Szociális ügyek

Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

 

Rendszeres települési támogatásként krónikus betegség fennállása esetén gyógyszertámogatásban részesíthető kérelemre az,

 • a) aki a kérelem benyújtását megelőző egy hónapon belül kelt jogerős határozattal igazoltan nem részesül alanyi, vagy normatív jogcímen a járási hivatal által megállapítható közgyógyellátásban, illetve települési önkormányzattól méltányossági közgyógyellátásban,
 • b) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetében annak 250%-át,
 • c) akinél a krónikus beteg állapot háziorvosi igazolás alapján a kérelme benyújtását követően várhatóan legalább egy évig fennáll,
 • d) akinek a háziorvos által igazolt havi gyógyszerkeret összege meghaladja az 5.000.- Ft-ot.
 • e) jövedelemtől függetlenül, akinek igazolt havi gyógyszerköltsége meghaladja a családban az egy főre jutó havi jövedelem 30%-át. 

 

Települési ápolási támogatás

Az eljárás jogi alapja:

 
 

Települési ápolási támogatás állapítható meg annak a nagykorú hozzátartozónak {Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont}, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozóját ápolja, következő feltételek együttes megléte esetén:

 • a) a kérelem benyújtását megelőző egy hónapon belül kelt igazolás alapján nem részesült alapösszegű, emelt összegű vagy kiemelt összegű jogcímen a Járási Hivatal által megállapítható ápolási díjban,
 • b) az ápolt három hónapnál hosszabb időre ápolásra szorul, önmagát ellátni nem tudja, etetni, mosdatni kell és állapota miatt felügyelet nélkül nem hagyható, önálló életvitelre képtelen,  és ezek fennállását az ápolt háziorvosa igazolja,
 • c) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum 150%-át, egyedülálló esetében a 200%-át,
 • d) a háztartásban, a kérelmezőn kívül nincs más személy, aki keresetkiesés nélkül az ápolást el tudná látni,
 • e) ápolt és ápoló között nincs tartási, öröklési szerződés,
 • f) ápolt és ápoló életvitelszerűen egy háztartásban él.

Rendkívüli települési támogatás

Az eljárás jogi alapja:

 

 

(1) Rendkívüli települési támogatásban részesülhet az a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, tartósan vagy időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személy, család, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, rendkívüli települési támogatásban részesülhet továbbá jövedelemhatártól függetlenül a súlyos fogyatékkal élő, állandó gondozásra szoruló vagy önhibáján kívül rendkívüli élethelyzetbe került (váratlan betegség, az a személy akinek hitelkamat-emelkedésből adódóan jövedelmének legalább 50%-a levonásra kerül).

Rendkívüli méltányosságot figyelembe véve, önhibáján kívül személyi vagy vagyoni katasztrófa helyzetbe (vis maior) került személy esetén az Esélyegyenlőségi és  Szociális Bizottság véleményének súlyozott figyelembe vételével a Polgármester, kivételes méltányosságból az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének maximum tizenötszörös összegéig állapíthat meg egyszeri vissza nem térítendő támogatást, a kérelmező illetve családjának jövedelemvizsgálata nélkül. A támogatás megállapításához a szakbizottság beszerzi aPolgármesteri Hivatalvis maior helyzet szerint illetékes csoportjának szakmai véleményét, amennyiben szükséges a szakorvos igazolását.

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a haláleset időpontjában kiskunmajsai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező elhunyt hozzátartozó Kiskunmajsára történő szállítása céljából annak a személynek akinek hozzátartozója nem Kiskunmajsán hunyt el. A támogatás mértéke a szállítási díj 70%-a, de maximum 28.500,-Ft. A kérelem elbírálásához a szállítási díjról szóló számla eredeti példányát, vagy a szolgáltató árajánlatát mellékelni kell.

Temetési költségek finanszírozása érdekében rendkívüli települési támogatásra jogosult a haláleset időpontjában kiskunmajsai állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező hozzátartozó vagy a temetésről gondoskodó más személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíj legkisebb összegének 300%-át.

A temetési költségek finanszírozása érdekében benyújtott rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell:

 • a) az eltemettető és a vele közös háztartásban élők jövedelmét igazoló jövedelemnyilatkozatot,
 • b) a temetési számlák eredeti példányát,
 • c) amennyiben a haláleset nem Kiskunmajsán történt, a halotti anyakönyvi kivonatot.

Köztemetés

 
 

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

 

Kérelemre mentesíthető a köztemetés költségeinek megtérítése alól, környezettanulmány készítését követően az az eltemettetésre köteles személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

 

Kérelemre a köztemetés költségének megfizetése alól, környezettanulmány készítését követően legfeljebb a költségek 30%-ának  mértékéig mentesíthető, az eltemettetésre köteles személy, amennyiben családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg, a fennmaradó 70% tekintetében  részletfizetés engedélyezhető.

 

Kérelemre, környezettanulmány készítését követően, a köztemetés költségének megtérítésére részletfizetés engedélyezhető, különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén, az eltemettetésre köteles személy részére, ha családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét.

 

Az ügymenet leírása

I.  Az eljárás a kérelem benyújtását követően vagy hivatalból indul. 


A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező köztemetésre irányuló egyedi kérelmét a személyi adatainak, lakóhelyének, értesítési címének feltüntetésével, és az elhunyttal való rokonsági fokának megnevezésével
 • a kérelmező és családtagjai nettó jövedelemigazolása a kérelem benyújtását megelőző hónapról, 
 • 18. életévét betöltött nappali tagozaton tanuló gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,
 • amennyiben a kérelmező egyedül élő, illetve egyedülálló, az erről szóló nyilatkozat
   

Hivatalból induló eljárás

 • halottvizsgálati bizonyítvány
 • halotti anyakönyvi kivonat
 • egyéb értesítés beérkezését követően.
   

II.  Hivatalból induló eljárás során a halálesetről való tudomásszerzést követően az ügyintéző megvizsgálja, hogy van-e, illetőleg fellelhető-e az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy.


Amennyiben fellelhető ilyen személy, határidő tűzésével fel kell szólítani, hogy gondoskodjék az elhunyt személy eltemettetéséről.


Nemleges nyilatkozat esetén, valamint kérelemre indult eljárás során határozat formájában érdemi döntés születik a köztemetés megrendeléséről. 


III.  A temetkezési vállalat a köztemetés költségét tartalmazó temetési számlát megküldi hivatalunknak. Az ügyintéző a köztemetés költségét tartalmazó temetési számlát megküldi a Pénzügyi Osztály részére a temetés költségeinek kiegyenlítése céljából, és egyben megküldi a Szervezési és Igazgatási Osztály részére, hogy hagyatéki teher címén a közjegyző által bejegyzésre kerüljön.


IV. Amennyiben hagyatéki eljárás indult, a hagyatéki eljárást lezáró okiratban megnevezett örökös a köztemetés költségét - minden más hagyatéki tartozást megelőzve - a hagyatéki vagyon erejéig köteles hivatalunknak visszafizetni. A köztemetés visszafizetéséről az örökös határozatban értesül.

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott települési támogatás

Az eljárás jogi alapja:

 

(1) A rendszeres települési támogatásként nyújtott lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás, mely kizárólag természetben adható. A Polgármester a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, illetve a közös költséghez a (2) – (14) bekezdésben meghatározott szabályok figyelembe vételével lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére nyújtott települési támogatást nyújt, kivéve érvényes lakásfenntartási támogatásban részesülő személyeknek.