészítéséről

 

 

Kiskunmajsa, 2014. november 11.

Fülöp Zoltán s.k.
bizottsági elnök


A kiadmány hiteléül:


Gulyás Jánosné
osztályvezető

Béres László s.k.
bizottsági referens

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2014.09.29. 17:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő rendes ülését 2014. szeptember 29. napján (hétfő) du 17 00 órai kezdettel tartja  a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi javaslat:


Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó:
Faludi Tamás polgármester

 1. Maccabi Vívó és Atlétikai Club Tájékozódási Futó Szakosztályának támogatási kérelme
 2. „Megrajzol-lak” című módszertani könyv kiadásához támogatási kérelem
 3. Bölcsőde játszótéri játékainak biztonsági ellenőrzése
 4. Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme
 5. Közintézmények villamos felülvizsgálata
 6. Városgazdálkodási Intézmény igénye térkő gyártással kapcsolatban
 7. A Városi Könyvtár ablakcserével kapcsolatos kérelme
 8. Térkövezés a Fő utca páros oldali járda szakasz a Félegyházi u. és Petőfi u. között
 9. 216/2014. (VIII.19.) határozat módosítása a Fő u. 109. szám Royal pékség előtt járda felújításával kapcsolatban
 10. Szabó Ervin u. csapadékvíz csatorna kiépítése
 11. Menetrend módosítás
 12. Szabadkai u. 51/A. számú ingatlan hasznosítása
 13. Alföldvíz Zrt-vel kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosítása
 14. A Jonathermal Zrt. által üzemeltetett fürdő hátsó kerítésével kapcsolatos problémák
 15. Szent László utca 13/A. ingatlan adásvétele
 16. Bartók Béla utcában közvilágítás bővítés kérése
 17. Bodoglári Közösségi Házba sporteszközök kérése
 18. Dr.Szarvas Tibor üdülőtelekkel kapcsolatos kérelme
 19. Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos egyszerűsített véleményezési eljárás lezárása
 20. Városgazdálkodási Intézmény kérelme a Piac fedett részén oromdeszkák festésére
 21. Központi Park tuskóinak kiemelésére fedezet biztosítása
 22. Beszámoló a 2014. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
 23. Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos támogatás
 24. Gyermekétkeztetés ellátását biztosító önkormányzati intézmények 2014. évi üzemeltetési támogatása – júniusi adatok alapján
 25. Konecsni György Kulturális Központ előirányzat átcsoportosítási kérelme
 26. Konecsni György Kulturális Központ előirányzat módosítási kérelme
 27. Nyelvpótlék fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére
 28. Tiszteletdíj felajánlás
 29. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához történő csatlakozás

  Kiskunmajsa Városi Önkormányzat polgármesterének előterjesztése
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 30. ../2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 31. Egyebek


Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2014. szeptember 25.                                            

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:  

                                     

Gulyás Jánosné
Osztályvezető

 

Béres László s.k.
Bizottsági referens

 


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2014.09.18. 16:45

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága rendkívüli ülését 2014. szeptember 18. napján (csütörtök) du. 1645órai kezdettel tartja  a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi javaslat:


Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó:
Faludi Tamás polgármester

 

 1. Az ÁROP-1.A.3-2014 „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című egyfordulós pályázaton való részvételről
 2. A 2015 évi intézményi villamos energia beszerzés közbeszerzési eljárásához fedezet biztosítása
 3. Tiszteletdíj felajánlás
 4. Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény álláshely bővítéssel kapcsolatos támogatási kérelme
 5. ..../2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2014. szeptember 17.

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

 

 

A kiadmány hiteléül:           

                                               

Gulyás Jánosné
osztályvezető


Béres László s.k.
bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2014.08.18. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő rendes ülését 2014. augusztus 18. napján (hétfő) du 1630 órai kezdettel tartja  a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi javaslat:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. Városi Óvoda és Bölcsőde nyilvántartásában szereplő Barkas gépkocsi értékesítése
 3. Városi Óvoda és Bölcsőde akadálymentesítési kérelme
 4. Óvodapedagógusok 2014. szeptember 1-jei béremelése, dupla foglalkoztatás bérigénye
 5. Városi Óvoda és Bölcsőde SNI-s gyerekek fejlesztésével kapcsolatos pótelőirányzat kérelme
 6. Városi Óvoda és Bölcsőde gazdasági ügyintézői álláshely kérelme
 7. A Városi Könyvtár igazgatói pályázatának elbírálásában közreműködő szakértői bizottság összeállítása
 8. Konecsni György Kulturális Központ álláshely bővítéssel kapcsolatos pótelőirányzat kérelme munkába járási költségtérítésre
 9. Konecsni György Kulturális Központ pótelőirányzat kérelme rovarirtásra
 10. A „Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány” támogatási kérelme
 11. Civilek a Játszóterekét Egyesület támogatási kérelme
 12. Hősök tere 3. sz. ingatlan hasznosítása
 13. Furafol Hungary Kft. kérelme fedett teniszpálya földhasználati jogával kapcsolatban
 14. MA-GUMI kft. 0296/27 hrsz-ú terület vásárlási kérelme az ipari parkban
 15. Terjék Imréné üdülőtelek visszavásárlási kérelme
 16. Szabadkai u. 51/A. sz. ingatlan hasznosítása
 17. Szegfű utcában közvilágítás bővítés kérése
 18. Fő utcán járda felújítás az alsó temetőnél
 19. Fő u. 109. szám Royal pékség előtt járda felújítás
 20. A 2014.07.08-án bekövetkezett – központi park fájának letört ága miatti – káreseménnyel kapcsolatos felelősségi nyilatkozat megtétele
 21. Normatíva lemondás, pótigénylé
 22. A 2013. évi zárómérleg és a 2014. évi rendező/nyitómérleg eltérésének indoklása
 23. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat  nyilvántartásában szereplő LADA NIVA gépkocsi értékesítése
 24. 2013. évi maradvány jóváhagyás módosítása törvényi változás miatt

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 25. Kiskunmajsa Város Turisztikai Koncepciója 2014-2020

  Kiskunmajsa Városi Önkormányzat polgármesterének előterjesztése
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 26. ../2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2014. augusztus 14.                                                

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:           

                                               

Gulyás Jánosné
Osztályvezető

 Béres László s.k.
Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2014.07.02. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2014. július 2. napján (szerda) du 14 órai kezdettel tartja  a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi javaslat:


Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Hősök tere 3. számú ingatlan hasznosítása
 2. Intézményi szakmai napok támogatása
 3. Ipari parkot ellátó gázvezetékkel kapcsolatos problémák
 4. Ipari parkban terület visszavásárlás
 5. MULL UNION TRADE Kft. területvásárlási kérelme az Ipari parkban
 6. Furafol Hungary Kft. kérelme a sportpályán termálkút fúrásával kapcsolatban
 7. Tűzoltóőrs kialakításával kapcsolatos kérelem
 8. Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Programjának véleményezése
 9. Fő utcán járda felújítás
 10. Közvilágítással kapcsolatos kérések
 11. Bodoglár közösségi ház felújítása
 12. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatal bérleti kérelme
 13. …./2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a víz- és szennyvíz díjtételeinek megállapításáról szóló 34/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
 14. Mezei őrszolgálat létrehozásával kapcsolatos döntések:
  • a.) …./2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről, valamint a mezőőri járulék szabályzásáról
  • b.) Mezei őrszolgálat létrehozásáról
 15. Csík Antal gyűjtemény megvásárlása iránti kérelem
 16. Intézményi kérelem hang- és fénytechnikai eszközök beszerzésére
 17. ,,A nyári diákmunka elősegítése 2014” elnevezésű munkaerő-piaci programhoz történő csatlakozás
 18. Anyagbeszerzés térkőgyártáshoz
 19. Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete támogatására céltartalékba helyezett összeg felhasználásának jóváhagyása
 20. Református Egyházközösség támogatási kérelme
 21. Védőnői ellátást érintő 2014. évi finanszírozási díjemelés
 22. Elmaradt bérleti díjak ,,de minimis támogatás érvényesítése,behajtása tárgyában fedezet biztosítása jogi képviselet ellátására

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 23. Babacsomaggal kapcsolatos döntések meghozatala:
  • a.) …./2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 32/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
  • b.) Babaköszöntő csomag fedezetének biztosítása
 24. Napelemes közvilágítás kiépítése az üdülőfaluig
 25. Kerékpárút javítás

  Pénzügyi Osztály előterjesztése

  Előadó:
  Gulyás Jánosné osztályvezető
 26. ..../2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014 (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 27. E g y e b e k

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései     /Zárt ülés anyaga!/
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 28. ,,Könyvelési díj” fizetése a számlavezető pénzintézet részére

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2014. június 27.                                                      

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

 

 

A kiadmány hiteléül:           

                                               

Gulyás Jánosné
osztályvezető

Béres László s.k.
bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2014.05.28. 16:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő rendkívüli ülését 2014. május 28. napján (szerda) du 16 órai kezdettel tartja  a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi javaslat:


Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó:
Faludi Tamás polgármester

 1. Ipari Park komplex fejlesztése Kiskunmajsán (DAOP-1.1.1/A-2008-0024) támogatási szerződésének módosítása
 2. A „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
 3. A ,,Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai számára közszolgáltatási szerződés keretében, továbbá a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében megvalósult létesítmények üzemeltetése a vagyonkezelővel megkötött bérleti szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatala
 4. Kiskunmajsa Városi Önkormányzatnak a WCC Kft. F.A.-val szemben fennálló követelésének érvényesítése
 5. Kiskunmajsai Rendőrőrs támogatása
 6. Településrendezési eszközök Bácsfa Kft. által kezdeményezett módosítási eljárásának indítása, döntés környezeti vizsgálat szükségességének kérdésében

  Pénzügyi Osztály előterjesztése

  Előadó:
  Gulyás Jánosné osztályvezető
 7. ..../2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2014. május 27.                                                      

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:           

                                               

Gulyás Jánosné
Osztályvezető

Béres László s.k.
Bizottsági referens

 


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2014.05.12. 16:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő rendes ülését 2014. május 12. napján (hétfő) du. 1600 órai kezdettel tartja  a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi javaslat:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. …/2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007.(V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
 2. A Római Katolikus Egyházközösség és Kiskunmajsa Városi Önkormányzat között 1998.07.01. napján kötött megállapodás felmondása
 3. Motoros  Ingatlan hasznosítási szerződések felmondása
 4. Önkormányzati tulajdonú belvízelvezetést szolgáló csatornák átadása üzemeltetésre
 5. Hősök tere 3. ingatlan hasznosítása
 6. Pályázat beadása az I. világháborús emlékmű felújítására
 7. Civilek a Játszóterekét Egyesület támogatási kérelme
 8. Konecsni György Kulturális Központ kérelme az 53. Európa Rally további támogatására
 9. Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény kerékpár beszerzéssel kapcsolatos kérelme
 10. Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítési kérelme
 11. Magyarországi Református Egyháznak nyújtandó támogatás céljának jóváhagyása

  Pénzügyi Osztály előterjesztése
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 12. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2014. (….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 13. Egyebek

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 


Kiskunmajsa, 2014. május 09.                                                      

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:           

                                               

Gulyás Jánosné
Osztályvezető

 

Béres László s.k.
Bizottsági referens

 


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2014.04.22. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő rendes ülését 2014. március 22. napján (kedd ) du. 1400 órai kezdettel tartja  a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi javaslat:

 
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat adósságának 2014. évi átvállalása
 2. Intézményi Szakmai Napok támogatása
 3. Bodoglári Falunap és Traktoros fesztivál támogatása
 4. Majsa Napok rendezvény
 5. Városi Majális rendezvény támogatása
 6. Kiskunmajsa Város Polgárőrsége kérelme
 7. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásának módosítása
 8. Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete támogatására céltartalékba helyezett összeg felhasználásnak jóváhagyása
 9. Városgazdálkodási Intézmény játszóterek üzemeltetéshez, jégeső elhárító rendszer működésével kapcsolatos kérelme
 10. Előterjesztés a 2013. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről
 11. Motoros ingatlanhasznosítási szerződések felmondása
 12. Üzemeltetési szerződés megkötése a SZIGÜ Pest Megyei Temetkezési Részvénytársasággal
 13. A Bácskainfo 2001 Bt. ajánlatának kiegészítése
 14. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről
 15. Térfigyelő kamera pályázat

  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó:
  Béres László bizottsági referens
 16. Nagyapáti Oszkár Elemérné területvásárlási kérelme
 17. Katonáné Tombácz Krisztina Éva kérelme

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 18. 2013. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
 19. 2013. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások elszámolása azon támogatottak esetében, akik a 2014. évi támogatási keretekre nem nyújtottak be pályázatot
 20. 2013. évi zárómérleg és a 2014. évi rendező/nyitómérleg eltérésének indoklása
 21. 2014. évi szociális gyermekétkeztetés

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 22. Kismamacsomag bevezetése

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 23. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjének álláshely bővítéssel kapcsolatos kérelme
 24. Dr. Garas Mónika háziorvos önkormányzati rendelő használata iránti kérelme
 25. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2014.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
 26. Magyar Zarándok út Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási lehetőségről
 27. A Római katolikus Egyházközösség és Kiskunmajsa Városi Önkormányzat között 1998. 07.01. napján kötött megállapodás felmondása
 28. Csólyospálos Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata
 29. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház álláshely bővítéssel kapcsolatos kérelme

  Pénzügyi Osztály előterjesztése
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 30. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2014. (….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 31. Egyebek

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2014. április 18.                                          

                                  

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

 

A kiadmány hiteléül:           

                                               

Gulyás Jánosné
Osztályvezető

Béres László s.k.
Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2014.03.20. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő rendkívüli ülését 2014. március 20. napján (csütörtök ) du. 1630 órai kezdettel tartja  a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi javaslat:

 

 1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 2. Az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 10/2006. (VI.02.) rendelet módosítása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. A helyi adókról szóló 6/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Dr. Dobrán Zsuzsanna osztályvezető
 4. Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház közművelődési érdekeltségnövelő támogatással kapcsolatos kérelme
 5. Gyermeknap és Nyárköszöntő Fesztivál

  Pénzügyi Osztály előterjesztése
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 6. Képviselői tiszteletdíj felajánlás

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 7. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
 8. XXI. Főtéri Sokadalom rendezvényre benyújtott pályázathoz önerő biztosítása
 9. Városgazdálkodási Intézmény targonca vezetői képzés támogatási kérelme
 10. Ablakcsere az Alsó Óvodánál
 11. A Bácskainfó 2001 Bt. ajánlata
 12. Előterjesztés Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervéről
 13. Nyári Sörfürdő Fesztivál támogatása
 14. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2014. (….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető

 15. Egyebek

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2014. március 19.                                       

                                  

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

 

A kiadmány hiteléül:           

                                               

Gulyás Jánosné
Osztályvezető

Béres László s.k.
Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2014.02.26. 15:45

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2014. február 26. napján (szerda ) du. 1545 órai kezdettel tartja  a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi javaslat:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézménye ágazati pótlék támogatása
 2. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. kérelme személygépkocsi beszerzés ÁFÁ-jának támogatására, támogatási összeg megelőlegezésére
 3. Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2014. február 21.                                       

                                  

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

 

A kiadmány hiteléül:           

                                               

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

 

Béres László s.k.
Bizottsági referens

 


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2014.02.18. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2014. február 18. napján (kedd ) du. 1400 órai kezdettel tartja  a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi javaslat:

 

 1. ..../2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő testületének Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető

 2. …./2014.(….) önkormányzati rendelet-tervezet a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

  Pénzügyi Osztály előterjesztése
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 3. Jelentés a Tradicionális sportegyesületeknek, Közművelődési megállapodás alapján és egyedi kulturális rendezvényekre, kiadványok támogatására, Egyéb sportegyesületeknek, sportvállalkozásoknak, egyéni sportolóknak, egyéb civil szervezeteknek a 2013. évi támogatási keretből és egyéb szabad forrás terhére 2013. évben adott működési és felhalmozási célú támogatások elszámolásáról azok esetében, akik a 2014. évi támogatásra pályázatot nyújtottak be

  Hatósági Osztály előterjesztése
 4. Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj keret emelése, pályázat kiírása

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 5. Kiskunmajsai Helyi Termék Védjegy szerződés megszüntetése és további használati jog megszerzéséhez kötődő kérelmek tárgyalása
 6. A központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásához szükséges helyiség bérleti szerződés
 7. Új Szolgáltatási szerződés megkötése foglalkozás egészségügyi vizsgálatra vonatkozóan
 8. Konecsni György Kulturális Központ kérelme az 53. Európa Rally támogatására
 9. Képviselői igények megvalósítására elkülönített keret módosítása
 10. Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete támogatási kérelme
 11. Kiskunmajsa Város Településszerkezeti tervének módosítása
 12. …./2014. (…..)  önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 28/2004. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
 13. Szécsény László kérelme
 14. Rátóti Imréné felajánlása
 15. Turisztikai kiadvánnyal kapcsolatos ajánlat
 16. Csontos Imre területvásárlási kérelme
 17. Menetrend módosítás
 18. Hunor Vadásztársaság 0339/5. hrsz-ú területvásárlása
 19. Első világháborús emlékmű helyreállítása
 20. Tűzoltó őrs kialakítása
 21. Kiskunmajsa egyes városrészeinek gyógyhellyé nyilvánítása
 22. Tájékoztató a Csontos Károly u. 6. szám alatti ingatlan igénybevételéről
 23. Fő u. 76.sz. ingatlanrész hasznosítása
 24. Víziközművek üzemeltetése
 25. A Köztársaság téri játszótér üzemeltetése
 26. Bácsfa Kft ajánlata a 3076/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlására
 27. Fejlesztési és beruházási elképzelések
 28. 2014. évi működési hozzájárulás megállapítása a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás működéséhez
 29. Tájékoztató a Belügyminisztérium által kiírt 2014. évben megvalósítható új típusú közfoglalkoztatási programok kidolgozása jogcímre beadott pályázatról
 30. Majsa Alapítvány kérelme
 31. Fészek Színjátszó Egyesület kérelme
 32. Tradicionális sportegyesületek, Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rendezvény, kiadványok támogatása, Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéni sportolók, egyéb civil szervezetek támogatására elkülönített keretösszeg felosztása
 33. Jonathermál Zrt. rendezvény támogatási kérelme
 34. Városszépítő Egyesület rendezvény támogatási kérelme
 35. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési tervezetének módosítása
 36. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat –nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó-szerződéseinek módosítása
 37. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat mint eladó, valamint a „GÁZÉPSZERKER” Kft. mint vevő között létrejött ingatlan adásvételi szerződés módosítása
 38. Motoros ingatlanhasznosítási szerződések felülvizsgálata
 39. Mezei őrszolgálat létrehozásáról

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 40. A VAKÁCIÓ Nonprofit kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadása
 41. Szank Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata
 42. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéje gyógypedagógiai pótlék kérelme
 43. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsőde pótelőirányzat kérelme

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései
  Előadó: dr. Tárai Éva jegyző
 44. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal létszámigénye
 45. Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítésének finanszírozása

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 46. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Az anyag korábban kiküldésre került, Könyvvizsgálói jelentés később kerül kiküldésre)

 47. Egyebek

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2014. február 14.                                       

                                  

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

 

A kiadmány hiteléül:           

                                               

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

 Béres László s.k.
Bizottsági referens

 


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2014.01.14. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2014. január 14. napján (kedd ) du. 1400 órai kezdettel tartja  a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi javaslat:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. ,,GÁZÉPSZERKER Kft. területvásárlási kérelme az ipari parkban
 2. Normatíva lemondás pótigénylés
 3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények, fejlesztése, felújítása pályázat elutasítása
 4. KEOP-4.10.0/A/12-2013-0312 azonosítószámú, „Konecsni György Kulturális Központ napelemes projektje” elnevezésű pályázat elutasítása
 5. A Kiskunmajsa Városi Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejött vagyonkezelői szerződés kiegészítése
 6. Hunor Vadásztársaság kérelme
 7. Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium támogatási kérelme zongora beszerzéséhez

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 8. Zsana Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata

 9. Egyebek

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2014. január 10.                                         

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:           

 

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

 

Béres László s.k.
Bizottsági referens