Képviselő-testületi ülések 2015. év

Képviselő-testületi ülés 23/2015.

2015. december 17. /csütörtök/ 14:00 óra


MEGHÍVÓ

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. december 17. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

 

Napirend:

 1. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft üzleti terve (zárt ülés)
 2. Fellebbezési kérelem (zárt ülés)
 3. Fellebbezési kérelem (zárt ülés)
 4. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
 5. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 6. Rendelet tervezet a helyi adókról
 7. …/2015. (…) rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
 8. Közétkeztetés díjának meghatározása
 9. A Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet egyes szakrendeléseinek működése iránti támogatási kérelme
 10. A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dózsa György Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma fenntartói jogának, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye általi átvétel szándéknyilatkozatának tárgyalása
 11. Rendkívüli természetbeni támogatások nyújtásához szükséges szerződések kötése
 12. A 3167/6. hrsz-ú ingatlan bérbeadása
 13. MAJSA-ÉPÍTŐ Kft. terület bérleti kérelme
 14. Rácz Csaba 2435/3. hrsz. terület bérleti kérelme
 15. Móra F. u. 16. I/3. számú ingatlan hasznosítása
 16. Rekultiváció a volt szovjet laktanyában
 17. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátásának támogatása
 18. Mobiltelefonnal is vezérelhető elektromos kapunyitó felszerelése a mentőállomás és orvosi ügyelet nagykapujára
 19. A család- és gyermekjóléti központok kialakítása érdekében kapott támogatás felhasználása
 20. Közfoglalkoztatással kapcsolatos többletkiadások fedezetének biztosítása a Városgazdálkodási Intézmény részére
 21. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj fizetési kötelezettség
 22. A TKT szervezeti átalakulásával, a Kistérségi Gyermekjóléti és Szolgáltató Szociális Intézmény megszűntetése, kistérségi feladatellátás megszűnése, a munkaszervezeti feladatokat ellátó szervezet változásához kapcsolódó vagyon hasznosítása
 23. Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan bérleti szerződésének megszüntetéséről
 24. A Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 25. Média felhasználási keretösszeg meghatározása Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére
 26. Javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. I félévi munkatervére
 27. 358/2015 (XI.26.) sz. „Döntés a gyógyhelyfejlesztési stratégia elkészítéséről” tárgyú Képviselő-testületi határozat módosítása
 28. Az Önkormányzat 2016-2019-ig terjedő stratégiai és a 2016. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadásáról
 29. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatáról
 30. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2015. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 31. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2015. december 19.


Ábrahám-Fúrús András


Képviselő-testületi ülés 22/2015.

2015. november 26. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015.  november 26. napján  14:00  órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Konecsni György  Kulturális  Központ emeleti terme

 

 

Napirend:

 1. Villamos energia kereskedő kiválasztása 2016. évre  – Kiskunmajsa”tárgyú közbeszerzési eljárás döntése (zárt ülés)
 2. Városgazdálkodási Intézmény vezetője jogviszonyának közös megegyezéssel  történő megszüntetése (zárt ülés)
 3. A Városgazdálkodás Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálása (zárt ülés)
 4. A Konecsni György  Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői pályázatának elbírálása (zárt ülés)
 5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)
 6. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés  között  eltelt időszakról
 7. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 8. Rendelet tervezet a helyi adókról
 9. Rendelet tervezet a talajterhelési díjról
 10. ……/2015. (…..) önkormányzati rendelet tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól
 11. …./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló  3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
 12. Döntés a Golmitz Kft. előszerződéséről
 13. Vállalkozási szerződés felmondásának jogszerűségi vizsgálata
 14. A kiskunmajsai Városi  Könyvtár  Alapító Okiratának módosítása
 15. Kiskunmajsa Városi  Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
 16. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Módosító Okiratának módosítása
 17. Pályázati kiírás  civil szervezetek 2016. évi támogatására
 18. Közművelődési megállapodások megkötése céljából pályázat kiírása a 2016. évre
 19. 2016. évi egyedi kulturális  rendezvények, kiadványok támogatása céljából pályázat kiírása
 20. Pályázati kiírás  egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéni sportolók támogatására
 21. A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat elbírálása
 22. A Kiskunmajsa közigazgatási területén lévő általános iskolák  felvételi körzetének véleményezése
 23. Maccabi Vívó és Atlétikai Club Tájékozódási Futó Szakosztályának támogatás iránti kérelme
 24. Tőzsér István  Martin – TIM Production támogatás iránti kérelme
 25. Majsai  Nagycsaládosok Egyesülete támogatás iránti kérelme
 26. Elhanyagolt zártkerti  ingatlanok kisajátítást megelőző vételi ajánlata
 27. Záportó tervezése a Kuksós u. és a Fehértó-Majsai főcsatorna között
 28. Kalmár  Pál és Kalmár  Pálné zártkerti  ingatlan felajánlása
 29. A Majsa  Alapítvánnyal kötött bérleti  szerződés módosítása
 30. Kiskunmajsa Bodoglár 4004  hrsz-ú terület  haszonbérbe adása
 31. Az 5405. jelű országos közút  nyomvonal áthelyezésének vizsgálata a Fő utcáról a Rákóczi utcára
 32. Döntés a gyógyhelyfejlesztési stratégia elkészítéséről
 33. Vízkárelhárítási terv felülvizsgálata
 34. Kötelező villamossági felülvizsgálatok az Önkormányzati intézményeknél
 35. Kiskunmajsa Fő u. 79. sz.  ingatlan vizesblokk felújítása
 36. Városgazdálkodási Intézmény részére keretösszeg elkülönítése gépvásárlásra
 37. Közfoglalkoztatással kapcsolatos többletkiadások fedezetének biztosítása a Városgazdálkodási Intézmény részére
 38. Kerékpártárolók készítéséhez keretösszeg biztosítása
 39. Játszótéri eszközök felülvizsgálata alapján elvégzendő munkálatok költsége a Városi  Óvoda és Bölcsődénél
 40. Kültéri tároló,  kiállítóhely  kialakítása a Múzeumnál
 41. Teremfoci labdarúgó bajnokság bérleti  díj támogatása
 42. Rendkívüli szociális támogatás igénylésének elszámolása
 43. Normatíva lemondás, pótigénylés
 44. Városi  Könyvtár  tűzjelző rendszerrel kapcsolatos pótelőirányzat kérelme
 45. Fűtő berendezések vizsgálata kapcsán megállapított hiányosságok pótlása
 46. Óvodai, bölcsődei gyermekélelmezéssel kapcsolatos térítési díj bevétel kiesések
 47. Kiskunmajsa Városi  Óvoda és Bölcsőde pótelőirányzat kérelme
 48. A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény vezetőjének megbízása
 49. Pályázatokkal kapcsolatos előkészítő költségek
 50. Komló 6167  helyrajzi  számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kérésének visszavonása
 51. Vízközmű Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrész értékesítése
 52. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének …../2015. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi  Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  5/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 53. Egyebek
 54. Közmeghallgatás

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2015. november 20.

 

 

Ábrahám-Fúrús András 
polgármester


Képviselő-testületi ülés 21/2015.

2015. november 17. /kedd/ 16:00 óra

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. november 17. napján  16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri hivatal Tanácskozó terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Városi  Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
 2. Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
 3. Városgazdálkodási Intézmény SZMSZ  módosításának jóváhagyása
 4. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Alapító Okirata
 5. A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézménybe integrálódó Ciróka Bölcsőde működési engedély módosítása iránti kérelem
 6. A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Védőnői Szolgálatának működési engedély iránti kérelme
 7. A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény működési engedély módosítása iránti kérelem
 8. A Védőnői Szolgálattal kapcsolatos szerződések, megállapodások megkötése
 9. Feladat ellátási szerződés kötése bölcsődei ellátásra – határozat módosítás
 10. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2015. november 16.

 

Ábrahám-Fúrús András polgármester


Képviselő-testületi ülés 20/2015.

2015. október 29. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015.  október 29. napján  14:00 órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Konecsni György  Kulturális  Központ Emeleti terem


Napirend:

 

 1. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. Polgármesteri beszámoló a két testületi ülés  között  eltelt időszakról
 3. ……/2015. (…..) önkormányzati rendelet tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól
 4. …./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló  3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
 5. Kiskunmajsa Város  Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  10/2015. (IV. 07.) rendelet módosításáról
 6. Bizottsági tagok  megválasztása, új kültag  eskütétele
 7. A családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módja, szervezeti kereteinek felülvizsgálata
 8. Kiskunmajsa Városi  Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
 9. A Kiskunmajsa Városi  Óvoda és Bölcsőde Ciróka  Bölcsődéjének működési engedély módosításának kezdeményezése
 10. Feladat ellátási szerződés kötése bölcsődei ellátásra
 11. Rendkívüli természetbeni támogatások nyújtásához szükséges szerződések kötése
 12. Közterületen lévő beton elemes padok felújítása
 13. Kolompár Orbán telekkiegészítés vásárlással kapcsolatos kérelme
 14. Talajvizsgálat elkészítésére fedezet biztosítása
 15. Térkövezési sorrend módosításáról szóló  120/2015.(V.07.) határozat módosítása
 16. DM-KER Kft. területvásárlása az ipari parkban (0296/53. hrsz)
 17. 6Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása az üdülőterületen lévő 8003-8010. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan
 18. Útkarbantartási keret  megemelése
 19. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás
 20. Városi  Óvoda és Bölcsőde SNI-s gyerekek fejlesztésével kapcsolatos pótelőirányzat kérelme
 21. Városgazdálkodási Intézmény foglalkoztatással kapcsolatos kérelme
 22. Bács-Kiskun Megyei  Rendőr-Főkapitányság támogatásának felülvizsgálata, megállapodásának módosítása
 23. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
 24. Víziközmű  üzemeltetési szerződés felmondása
 25. Konecsni György  Kulturális Központ bővítése, felújítása
 26. Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára
 27. Szank Víziközmű  Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrészének értékesítése
 28. Víziközmű  Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrész értékesítése
 29. Tanoda program megvalósításához fióktelep  biztosítása
 30. Szociális szövetkezeti tagsági viszony létesítése egyúttal, szociális szövetkezet alapítása
 31. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének …../2015. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi  Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  5/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 32. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 19/2015.

2015. október 14. /szerda/ 16:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
19/2015.


M e g h í v ó

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme
Az ülés ideje:    2015. október 14. (szerda) du. 16,00 óra

 

Napirendi javaslat:

 

Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: Béres László osztályvezető

 1. Műfüves futballpálya megvalósításához kapcsolódó terület rendezés 
 2. Dózsa György Gimnázium kérelme
 3. Kerékpárút javításra fedezet biztosítása

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése
  Előadó: 
  Ábrahám-Fúrús András polgármester 
 4. Koncz Jenő önkormányzati képviselő felkérése
 5. Vagyonkezelési szerződés megkötése a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum valamint Kiskunmajsa Város Önkormányzata között
 6. Városgazdálkodási Intézmény részére keretösszeg elkülönítése gépvásárlásra
 7. Karácsonyi díszkivilágításra fedezet biztosítása
 8. Megállapodások a köznevelési intézmények működtetésével összefüggő jogok és kötelezettségek gyakorlásáról

 9. ...../2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető 

 

 

Kiskunmajsa, 2015. október 13.


Ábrahám-Fúrús András
polgármester 


Képviselő-testületi ülés 18/2015.

2015. október 2. /péntek/ 8:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
18/2015.

M e g h í v ó


A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme
Az ülés ideje:    2015. október 2. (péntek) de. 8 óra


Napirendi javaslat:

 

 1. Városgazdálkodási Intézmény részére keretösszeg elkülönítése gépvásárlásra.
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
   
 2. ...../2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 

Kiskunmajsa, 2015. október 1.

Ábrahám-Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 17/2015.

2015. szeptember 24. /csütörtök/ 14:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
17/2015.


M e g h í v ó

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Az ülés ideje:
   2015. szeptember 24. (csütörtök) du. 14,00 óra

 

Napirendi javaslat:


 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 2. Polgármesteri beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszakról /szóbeli előterjesztés/
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 3. Projektek lebonyolításához személyi ösztönzés biztosítása 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazása céljából a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatalhoz, a Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. személyi állományának jóváhagyása és üzleti tervének módosítása (Zárt ülés!)
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 4. Személyi ösztönzés biztosítása (Zárt ülés)
  Előadó: Rávai Mónika alpolgármester

 5. Településszerkezeti terv módosítása
  Előadó: Béres László osztályvezető

 6. …/2015. (…) önkormányzati rendelet - tervezet a Kiskunmajsa Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 28/20004.X.15.) Ktr. számú rendelet módosításáról
  Előadó:Béres László osztályvezető

 7. …./2015.(….) önkormányzati rendelet-tervezet a Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíjpályázatról szóló 20/2008.(IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Katona Dóra bizottsági referens

 8. …./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika, bizottsági referens

 9. …../2015. (…..) rendelet - tervezet a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 10. …/2015. (…) önkormányzati rendelet-tervezet a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 11. …/2015. (…) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 12. …/2015. (…) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző

 13. .…./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről, valamint a sport helyi támogatási rendszeréről szóló 11/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző

  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Béres László osztályvezető
 14. Zerinváry Szilárd kérelme elővásárlási jogról történő lemondás tárgyában
 15. Bádogozási munka a Tájháznál
 16. Boróka Kft kérelme
 17. Hunor Bérkilövő és Tömegsport Szervező Vadásztársaság kérelme
 18. Oregon Business Kft vételi ajánlata az Ipari Parkban
 19. Kolompár Orbán telek kiegészítés vásárlással kapcsolatos kérelme
 20. Műfüves futballpálya megvalósításához kapcsolódó terület rendezés
 21. A 31/2015. (II.25.) határozat módosítása Baturin Beatrix Katalin önkormányzati út cseréjével kapcsolatban
 22. Bajcsy Zs. u. 2-10. szám közötti szakasz járdafelújítása
 23. Kiserdőben lévő fák tervszerű ritkítása
 24. A Gimnázium tornatermének elektromos felújítása (Anyag később kerül kiküldésre)

  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika bizottsági referens
 25. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához  történő csatlakozás
 26. Önkormányzati tulajdonú szociális helyzet alapján történő lakásbérlet iránti kérelmek

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 27. 142/2014. (V.28.) számú határozat módosítása a Kiskunmajsai Rendőrőrs támogatása tárgyában.
 28. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-Főkapitányság támogatásának felülvizsgálata
 29. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdasági szervezeteinek átalakításával kapcsolatos további előirányzat zárolások
 30. Kígyósi bolt működtetési támogatásának megszüntetése
 31. Létszámcsökkentési pályázat benyújtása
 32. Polgárvédelmi Irodához LADA-NIVA típusú gépjármű kihelyezésének megszűnése
 33. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal kötött „Megállapodás a járási hivatalok kialakításához” mellékleteinek módosítása

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
 34. A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása
 35. Közoktatási feladatok működtetésével kapcsolatos feladatok átvételének végrehajtása
 36. Köznevelési feladatokért felelőstanácsnok választása
 37. Bursa Hungarica ösztöndíj keret emelése
 38. Városgazdálkodási Intézmény tevékenységi körének bővítése vállalkozói tevékenységgel
 39. A Városgazdálkodási Intézmény intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása
 40. Bodoglár, Szőlő u. 11. sz. hasznosítása
 41. Golmitz Kft. innovációs ajánlata az üdülőfaluban szálláshely építéssel kapcsolatban
 42. Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása
 43. Petőfi tér 9. III/4. lakás bérbe adása
 44. Szabadkai u. 51/A. számú ingatlan hasznosítása
 45. Lány Lajosné és Kiss Rita által ajándékozás jogcímen felajánlott ingatlan elfogadása
 46. Kistérségi honlap üzemeltetés költségeinek lakosságszám arányos biztosítása a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére
 47. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló projektek előkészítése

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó:
  Rávai Mónika alpolgármester
 48. Kiss Tibor Söröskorsó és Söröspohár Gyűjteményének megvásárlása - határozat módosítása
 49. Szank Község Önkormányzatának, valamint Csólyospálos Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata
 50. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata
 51. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői pályázatának elbírálásában közreműködő szakértői bizottság összeállítása
 52. Kunhalmi István kérelme /Anyag később kerül kiküldésre!/

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Szekeres Béla alpolgármester
 53. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos tájékoztató (szóbeli)
 54. Kiskunmajsa Város Önkormányzata által létrehozott „Kiskunmajsa Város” elnevezésű facebook közösségi portál szabályzata

 55. ...../2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 56. E g y e b e kKiskunmajsa, 2015. szeptember 18.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 16/2015.

2015. szeptember 2. /szerda/ 16:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
16/2015.

M e g h í v ó


A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme
Az ülés ideje:   2015. szeptember 2. (szerda) du. 16:00 óra


Napirendi javaslat:

 

 1. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása a Kiskunmajsa 0150/95. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan. (Zárt ülés)
  Előadó: Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző

   
 2. …./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről, valamint a sport helyi támogatási rendszeréről szóló 11/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző

  Hatósági Osztály előterjesztése
  Előadó: Béres László osztályvezető
 3. Útkarbantartási keret megemelése

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
 4. ALFÖLDVÍZ Zrt. I. félévben elszámolt felújítási munkái
 5. Kiskunfélegyházi Malom Kft. kérelme
 6. Vadkerti Tóth Márta Móra F. u. 16. I/4. lakásbérlet meghosszabbítása
 7. Kiskunmajsai Kézilabda Club támogatási kérelme
 8. A Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató elhelyezésére szolgáló ingatlan bérleti szerződése
 9. Döntés a testvérvárosi együttműködési megállapodás Ukmergé városa által jóváhagyott szövegezés elfogadásával
 10. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

 

Kiskunmajsa, 2015. augusztus 28.

Ábrahám-Fúrús András
polgármester 


Képviselő-testületi ülés 15/2015.

2015. augusztus 19. /szerda/ 16:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
15/2015.

M e g h í v ó
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme
Az ülés ideje:   2015. augusztus 19. (szerda) du. 16,00 óra


Napirendi javaslat:


 1. „Vállalkozási szerződés a KEOP -2015-5.7.0 számú projekt keretében a Kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézmény gimnáziumi feladatokat ellátó épületegyüttes energetikai felújítására” tárgyú közbeszerzési eljárás döntése (zárt ülés)
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna Bírálóbizottság elnöke

   
 2. Városi kitüntető címek adományozása (zárt ülés)
  Előadó: Rávai Mónika alpolgármester


  Hatósági Osztály előterjesztése
  Előadó: Béres László osztályvezető
 3. Menetrend módosítás

  Pénzügyi Osztály előterjesztése
  Előadó: Gulyás Jánosné Pénzügyi osztályvezető
 4. Városgazdálkodási Intézmény pótelőirányzat kérelme kotró-rakodó típusú munkagép üzemeltetési költségeihez
 5. 168/2015.(VI.25.) határozat módosítása Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde villamossági problémáinak megoldása tárgyában

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Rávai Mónika alpolgármester
 6. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
  Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
 7. Közoktatási intézmények működtetésével kapcsolatos feladatátvétel
   
 8. ...../2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó:Gulyás Jánosné osztályvezető

 

Kiskunmajsa, 2015. augusztus 18.

Ábrahám-Fúrús András
polgármester távollétében:


Rávai Mónika
alpolgármester


Képviselő-testületi ülés 14/2015.

2015. július 23. /csütörtök/ 17:00 óra

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
14/2015.


 M e g h í v ó

 


A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülésére meghívom.Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme
Az ülés ideje:
   2015.július 23. (csütörtök) du. 17,00 óra

 

 

Napirendi javaslat:


Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 1. Pályázat benyújtása a KEOP-2015-5.7.0 sz. A kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése címmel
 2. Városgazdálkodási Intézmény részére keretösszeg elkülönítése gépvásárlásra
 3. Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos véleményezési eljárás lezárása
 4. Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működtetésének átvételét megelőző feladatok
 5. Kiserdőben kidőlt fák hasznosítása
 6. A veszélyes fák kivágásáról szóló 170/2015.(VI.25.) határozat módosítása
 7. Önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása
 8. Béres Árpád kérelme garázsbérletre
 9. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának kötelező feladatai közül nappali ellátások biztosítása
 10. Nyári diákmunka” elnevezésű munka erőpiaci programhoz történő csatlakozás
 11. Bodoglári Traktoros Sportegyesület kérelme
 12. Előterjesztés Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosításáról

  Pénzügyi  Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 13. Városgazdálkodási Intézmény pótelőirányzat kérelme erőgépvezető alkalmazásához, valamint kistraktor üzemeltetési költségeihez
 14. Rendkívüli szociális támogatás igénylésének támogatása
 15. Bérleti díj bevétel kiesések miatt intézményfinanszírozás biztosítása a Városgazdálkodási Intézmény részére
 16. Kiegészítő szociális ágazati pótlék biztosítása a Bölcsőde és a Többcélú Kistérségi Társulás intézménye részére
 17. 53/2015.(IV.01.) határozat módosítása a 2014. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások elszámolása tárgyában a Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány vonatkozásában

 18. ...../2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető


Kiskunmajsa, 2015. július 22.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester

 


Képviselő-testületi ülés 13/2015.

2015. június 25. /csütörtök/ 14:00 óra

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
13/2015.

 M e g h í v ó

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:     Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Az ülés ideje:
      2015. június 25. (csütörtök) du. 14,00 óra

 

Napirendi javaslat:


 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 2. Polgármesteri beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszakról /szóbeli előterjesztés /
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 3. …./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Dr. Tóth-Péli Emőke

 4. …./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az avar és kerti hulladékégetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
  Előadó: Dr. Tóth-Péli Emőke

 5. .…./2015.(….) rendelet tervezet Kiskunmajsa Város díszpolgára, Kiksunmajsa városért, Kiksunmajsa Város tiszteletbeli polgára, Kiskunmajsa sportjáért, Kiskunmajsa Város közszolgálatáért címek adományozásáról szóló 8/2003.(III.17.) rendelet módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 6. Czombos Csaba vételi kérelme az Ipari Parkban
 7. Járdaépítéssel kapcsolatos frekventált terület meghatározása
 8. Rotary Zrt-től visszakapott 3167/6. hrsz-ú ingatlan hasznosítása
 9. Kiskunmajsai Városi Óvoda és Bölcsőde kérelme

  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Katona Dóra bizottsági referens
 10. Kiskunmajsai Városi Könyvtár igazgatóhelyettesi státusz létrehozása iránti kérelme
 11. Kiskunmajsai Városi Könyvtár kérelme létszámbővítés támogatása tárgyában
 12. „Nyári diákmunka” elnevezésű munkaerőpiaci-programhoz történő csatlakozás

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
 13. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről
 14. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzat Társulási Megállapodás 3. sz. módosításának elfogadása
 15. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása a Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház vonatkozásában
 16. Városgazdálkodási Intézmény részére keretösszeg elkülönítése gépvásárlásra
 17. A kiskunmajsai Városgazdálkodási Intézmény nyilvántartásában szereplő iskolabusz értékesítése
 18. Testvérvárosi együttműködési megállapodás (tervezet) jóváhagyása Ukmergé városával
 19. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. II. félévi munkaterve

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Rávai Mónika alpolgármester
 20. A Vakáció Nonprofit Kft. 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása
 21. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészre vonatkozó értékesítési ajánlat
 22. Viziközmű Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrészre vonatkozó értékesítés
 23. Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének módosításáról

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Szekeres Béla alpolgármester
 24. Közrend és Közbiztonsági Munkacsoport javaslatai

  Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztései
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
 25. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatáról

 26. ...../2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 27. E g y e b e k

 

Kiskunmajsa, 2015. június 18.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 12/2015.

2015. június 12. /péntek/ 8:00 óra

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
12/2015.

 

M e g h í v ó

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme
Az ülés ideje:
   2015. június 12-én (péntek) de. 8 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 1. A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos szándéknyilatkozat /Zárt ülés!/

 

Kiskunmajsa, 2015. június 10.

 

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester

 

Képviselő-testületi ülés 11/2015.

2015. június 8. /hétfő/ 14:30 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
11/2015.

 

 

M e g h í v ó

 


A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján, az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme
Az ülés ideje:    2015. június 8-án (hétfő) du. 14,30 óra

 

Napirendi javaslat:

 

Hatósági Osztály előterejesztése
Előadó: 
Béres László bizottsági referens

 1. Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása Madár György kérelmére a Kiskunmajsa 2514. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan

  Hatósági Osztály előterejesztése
  Előadó: 
  Katona Dóra bizottsági referens
 2. Mayossa Hagyományörző Egyesület kérelme Bad-Schönborn-ba történő utazás támogatása tárgyában

  Pénzügyi  Osztály előterjesztése
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 3. Átsorolás, nyelvpótlék fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
 4. Pályázat benyújtása a Kiskunmajsa, Fő utca páros oldali járdaszakasz felújítására
 5. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Sportkoncepciója
 6. Pályázat benyújtása a kiskunmajsai futópálya felújítására
 7. Dr. Bánóczki-Garas Mónika háziorvos területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi tevékenység ellátására kötött szerződés módosítása
 8. Hősök tere 3. felújításával kapcsolatos további döntések
 9. 94/2015.(IV.30.) határozat módosítás, fitnesz park létesítéséhez terület biztosítása
 10. Média felhasználási javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére
 11. Kiskunmajsai Városi Óvoda és Bölcsőde átszervezése
 12. Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház átszervezése/Tájékoztató/
 13. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása

 14. .…../2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 

Kiskunmajsa, 2015. június 05.

 

Tisztelettel:

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 10/2015.

2015. május 28. /csütörtök/ 14:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
10/2015.

 

M e g h í v ó

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.Az ülés helye:   Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Az ülés ideje:
    2015. május 28-án (csütörtök) du. 14 óra

 

 

Napirendi javaslat:


 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 2. A helyi önkormányzat saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szervei éves költségvetési beszámolója (elemi)
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 3. .…/2015. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 4. …./2015. (….) Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző

  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 5. Ejektoros kút leszerelése
 6. Üres önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása
 7. Hősök tere 3. sz. felújítása (Anyag később kerül kiküldésre!)
 8. Menetrend módosítás
 9. Rácz Csaba 2435/11. hrsz. terület bérleti kérelme
 10. Lány Lajos kérelme haszonbérleti szerződéssel kapcsolatban

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 11. 2014. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
 12. Nyelvpótlék fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
 13. Járdaépítések támogatása
 14. Az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény kérelme járdaépítéssel kapcsolatban
 15. A Majsai Közlöny koncepciójának felülvizsgálata
 16. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatalának támogatása
 17. Volt Vízgazdálkodási Társulat épületének megvásárlását követő hasznosítás
 18. A Pro-Art Alapfokú Művészeti Iskola kérelme Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház emeleti tánctermének ingyenes igénybevételére
 19. A Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet egyes szakrendeléseinek működése iránti támogatási kérelme
 20. Magyarországi Református Egyháznak nyújtandó támogatás céljának meghatározása
 21. Előterjesztés a 2014. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről
 22. A Kiskunmajsai Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése
 23. A kiskunmajsai Városi Sporttelep elnevezésének megváltoztatása iránti kérelem
 24. A 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok, óvodai csoportok létszámának meghatározása az önkormányi fenntartású intézményben
 25. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás számlavezetési díjkompenzációjáról
 26. Rádóczi Antalné Kiskunmajsa, Pacsirta u. 1. lakás bérlete

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Rávai Mónika alpolgármester
 27. Kiss Tibor Söröskorsó és Söröspohár Gyűjteményének megvásárlása iránti javaslat
 28. Figura László fafaragó művész alkotásainak megvásárlása iránti javaslat

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
  Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
 29. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáró
 30. ...../2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 31. Egyebek

 32. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői pályázatának elbírálása /Zárt ülés!/
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 

Kiskunmajsa, 2015. május 22.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 9/2015.

2015. május 7. /csütörtök/ 8:30 óra

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
9/2015.

 

M e g h í v ó

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme
Az ülés ideje:
   2015. május 7-én (csütörtök) de. 8,30 óra

 

 

Napirendi javaslat:


Pénzügyi Osztály előterjesztése
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 1. 2015. évi szociális nyári gyermekétkeztetés

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
 2. Térkövezési sorrend módosítása
 3. Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme

 

Kiskunmajsa, 2015. május 6.


Ábrahám-Fúrús András
polgármester

 


Képviselő-testületi ülés 8/2015.

2015. április 30. /csütörtök/ 09:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
8/2015.

 

M e g h í v ó

 


A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.Az ülés helye:  Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Az ülés ideje:
   2015. április 30-án (csütörtök) de. 9 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 2. Bodogláron telepített AsR konténeres vízkezelő berendezés üzemeltetése
 3. Civilek a játszóterekért Egyesülettel kötött Haszonkölcsön szerződés módosítása
 4. Fitnesz park létesítéséhez terület biztosítása
 5. Kiskunmajsa Ady E. u. 54. sz. tájház felújításának megtervezése
 6. Okmányiroda felújítása
 7. Hősök tere 3. hasznosítása  /Anyag később kerül kiküldésre!/

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 8. Nyelvpótlék fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére
 9. Konecsni György Kulturális Központ előirányzat módosítási kérelme

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
 10. Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme
 11. Babaköszöntő csomaggal kapcsolatos döntés
 12. Intézményi Szakmai Napok támogatása
 13. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata
 14. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. üzleti terve
 15. A Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. és az Önkormányzat közötti Megállapodás jóváhagyása és a költségfedezet biztosítása
 16. Döntés meghozatala további 1 fő közterület-felügyelő foglalkoztatása vonatkozásában
 17. Városgazdálkodási Intézmény kérelme közhasznú értékteremtő feladatokkal kapcsolatos foglalkoztatás anyagi fedezetének biztosítására
 18. A KUNSÁG-HALAS Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének, valamint a 2014. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása
 19. Hunor Sportegyesület támogatási kérelme
 20. Testvérvárosi kapcsolat kialakítása Ukmergé városával
 21. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Rávai Mónika alpolgármester
 22. Belső ellenőrzési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés felmondása
 23. Bodoglári Traktoros Verseny és Falunap támogatása
 24. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjének átszervezésével kapcsolatos döntés

  Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztései
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
 25. Számlavezetési díj kompenzáció
 26. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
 27. Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

 28. ...../2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 29. Egyebek

 30. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdasági szervezeteinek átalakítása /Zárt ülés anyaga!/

 

Kiskunmajsa, 2015. április 27.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 7/2015.

2015. április 28. /kedd/ 17:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
7/2015.

 

 

M e g h í v ó

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat képviselő-testületi rendkívüli ülésére meghívom.

 

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme
Az ülés ideje:   2015. április 28-án (kedd) du. 17 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: 
Ábrahám-Fúrús András polgármester 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának gazdasági programjáról (2015-2020)
 2. Kiskunmajsai Football Club kérelme
 3. Kiskunmajsa Önkéntes Tűzoltó Egyesülete EMVA pályázati kérelme tárgyában
 4. Gépjármű beszerzéshez szükséges szakmai program elfogadása az EMVA pályázathoz kapcsolódóan
 5. Média felhasználási javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére
 6. Vízgazdálkodási Társulat épületének megvásárlása /Zárt ülés!/

 

 

Kiskunmajsa, 2015. április 23.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 6/2015.

2015. április. 15. /szerda/ 16:30 óra

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
6/2015.

 


M e g h í v ó

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat képviselő-testületi rendkívüli ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme
Az ülés ideje:
   2015. április 15-én (szerda) du. 16,30 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 1. Kiskunmajsai Football Club kérelme
 2. Vagyon hasznosításra történő átadása a Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület részére
 3. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodás jóváhagyása
 4. Gépjármű beszerzés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból /Anyag később kerül kiküldésre!/

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének és Alpolgármesterének tájékoztatója
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester, Rávai Mónika alpolgármester
 5. Bodoglári Óvoda tájékoztatás

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
  Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
 6. Pályázat benyújtása rendkívüli szociális támogatásra

 

 

Kiskunmajsa, 2015. április 14.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester

 


Képviselő-testületi ülés 5/2015.

2015. április. 1. /szerda/ 14:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
5/2015.

 

M e g h í v ó

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:    Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Az ülés ideje:
     2015. április 1-én (szerda) du. 14 óra

 


Napirendi javaslat:


 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 2. …2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 3. …2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 4. …./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének és a családi események szolgáltatási díjairól
  Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző

  Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság előterjesztése
  Előadó: Nyerges Benjamin bizottsági elnök
 5. …2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
  Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző

  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 6. Kitl Valéria Kiskunmajsa, Fő u. 57/C. I/5. lakásbérlet és garázsbérlet meghosszabbítása
 7. Szabadkai u. 51/A. számú ingatlan hasznosítása
 8. A Közrend és Közbiztonsági Munkacsoport javaslatai
 9. Szeri Attila telekvásárlási kérelme az Akácfa utcában
 10. DM-KER Kft. vételi kérelme az Ipari parkban

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné
 11. Kiskunmajsai Football Klub támogatási kérelme
 12. A 2014. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások elszámolása

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
 13. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítása
 14. Polgármesteri Hivatal telefonközpontjának fejlesztése
 15. Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme
 16. Konecsni György Kulturális Központ felújítása
 17. Az egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások (egyéni sportolók), egyéb civil szervezetek támogatása
 18. Közművelődési megállapodással megoldani kívánt feladatok és egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása
 19. Református Egyházközség támogatási kérelme nyári hittanos táborhoz
 20. A II. világháborús emlékmű helyreállításához támogatás nyújtása
 21. Kiskunmajsai Római Katolikus Plébánia kérelme a Kígyósi Római Katolikus Templom felújításához
 22. Közfoglalkoztatással kapcsolatos önerő keret biztosítása, céltartalék feletti rendelkezési jog módosítása
 23. Szerződés kötése a Magyar Postával az önkormányzati levelek tekintetében
 24. Befektetői katalógus költségeinek lakosságszám arányos biztosítása a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére
 25. Akkumulátoros megafon beszerzés költségeinek lakosságszám arányos biztosítása a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére
 26. Beszámoló a Projekt Iroda 2014. évi működéséről
 27. Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről
 28. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői pályázatának elbírálásában közreműködő szakértői bizottság összeállítása

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Rávai Mónika alpolgármester
 29. Vakáció Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadása
 30. Kiskunmajsai Kézműves Egyesület támogatási kérelme alkotó műhely kialakításához a Konecsni György Kulturális Központban
 31. Kiskunmajsai Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői és intézményvezető-helyettesi pótlékok módosítási kérelme
 32. Tradicionális sportegyesületek 2015. évi támogatása

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
  Előadó:
  dr. Tóth-Péli Emőke jegyző

 33. A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat elbírálása

  Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztései
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
 34. Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
 35. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

 36. ...../2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 37. Egyebek
 38. Az ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0021 azonosító számú, ,,Kiskunmajsai járás területi együttműködésének fejlesztése” című projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tanácsadás megrendelése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás döntése
  Előadó:
  Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna Közbeszerzési Bírálóbizottság tagja /Zárt ülés!/


 39. Média felhasználási javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére /Zárt ülés!/

 

Kiskunmajsa, 2015. március 27.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester

 


Képviselő-testületi ülés 4/2015.

2015. március. 31. /kedd/ 16:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
4/2015.

 

 

M e g h í v ó

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme
Az ülés ideje:
   2015. március 31-én (kedd) du. 16 00 óra

 


Napirendi javaslat:


 1. …./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) rendelet módosításáról
  Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Rávai Mónika alpolgármester
 2. 4099/3. hrsz-ú ingatlan – Bodoglári volt Óvoda - hasznosítása

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András
 3. Előterjesztés Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervéről
 4. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdasági szervezeteinek átalakítása /Zárt ülés/ /Az anyag később kerül kiküldésre!/


 

Kiskunmajsa, 2015. március 27.

Ábrahám-Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 3/2015.

2015. március. 18. /szerda/ 15:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
3/2015.

 

M e g h í v ó

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme
Az ülés ideje:   2015. március 18-án (szerda) du. 15 00 óra

 

Napirendi javaslat:

 

Hatósági Osztály előterjesztése
Előadó: Béres László bizottsági referens

 1. Ma-Gumi Kft. belterületbe vonási kérelme

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Rávai Mónika alpolgármester
 2. 4099/3. hrsz-ú ingatlan – Bodoglári volt Óvoda - hasznosítása

 

Kiskunmajsa, 2015. március 17.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 2/2015.

2015. február 25. /szerda/ 14:00 óra

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
2/2015.

 

 

M e g h í v ó

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme
Az ülés ideje:
    2015. február 25-én (szerda) du. 14 00 óra

 

 

Napirendi javaslat:


 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 2. …/2015.(…) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
  Előadó: Rávai Mónika alpolgármester

 3. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
  Előadó: Rávai Mónika alpolgármester

  Szervezési és Igazgatási Osztály előterjesztése
  Előadó: Fehér László osztályvezető
 4. Képviselőtestületi jegyzőkönyvek beköttetésének költségeire fedezet biztosítása

  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 5. Menetrend módosítás
 6. Cseke és Cseke Kft vételi ajánlata
 7. Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése
 8. Hősök tere 3. szám alatti ingatlan hasznosítása
 9. Pálinkó József vételi ajánlata az Ipari Parkban
 10. Tanács Ablak Kft vételi kérelme az Ipari Parkban
 11. Baturin Beatrix Katalin kérelme önkormányzati út cseréjével kapcsolatban

  Hatósági Osztály előterjesztése
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna bizottsági referens
 12. A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat kiírása

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
 13. A HUNOR SE Asztalitenisz Szakosztályának kérelme Sportcsarnok ingyenes igénybevételére
 14. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde kérelme Sportcsarnok ingyenes igénybevételére
 15. Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház kérelme a hang- és fénytechnika biztosításának személyi feltételeivel kapcsolatban
 16. Önkormányzati tulajdonú szociális helyzet alapján történő lakásbérlet iránti kérelmek

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Rávai Mónika alpolgármester
 17. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjének működési engedély módosításának kezdeményezése
 18. Intézményi Tanács tagok delegálása
 19. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet 2015. évi költségvetést érintő hatása

 20. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (A költségvetési rendelet korábban kiküldésre került.)
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 21. Egyebek

 

 

 

Kiskunmajsa, 2015. február 20.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester

 


Képviselő-testületi ülés 1/2015.

2015. február 18. /szerda/ 16:00 óra

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
1/2015.

 

 

M e g h í v ó

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme
Az ülés ideje:
   2015. február 18-án (szerda) du. 16 óra

 

Napirendi javaslat:


 1. …2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat által a közművelődési, sport és civil szervezetek részére pályázati úton nyújtott támogatásokat tartalmazó önkormányzati rendeleteinek módosításáról
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 2. ..../2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

  Szervezési és Igazgatási Osztály előterjesztése és tájékoztatója
  Előadó: Fehér László osztályvezető
 3. Mikro-Voks rendszer (elektronikus közgyűlési rendszer) bevezetésének lehetősége
 4. ÖTV-NanoKam médiaszerverről

  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 5. Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása új beépítésre szánt terület kialakítására a 6151/1. hrsz-ú területre vonatkozóan
 6. Haszonbérleti szerződésekkel kapcsolatos döntés
 7. Polgármesteri Hivatal épületénél napelemes rendszer kiépítésére benyújtott (KEOP-4.10.0/N/14-2014-0263)  pályázattal kapcsolatos döntés
 8. Petőfi tér 9. III/4. bérbeadása

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
 9. A polgármester 2015. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
 10. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat állandó jogi képviseletének ellátása
 11. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2016-2018. évre várható összegei
 12. Megbízás az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdasági szervezeteinek átalakításra vonatkozó javaslat kidolgozására
 13. Városi Óvoda és Bölcsőde SNI-s gyerekek fejlesztésével kapcsolatos pótelőirányzat kérelme
 14. Városgazdálkodási Intézmény piaci helypénzszedő foglalkoztatásával kapcsolatos kérelme
 15. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása
 16. Dr. Tóth Tibor háziorvos területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi tevékenyég ellátására kötött szerződés felülvizsgálata és annak elfogadása
 17. Testvérvárosi pályázat beadásához pályázati menedzser megbízása
 18. A központi orvosi ügyelet szolgálat ellátásának finanszírozásához szükséges döntés
 19. A központi orvosi ügyelet szolgálat ellátásához szükséges helyiség bérleti szerződés
 20. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
 21. Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház kérelme a hang- és fénytechnika biztosításának személyi feltételeivel kapcsolatban
 22. Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház kérelme személyfelvonó karbantartásának finanszírozására

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Rávai Mónika alpolgármester
 23. Kiskunmajsa Város Turisztikai Koncepciójának elfogadása és megvalósítása érdekében keretösszeg biztosítása
 24. Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház 2015. évi rendezvényterve
 25. Kiskunmajsai gyermekek Fővárosi Nagycirkuszba történő utazásának támogatása

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének tájékoztatója
  Előadó: Szekeres Béla alpolgármester
 26. Közrend és Közbiztonsági Munkacsoport javaslata az útkereszteződések beláthatósága érdekében

 27. Egyebek

 

 

Kiskunmajsa, 2015. február 13.

 

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester