Képviselő-testületi ülések 2014. év

Képviselő-testületi ülés 18/2014.

2014. december 18. /csütörtök/ 14:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
18/2014.

 

 

M e g h í v ó

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme
Az ülés ideje:   2014. december 18. (csütörtök) du. 14 óra

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Előterjesztés Tóth Viktor megbízott intézményvezető áthelyezéséről /Zárt ülés/
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
   
 3. Étkezési díjak meghatározása
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
  a) …/2014. (…) rendelet tervezet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 33/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
  b)  Közétkeztetés díjának meghatározása

  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 4. Városi Óvoda és Bölcsőde akadálymentesítése
 5. Tanács Ablak Kft terület vásárlása az Ipari Parkban 0296/16. hrsz.
 6. Szabadkai út 51/A ingatlan hasznosítása
 7. Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozására együttműködési megállapodás elfogadása
 8. 0296/29 és a 0296/30. hrsz-ú területek visszavásárlása az Ipari Parkban
 9. Majsa-Építő Kft terület bérleti kérelme
 10. Dr. Galanov András lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
 11. Haszonbérleti szerződésekkel kapcsolatos döntés

  Hatósági Osztály előterjesztése 
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna bizottsági referens 
 12. Beszámoló a közterület felügyelő 2014. II. félévi munkájáról
 13. Kérelem igazgató továbbképzésének támogatására
   
  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető 
 14. Elektronikusan kitölthető és feldolgozható adóűrlapok, valamint könyvelő program pénzügyi fedezetének biztosítása az Önkormányzat részére
 15. Civilek a Játszóterekét Egyesület támogatási kérelmének módosítása
 16. Kiskunmajsai Kistérségi Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátásának támogatása
 17. Tiszteletdíj felajánlás

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András 
 18. Állami Számvevőszéki utóellenőrzésére intézkedési terv elfogadása
 19. Kiskunmajsai Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
 20. A Központi Orvosi Ügyelet közbeszerzési eljárás lebonyolítói díjának lakosságszám arányos biztosítása
 21. A Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal részére internet szolgáltatás biztosítása
 22. Javaslat a Kiskunmajsa külterület 0304/51. és a 0304/52. hrsz-ú terület megvásárlására
 23. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatainak további ellátása
 24. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíjfizetési kötelezettség
 25. Önkormányzati tulajdonú szociális helyzet alapján történő lakásbérlet iránti kérelem

  Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztései 
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna 
 26. Javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkatervére
 27. Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadásáról
 28. Javaslat az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács munkáltatói oldalának tagjaira

 29. .../2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
   
 30. E g y e b e k

 

 

Kiskunmajsa, 2014. december 12.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 17/2014.

2014. november 27. /csütörtök/ 14:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
17/2014.

 

 

M e g h í v ó

 


A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

Az ülés helye:  Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Az ülés ideje:   2014. november 27-én (csütörtök) du. 14 óra

 

Napirendi javaslat:

 

 1. ,,Villamos energia kereskedő kiválasztása 2015. évre – Kiskunmajsa”tárgyú  közbeszerzési eljárás döntése /Zárt ülés anyaga!/
  Előadó: 
  Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke
   
 2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása /Zárt ülés anyaga!/
  Előadó: 
  Nyergesné Rafaj Erika bizottsági referens
   
 3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
   
 4. ..../2014. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet a helyi adókról szóló 6/2012. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
   
 5. …/2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
   
 6. Kiskunmajsa Város Településszerkezeti tervének módosítása
  Előadó: Béres László bizottsági referens
   
 7. …./2014. (....)  önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 28/2004. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Béres László bizottsági referens 
   
 8. …../2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2012. (XII.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Béres László bizottsági referens
   
  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: 
  Béres László bizottsági referens
 9. Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása Gyógyhely kijelölésére, új beépítésre szánt terület kialakítására 6161/1-6161/2 hrsz, és a Csontos Károly u. 2. sz. ingatlan építési helyének módosítására vonatkozóan
 10. A 3076/6. hrsz-ú ingatlan értékesítése a TERRA INNOVA INVEST Kft. részére
 11. A 41/2014. (II.26.) határozat módosítása a fejlesztési és beruházási elképzelésekkel kapcsolatban
 12. Társulási Tanács tagok, Felügyelő Bizottsági tag és helyettes tag delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba
 13. Szikora Gábor Kiskunmajsa, Iparhegyi u. 8. I/3. lakásbérlet meghosszabbítása

  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna bizottsági referens
 14. A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat elbírálása
 15. A 2015. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából pályázat kiírása
 16. Közművelődési megállapodások megkötése céljából pályázat kiírása a 2015. évre
 17. Pályázati kiírás civil szervezetek 2015. évi támogatására
 18. Pályázati kiírás egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéni sportolók támogatására

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 19. Főtéri Sokadalom rendezvény elszámolása
 20. ,,Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”(Kódszám: KEOP – 2012 – 5.5.0/A) ,,Kiskunmajsai közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázat önerejének visszahelyezése
 21. Bodoglári játszótér üzemeltetése
 22. Intézményi kérelem hang- és fénytechnikai eszközök beszerzésére tárgyú határozat módosítása
 23. Helyi pénz bevezetése tárgyában hozott döntés visszavonása
 24. Teremfoci labdarúgó bajnokság bérleti díj támogatása
 25. Útszóró sóra fedezet biztosítása
 26. Üzemanyagra fedezet biztosítása

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: 
  Ábrahám-Fúrús András polgármester
 27. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 28. A Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény felvételi körzetének véleményezése
 29. ,,Ritmus Birodalom” című kiadvány megjelentetéséhez támogatási kérelem
 30. Önkormányzati tulajdonú szociális helyzet alapján történő lakásbérlet iránti kérelmek
 31. Timacco Hungary Kft-vel kötött szerződés felbontása
 32. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
   
  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése 
  Előadó: 
  Rávai Mónika alpolgármester
 33. Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek gazdálkodási-pénzügyi tevékenységének, valamint az ehhez kapcsolódó humánerőforrással kapcsolatos feladatainak vizsgálata

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Szekeres Béla alpolgármester
 34. Befektetői környezet további javítása érdekében a város imázsának kialakítása, kommunikálása
 35. Tájház épületének veszélyelhárítása, állag megóvása
 36. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat kommunikációs hálózatának javítása, bővítése
   
 37. ..../2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető 
   
 38. Egyebek

 

Közmeghallgatás 18 órától

 

Kiskunmajsa, 2014. november 20.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 16/2014.

2014. november 11. /kedd/ 14:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
16/2014.


M e g h í v ó

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §-a alapján az Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülésére meghívom.

 

Az ülés helye:  Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Az ülés ideje:   2014. november 11-én (kedd) du. 14 óra

 

Napirendi javaslat:

 


 1.  …./2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 2. Bizottsági tagok megválasztása, kültagok eskütétele
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 3. …./2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
   
 4. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  ElőadóÁbrahám-Fúrús András polgármester
  • a) Megbízás a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
  • b) Megbízás az önkormányzat gazdasági programjának kidolgozására
  • c) Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára
  • d) Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti épület bérbeadásáról szóló 162/2014. (VII.09.) határozat módosítása
    
 5. Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Szekeres Béla alpolgármester
  ,,Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására” elnevezésű, 3236/99 altéma kódszámú pályázati kiírásra a ,,Konecsni György Kulturális Központ – Tájház épületének veszélyelhárítására, állagmegóvására, részleges helyreállítására” című pályázat előkészítéséről

 

 

Kiskunmajsa, 2014. november 6.

 

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester távollétében:

 

 

Rávai Mónika
alpolgármester


Képviselő-testületi ülés 15/2014.

2014. október 27. /hétfő/ 16:00 óra

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
15/2014.

 

M e g h í v ó


A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §-a alapján az Önkormányzat képviselő-testületének alakuló ülésére meghívom.

 

 

Az ülés helye:  Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Az ülés ideje:
   2014. október 27- én du. 16 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 

 1. A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadásáról
  Előadó: Hegedűs Andrea HVB elnöke

 2. Önkormányzati képviselők és ezt követően a polgármester eskütétele
  Előadó: Hegedűs Andrea HVB elnöke

 3. A polgármester programjának ismertetése
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester (szóbeli előterjesztés)

 4. …./2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (V.08.) rendelet módosítása
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 5. Alpolgármesterek választása, alpolgármesterek eskütétele „Zárt ülés”
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 6. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
  Előadó: Faludi Tamás korelnök

 7. Alpolgármesterek illetményének/tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 8. Polgármestert, Alpolgármestert megillető járandóságok
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 9. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási tanácsába tag delegálása
  Előadó: dr. Tárai Éva jegyző

 10. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása
  Előadó: dr. Tárai Éva jegyző

 11. A Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 12. Egyebek

 

 

Kiskunmajsa, 2014. október 22.

 

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 14/2014.

2014. szeptember 30. /kedd/ 17:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
14/2014.

 

M e g h í v ó

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Az ülés ideje:
   2014. szeptember 30-án (kedd) du. 17 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. ..../2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. …./2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 33/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 4. A Városi Könyvtár igazgatói pályázatának elbírálása
 5. Maccabi Vívó és Atlétikai Club Tájékozódási Futó Szakosztályának támogatási kérelme
 6. „Megrajzol-lak” című módszertani könyv kiadásához támogatási kérelem
 7. Bölcsőde játszótéri játékainak biztonsági ellenőrzése
 8. Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme
 9. Közintézmények villamossági felülvizsgálata
 10. Városgazdálkodási Intézmény igénye térkő gyártással kapcsolatban
 11. A Városi Könyvtár ablakcserével kapcsolatos kérelme
 12. Térkövezés a Fő utca páros oldali járda szakasz a Félegyházi u. és Petőfi u. között
 13. 216/2014. (VIII.19.) határozat módosítása a Fő u. 109. szám Royal pékség előtt járda felújításával kapcsolatban
 14. Szabó Ervin u. csapadékvíz csatorna kiépítése
 15. Menetrend módosítás
 16. Szabadkai u. 51./A számú ingatlan hasznosítása
 17. ALFÖLDVÍZ Zrt-vel kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosítása
 18. Bartók Béla utca közvilágítása
 19. Dr. Szarvas Tibor üdülőtelekkel kapcsolatos kérelme
 20. Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos egyszerűsített véleményezési eljárás lezárása
 21. Bodoglári Közösségi házba sporteszközök kérése
 22. Városgazdálkodási Intézmény kérelme a Piac fedett részén oromdeszkák festésére
 23. Központi Park tuskóinak kiemelésére fedezet biztosítása
 24. Beszámoló a 2014. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
 25. Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos támogatás
 26. Gyermekétkeztetés ellátását biztosító önkormányzati intézmények 2014. évi üzemeltetési támogatása – júniusi adatok alapján
 27. Konecsni György Kulturális Központ előirányzat átcsoportosítási kérelme
 28. Konecsni György Kulturális Központ előirányzat módosítási kérelme
 29. Nyelvpótlék fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére
 30. Tiszteletdíj felajánlás
 31. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához történt csatlakozás
 32. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
 33. Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírása
 34. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjének Érdekképviseleti Fórumába tag delegálása
 35. Kolompár Zoltánné Kiskunmajsa, Ágasegyháza 249/1. lakás bérlete
 36. Farkas Ferenc Kiskunmajsa, Fő u. 57/C. I/1. lakás bérlete
 37. Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás iránti kérelmek

 38. ..../2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 39. Egyebek

 

Kiskunmajsa, 2014. szeptember 26.

 

Faludi Tamás
polgármester


Képviselő-testületi ülés 13/2014.

2014. szeptember 18. /csütörtök/ 17:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

 

13/2014.

 

M e g h í v ó

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Az ülés ideje:
    2014. szeptember 18-án (csütörtök) du. 17 óra

 

Napirendi javaslat:


Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó:
Faludi Tamás polgármester

 

 1. Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” tárgyú közbeszerzési eljárás döntése „Zárt ülés”
 2. Az ÁROP-1.A.3-2014 „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című egyfordulós pályázaton való részvételről
 3. A 2015 évi intézményi villamos energia beszerzés közbeszerzési eljárásához fedezet biztosítása
 4. Tiszteletdíj felajánlás
 5. Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény álláshely bővítéssel kapcsolatos támogatási kérelme
 6. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének III. számú módosításáról

 7. ..../2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 

 

Kiskunmajsa, 2014. szeptember 16.

 

Faludi Tamás
polgármester


Képviselő-testületi ülés 12/2014.

2014. augusztus 19. /kedd/ 17:00 óra

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
12/2014.

 

M e g h í v ó

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:   Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Az ülés ideje:
    2014. augusztus 19-én (kedd) du. 17:00 óra

 

 

Napirendi javaslat:

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 3. A 2013. évi zárómérleg és a 2014. évi rendező/nyitómérleg eltérésének indoklása
 4. Városi Óvoda és Bölcsőde nyilvántartásában szereplő Barkas gépkocsi értékesítése
 5. Konecsni György Kulturális Központ álláshely bővítéssel kapcsolatos pótelőirányzat kérelme munkába járási költségtérítésre
 6. Konecsni György Kulturális Központ pótelőirányzat kérelme rovarirtásra
 7. A „Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány” támogatási kérelme
 8. Óvodapedagógusok 2014. szeptember 1-jei béremelése, dupla foglalkoztatás bérigénye
 9. 2013. évi maradvány jóváhagyás módosítása törvényi változás miatt
 10. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat nyilvántartásában szereplő LADA NIVA gépkocsi értékesítése
 11. Normatíva lemondás, pótigénylés
 12. Városi Óvoda és Bölcsőde SNI-s gyerekek fejlesztésével kapcsolatos pótelőirányzat kérelme
 13. Városi Óvoda és Bölcsőde gazdasági ügyintézői álláshely kérelme
 14. Terjék Imréné üdülőtelek visszaadási kérelme
 15. Furafol Hungary Kft. kérelme fedett teniszpálya földhasználati jogával kapcsolatban
 16. Hősök tere 3. sz. ingatlan hasznosítása
 17. Szabadkai u. 51/A sz. ingatlan hasznosítása
 18. MA-GUMI Kft. 0296/27 hrsz.-ú terület vásárlási kérelme az ipari parkban
 19. Szegfű utcában közvilágítás bővítés kérése
 20. Civilek a Játszóterekért Egyesület támogatási kérelme
 21. Fő utcán járda felújítás az alsó temetőnél
 22. Fő u. 109. szám Royal pékség előtt járda felújítás
 23. A Városi Könyvtár igazgatói pályázatának elbírálásában közreműködő szakértői bizottság összeállítása
 24. A 2014. 07. 08-án bekövetkezett – központi park fájának letört ága miatti – káreseménnyel kapcsolatos felelősségi nyilatkozat megtétele
 25. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 26. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének II. számú módosításáról
 27. Beszámoló a közterület-felügyelő 2014. I. félévi évi munkájáról
 28. Tájékoztató a Városi Óvoda és Bölcsőde akadálymentesítéséről

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Fogl András alpolgármester

 29. Kiskunmajsa Város Turisztikai Koncepciója 2014-2020

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 30. Fellebbezési kérelem /Zárt ülés/
 31. Városi kitüntető címek adományozása /Zárt ülés/

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
  Előadó: Dr. Tárai Éva jegyző

 32. Javaslat a Választási Bizottságok – a Kiskunmajsai Helyi Választási Bizottság, a Szavazatszámláló Bizottságok, valamint a Nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottság -  tagjainak, póttagjainak megválasztására /Zárt ülés/

  Közbeszerzési Bíráló Bizottság Elnökének előterjesztése
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
 33. „24 kVA AC oldali teljesítményű napelemes háztartási méretű kiserőmű telepítése a Polgármesteri Hivatal, 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82. alatti ingatlanra” tárgyú közbeszerzési eljárás döntése /Zárt ülés/


 34. .../2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 35. E g y e b e k

 

 

Kiskunmajsa, 2014. augusztus 14.

 

Faludi Tamás
polgármester

 


Képviselő-testületi ülés 11/2014.

2014. augusztus 7. /csütörtök/ 16:30 óra

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
11/2014.

 

M e g h í v ó

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Az ülés ideje:
  2014. augusztus 7-én (csütörtök) du. 16,30 óra

 

 

Napirendi javaslat:


 1. …./2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 10/2006. (VI.02.) rendelet módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester


  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 2. Konecsni György Kulturális Központ épületenergetikai fejlesztése és villamosenergia – igényének kielégítése napelemes rendszerrel” (Kódszám: KEOP - 2014 – 4.10.0 /F)
 3. „Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal villamosenergia – igényének kielégítése napelemes rendszerrel” (Kódszám: KEOP - 2014 – 4.10.0 /N)
 4. A Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére pályázat kiírása

 

Kiskunmajsa, 2014. augusztus 6.

 

 

Faludi Tamás
polgármester

 


Képviselő-testületi ülés 10/2014.

2014. július 9. /szerda/ 16:00 óra

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
10/2014.

 

M e g h í v ó

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Az ülés ideje:
   2014. július 9-én (szerda) du. 16 óra

 

 

Napirendi javaslat:Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. …./2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a víz- és szennyvíz díjtételeinek megállapításáról szóló 34/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
 3. Mezei őrszolgálat létrehozásával kapcsolatos döntések:
  a.) …./2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről, valamint a mezőőri járulék szabályzásáról
  b.) Mezei őrszolgálat létrehozásáról

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 4. Babacsomaggal kapcsolatos döntések meghozatala:
  a.) …./2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 32/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
  b.) Babaköszöntő csomag fedezetének biztosítása

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 5. Ipari parkot ellátó gázvezetékkel kapcsolatos problémák
 6. Ipari parkban terület visszavásárlás
 7. MULL UNION TRADE Kft. területvásárlási kérelme az Ipari parkban
 8. Furafol Hungary Kft. kérelme a sportpályán termálkút fúrásával kapcsolatban
 9. Tűzoltóőrs kialakításával kapcsolatos kérelem
 10. Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Programjának véleményezése
 11. Fő utcán járda felújítás
 12. Közvilágítással kapcsolatos kérések
 13. Bodoglár közösségi ház felújítása
 14. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatal bérleti kérelme
 15. Csík Antal gyűjtemény megvásárlása iránti kérelem
 16. Intézményi kérelem hang- és fénytechnikai eszközök beszerzésére
 17. ,,A nyári diákmunka elősegítése 2014” elnevezésű munkaerő-piaci programhoz történő csatlakozás
 18. Anyagbeszerzés térkőgyártáshoz
 19. Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete támogatására céltartalékba helyezett összeg felhasználásának jóváhagyása
 20. Református Egyházközösség támogatási kérelme
 21. Védőnői ellátást érintő 2014. évi finanszírozási díjemelés
 22. Elmaradt bérleti díjak ,,de minimis támogatás érvényesítése,behajtása tárgyában fedezet biztosítása jogi képviselet ellátására
 23. A 2014/2015-ös nevelési évben indítható óvodai csoportok, óvodai csoportok létszámának meghatározása az önkormányzati fenntartású intézményben
 24. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 25. LADA-NÍVA gépjármű visszavétele
 26. Szabad vállalkozási zónában történő felvétel
 27. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Közbeszerzési terv I. számú módosítása
 28. Beszámoló Kiskunmajsa város 2013. évi közbiztonsági helyzetéről
 29. A városközponti park veszélyes fáinak visszanyesése (Anyag 2014. 07.04-i rendkívüli ülésre kiküldésre került.)
 30. Konecsni György Kulturális Központ épületenergetikai fejlesztése és villamos energia igényének kielégítése napelemes rendszerrel KEOP – 2014 -4.10.0/F (Anyag később kerül kiküldésre!)
 31. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal villamos enrgia igényének kielégítése napelemes rendszerrel KEOP – 2014 -4.10.0/N (Anyag később kerül kiküldésre!)

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 32. Kerékpárút javítás

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
  Előadó: Dr. Tárai Éva jegyző
 33. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról

  Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztése
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
 34. A Városgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései /Zárt ülés anyaga!/
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 35. ,,Könyvelési díj” fizetése a számlavezető pénzintézet részére

  Pénzügyi Osztály előterjesztése

  Előadó:
  Gulyás Jánosné osztályvezető
 36. ..../2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 37. E g y e b e k

 

 

 

Kiskunmajsa, 2014. július 4.

 

Faludi Tamás
polgármester


Képviselő-testületi ülés 9/2014.

2014. július 4. /szerda/ 16:00 óra

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
9/2014.

 

 

M e g h í v ó

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.Az ülés helye:    Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Az ülés ideje:
     2014. július 4-én (péntek) de. 745  óra

 

 

Napirendi javaslat:


Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó:
Faludi Tamás polgármester

 1. Hősök tere 3. számú ingatlan hasznosítása /Anyag kiküldésre került!/
 2. Intézményi szakmai napok támogatása /Anyag kiküldésre került!/
 3. A városközponti park veszélyes fáinak visszanyesése

 

Kiskunmajsa, 2014. július 3.

 

 

Faludi Tamás s.k.
polgármester

 


Képviselő-testületi ülés 8/2014.

2014. július 2. /szerda/ 14:20 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
8/2014.

 

 

M e g h í v ó

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Az ülés ideje:
    2014. július 2-án (szerda) du. 1420  óra

 

 

 

Napirendi javaslat:


Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Hősök tere 3. számú ingatlan hasznosítása
 2. Intézményi szakmai napok támogatása

 

Kiskunmajsa, 2014. június 30.

 

Faludi Tamás
polgármester


Képviselő-testületi ülés 7/2014.

2014. május 28. /szerda/ 17:30 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
7/2014.

 

M e g h í v ó

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Az ülés ideje:
    2014. május 28-án (szerda) du. 17:30 óra

 

 

Napirendi javaslat:


Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó:
Faludi Tamás polgármester

 1. Ipari Park komplex fejlesztése Kiskunmajsán (DAOP-1.1.1/A-2008-0024) támogatási szerződésének módosítása
 2. A „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
 3. A ,,Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai számára közszolgáltatási szerződés keretében, továbbá a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében megvalósult létesítmények üzemeltetése a vagyonkezelővel megkötött bérleti szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatala
 4. Kiskunmajsa Városi Önkormányzatnak a WCC Kft. F.A.-val szemben fennálló követelésének érvényesítése
 5. Kiskunmajsai Rendőrőrs támogatása
 6. Településrendezési eszközök Bácsfa Kft. által kezdeményezett módosítási eljárásának indítása, döntés környezeti vizsgálat szükségességének kérdésében

  Pénzügyi Osztály előterjesztése

  Előadó:
  Gulyás Jánosné osztályvezető
 7. ..../2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

 

Kiskunmajsa, 2014. május 26.

 

 

Faludi Tamás
polgármester


Képviselő-testületi ülés 6/2014.

2014. május 14. /szerda/ 16 óra

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
6/2014.


M e g h í v ó

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:   Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Az ülés ideje:
    2014. május 14-én (szerda) du. 16 óra

 

Napirendi javaslat:


 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. …/2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 3. A Római Katolikus Egyházközösség és Kiskunmajsa Városi Önkormányzat között 1998. július 01. napján kötött megállapodás felmondása
 4. Motoros  ingatlanhasznosítási szerződések felmondása
 5. Önkormányzati tulajdonú belvízelvezetést szolgáló csatornák átadása üzemeltetésre
 6. Hősök tere 3. ingatlan hasznosítása
 7. Pályázat beadása az I. világháborús emlékmű felújítására
 8. Civilek a Játszóterekét Egyesület támogatási kérelme
 9. Konecsni György Kulturális Központ kérelme az 53. Európa Rally további támogatására
 10. Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény kerékpár beszerzéssel kapcsolatos kérelme
 11. Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítési kérelme
 12. Magyarországi Református Egyháznak nyújtandó támogatás céljának jóváhagyása

  Pénzügyi Osztály előterjesztése
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 13. ..../2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 14. Egyebek

 

Kiskunmajsa, 2014. május 8.

 

Faludi Tamás
polgármester

 


Képviselő-testületi ülés 5/2014.

2014. április 23. /szerda/ 16 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
5/2014.

 

M e g h í v ó

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:   Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Az ülés ideje:
    2014. április 23-án (szerda) du. 16 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2.  ..../2014. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 32/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. …./2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (V.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 4. .…/2014. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

  Hatósági Osztály előterjesztése
  Előadó: Dr. Dobrán Zsuzsanna bizottsági referens
 5. A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat elbírálása

  Hatósági Osztály előterjesztése
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 6. Katonáné Tombácz Krisztina Éva kérelme

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 7. A 2013. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
 8. A 2013. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások elszámolása azon támogatottak esetében, akik a 2014. évi támogatási keretekre nem nyújtottak be pályázatot
 9. A 2013. évi zárómérleg és a 2014. évi rendező/nyitómérleg eltérésének indoklása
 10. 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 11. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat adósságának 2014. évi átvállalása
 12. Intézményi Szakmai Napok támogatása
 13. Bodoglári Falunap és Traktoros fesztivál támogatása
 14. Majsa Napok rendezvény programterve
 15. Városi Majális rendezvény támogatása
 16. Kiskunmajsa Város Polgárőrsége kérelme
 17. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásának módosítása
 18. Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete támogatására céltartalékba helyezett összeg felhasználásnak jóváhagyása
 19. Városgazdálkodási Intézmény játszóterek üzemeltetéshez, jégeső elhárító rendszer működésével kapcsolatos kérelme
 20. Előterjesztés a 2013. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló
 21. Motoros ingatlanhasznosítási szerződések felmondása
 22. Üzemeltetési szerződés megkötése a SZIGÜ Pest Megyei Temetkezési Részvénytársasággal
 23. A Bácskainfó 2001 Bt. ajánlatának kiegészítése
 24. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről
 25. Térfigyelő kamera pályázat
 26. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjének álláshely bővítéssel kapcsolatos kérelme
 27. Dr. Garas Mónika háziorvos önkormányzati rendelő használata iránti kérelme
 28. Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási lehetőségről
 29. A Római Katolikus Egyházközség és Kiskunmajsa Városi Önkormányzat között 1998. július 01. napján kötött megállapodás felmondása
 30. Csólyospálos Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata
 31. Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház álláshely bővítéssel kapcsolatos kérelme
 32. Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról
 33. A HUNOR SE Asztalitenisz Szakosztályának kérelme Sportcsarnok ingyenes igénybevételére
 34. Beszámoló a Projektiroda 2013. évi működéséről
 35. Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
 36. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
 37. Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház Alapító Okiratának módosítása

 38. ...../2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló  6/2014.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 39. Egyebek

 40. Javaslat Kiskunmajsa városban működő szavazókörök Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztására /Zárt ülés!/
  Előadó: dr. Tárai Éva jegyző

 

 

Kiskunmajsa, 2014. április 17.

 

Faludi Tamás
polgármester


Képviselő-testületi ülés 4/2014.

2014. március 20. /csütörtök/ 17 óra

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
4/2014.

 

M e g h í v ó

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme
Az ülés ideje:
   2014. március 20-án (csütörtök) du. 17 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 

 1. .…/2014. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 2. …./2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 10/2006. (VI.02.) rendelet módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. A helyi adókról szóló 6/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Dr. Dobrán Zsuzsanna osztályvezető
 4. Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház közművelődési érdekeltségnövelő támogatással kapcsolatos kérelme
 5. Gyermeknap és nyárköszöntő Fesztivál

  Pénzügyi Osztály előterjesztése
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 6. Képviselői tiszteletdíj felajánlás

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 7. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
 8. XXI. Főtéri Sokadalom rendezvényre benyújtott pályázathoz önerő biztosítása
 9. Városgazdálkodási Intézmény targonca vezetői képzés támogatási kérelme
 10. Ablakcsere az Alsó Óvodánál
 11. A Bácskainfó 2001 Bt. ajánlata
 12. Előterjesztés Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervéről
 13. Nyári Sörfürdő Fesztivál támogatása

 14. ..../2014. (….) önkormányzat rendelet-tervezete a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető

 

 

Kiskunmajsa, 2014. március 18.

 

Faludi Tamás
polgármester

 


Képviselő-testületi ülés 3/2014.

2014. február 26. /szerda/ 16 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
3/2014.

 

 

M e g h í v ó

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Az ülés ideje:
   2014. február 26-án (szerda) du. 16 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. ..../2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő testületének Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető

 3. …./2014.(….) önkormányzati rendelet-tervezet a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 4. …./2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 5. Kiskunmajsa Város Településszerkezeti tervének módosítása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 6. …./2014. (…..)  önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 28/2004. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

  Hatósági Osztály előterjesztése
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika bizottsági referens
 7. Simonyi Katalin lakásbérleti szerződés meghosszabbítása

  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna bizottsági referens
 8. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház muzeális   intézményi feladatainak támogatására pályázat beadása
 9. Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat keret emelése és kiírása

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 10. Jelentés a Tradicionális sportegyesületeknek, Közművelődési megállapodás alapján és egyedi kulturális rendezvényekre, kiadványok támogatására, Egyéb sportegyesületeknek, sportvállalkozásoknak, egyéni sportolóknak, egyéb civil szervezeteknek a 2013. évi támogatási keretből és egyéb szabad forrás terhére 2013. évben adott működési és felhalmozási célú támogatások elszámolásáról azok esetében, akik a 2014. évi támogatásra pályázatot nyújtottak be

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 11. Konecsni György Kulturális Központ kérelme az 53. Európa Rally támogatására
 12. Képviselői igények megvalósítására elkülönített keret módosítása
 13. Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete támogatási kérelme
 14. Szécsény László kérelme
 15. Rátóti Imréné felajánlása
 16. Csontos Imre területvásárlási kérelme
 17. Menetrend módosítás
 18. Hunor Vadásztársaság 0339/5. hrsz-ú területvásárlása
 19. Első világháborús emlékmű helyreállítása
 20. Tűzoltó őrs kialakítása
 21. Kiskunmajsa egyes városrészeinek gyógyhellyé nyilvánítása
 22. Fő u. 76.sz. ingatlanrész hasznosítása
 23. Víziközművek üzemeltetése
 24. A Köztársaság téri játszótér üzemeltetése
 25. Bácsfa Kft. ajánlata a 3076/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlására
 26. Fejlesztési és beruházási elképzelések
 27. 2014. évi működési hozzájárulás megállapítása a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás működéséhez
 28. „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodás felülvizsgálata tárgyában
 29. Majsa Alapítvány kérelme
 30. Tradicionális sportegyesületek, Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rendezvény, kiadványok támogatása, Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéni sportolók, egyéb civil szervezetek támogatására elkülönített keretösszeg felosztása
 31. Jonathermál Zrt. rendezvény támogatási kérelme
 32. Városszépítő Egyesület rendezvény támogatási kérelme
 33. Bodoglári játszótér megépítésének támogatása
 34. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat –nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó-szerződéseinek módosítása
 35. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat, mint eladó, valamint a „GÁZÉPSZERKER” Kft. mint vevő között létrejött ingatlan adásvételi szerződés módosítása
 36. Motoros ingatlanhasznosítási szerződések felülvizsgálata
 37. Mezei őrszolgálat létrehozásáról
 38. Új Szolgáltatási szerződés megkötése foglalkozás egészségügyi vizsgálatra vonatkozóan
 39. A HUNOR SE Asztalitenisz Szakosztályának kérelme Sportcsarnok ingyenes igénybevételére
 40. A központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásának finanszírozásához szükséges döntés
 41. A központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásához szükséges helyiség bérleti szerződés
 42. A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezés véleményezése
 43. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézménye ágazati pótlék támogatása
 44. Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség
 45. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. kérelme személygépkocsi beszerzés ÁFÁ-jának támogatására, támogatási összeg megelőlegezésére
 46. Gáz-Dízel Kft. kérelme
 47. Fészek Színjátszó Egyesület kérelme
 48. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési tervezetének módosítása
 49. Tájékoztató a Belügyminisztérium által kiírt 2014. évben megvalósítható új típusú közfoglalkoztatási programok kidolgozása jogcímre beadott pályázatról
 50. Tájékoztató a Csontos Károly u. 6. szám alatti ingatlan igénybevételéről

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 51. A Kiskunok Vidékéért Egyesület HACS-ként való működési szándékáról

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 52. Szank Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészre vonatkozó értékesítési ajánlata
 53. VAKÁCIÓ Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadása
 54. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsőde gyógypedagógiai pótlék kérelme
 55. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsőde pótelőirányzat kérelme

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
  Előadó: dr. Tárai Éva jegyző
 56. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal létszámigénye
 57. Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítésének finanszírozása
 58. Lakás-takarékpénztári szerződések zárásáról


 59. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési  Szabályzatának módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 60. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2015-2016. évre várható összegei
  Előadó: Faludi Tamás polgármester /Az anyag korábban kiküldésre került/

 61. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről /Az anyag korábban kiküldésre került/

 62. Egyebek

  Zárt ülés

 63. Javaslat Kiskunmajsa városban működő szavazókörök szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztására /Zárt ülés anyaga!/

 


 

Kiskunmajsa, 2014. február 21.

 

                                                                                                                                                                                Faludi Tamás
polgármester


Képviselő-testületi ülés 2/2014.

2014. február 7. /péntek/ 8:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
2/2014.

 

 

M e g h í v ó

 


A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:   Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Az ülés ideje:
    2014. február 7. (péntek) 8.00 óra

 


Napirendi javaslat:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése
Előadó:
Faludi Tamás polgármester

 1. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
 2. Térfigyelő kamerák felszereléséhez kapcsolódó többletköltség

 

 

Kiskunmajsa, 2014. február 6.

 

 

                                                                                                                                                                                Faludi Tamás
polgármester


Képviselő-testületi ülés 1/2014.

2014. január 16. /csütörtök/ 16:30 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
1/2014.

 

M e g h í v ó

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Az ülés ideje:
  2014. január 16-én (csütörtök) du. 16,30 óra

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. …./2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 32/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései, tájékoztatója
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 3. ,,GÁZÉPSZERKER Kft. területvásárlási kérelme az ipari parkban
 4. Normatíva lemondás pótigénylés
 5. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények, fejlesztése, felújítása pályázat elutasítása
 6. KEOP-4.10.0/A/12-2013-0312 azonosítószámú, „Konecsni György Kulturális Központ napelemes projektje” elnevezésű pályázat elutasítása
 7. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde kérelme Sportcsarnok ingyenes igénybevételére
 8. A Kiskunmajsa Városi Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejött vagyonkezelői szerződés kiegészítése
 9. Hunor Vadásztársaság kérelme
 10. Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium támogatási kérelme zongora beszerzéséhez
 11. Tájékoztató az idősek karácsonyi csomagjának 2013. évi kiosztásáról

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 12. Zsana Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata

 13. Egyebek

 14. Az ÁROP-1.A. 5-2013-2013-0103 azonosító számú, „Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának szervezetfejlesztése”  című projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szervezetfejlesztési célú tanácsadás megrendelése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás döntése /Zárt ülés!/


 15. Napelemes rendszerű önkormányzati tanyavillamosítás Kiskunmajsán elnevezésű közbeszerzési eljárás döntése /Zárt ülés!/
  Előadó:
  Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna Bíráló Bizottság elnöke /Az anyag később kerül kiküldésre. / 

Kiskunmajsa, 2014. január 10.

 

                                                                                                                                                  Faludi Tamás
polgármester