Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2020.(XII.21.) önkormányzati rendelete

Kiskunmajsa város településképének védelméről szóló 9/2019. (IV.01.) önkormányzati rendeletének módosításárólKiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2020. (XII.21.) önkormányzati rendelete


Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kiskunmajsa város településképének védelméről szóló 9/2019. (IV.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

 

Kiskunmajsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A. § (7) bekezdés c) pontban biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

1. §

 

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kiskunmajsa város településképének védelméről szóló 9/2019. (IV.01.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része az alábbiak szerint módosul:

„Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 17-22 § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A. § (7) bekezdés c) pontban biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. melléklet 2.1.1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”

 

2. §

 

A Rendelet 1. melléklete helyébe, ezen rendelet 1. melléklete lép.

 

3. §

 

Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Kiskunmajsa, 2020. december 21.Némethné  dr. Varga Tímea Gabriella jegyző
tartós távollétében és helyett:
 

              


                Patkós Zsolt                                                  Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna
               polgármester                                                                                   aljegyző

 

 

 

A rendelet kihirdetve.

 

Kiskunmajsa, 2020. december 21.

                       

Némethné  dr. Varga Tímea Gabriella jegyző
tartós távollétében és helyett:


Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna
aljegyzőKapcsolódó dokumentumok:

Rendelet és mellékletének letöltése